Menu back

IKE z funduszami inwestycyjnymi

Limit wpłat na IKE w 2020 roku wynosi 15 681 zł

www.allianz.pl - Fundusz inwestycyjny TFI Allianz Polska SA

IKE Allianz zapewnia:

  • zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki;
  • oszczędzanie bez opłaty manipulacyjnej (przy spełnieniu wymogów Regulaminu);
  • szeroki wybór subfunduszy i atrakcyjne stopy zwrotu;
  • swobodę wpłat;
  • możliwość zmiany strategii inwestycyjnej bez opłaty manipulacyjnej.

Pamiętaj - tylko regularne oszczędzanie na IKE daje szanse na podniesienie dochodów w wieku emerytalnym!

Indywidualne Konto Emerytalne Allianz

Warto wiedzieć

 • Maksymalna wpłata roczna – wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
 • W 2020 roku limit wpłat na IKE wynosi 15 681 zł.

 • Minimalna wpłata na otwarcie IKE wynosi 300 zł.

 • Minimalna wpłata roczna na IKE w oparciu o fundusze inwestycyjne Allianz nie może być niższa niż 600 zł. Może być płacona ratalnie do 31 grudnia danego roku, z zastrzeżeniem, że kwota dopłaty nie może być mniejsza niż 50 zł.

 • Jeśli roczna wpłata przekroczy dopuszczalne limity dla IKE nadwyżka środków jest przeznaczana na poczet nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu, do którego dokonywana była wpłata na IKE i inwestowana zgodnie z zasadami zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

 • Nie jest wymagana regularność wpłat na IKE – oznacza to, że nie trzeba deklarować częstotliwości i wysokości wpłat na IKE.

 • Zwrot środków  – w przypadku zwrotu lub częściowego zwrotu naliczone zostaną opłaty oraz podatek od zysków kapitałowych.

 • Zmiana strategii bez opłaty – środki gromadzone na IKE w funduszach inwestycyjnych mogą być przenoszone pomiędzy subfunduszami Allianz FIO bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

 • Brak podatku spadkowego i możliwość wskazania osób uprawnionych – w umowie o prowadzenie IKE z funduszami inwestycyjnymi możecie Państwo wskazać osobę/osoby, które mają otrzymać pieniądze gromadzone na IKE w przypadku śmierci oszczędzającego. Jeżeli jednak nie wskażecie Państwo osoby uprawnionej, środki zaoszczędzone na IKE dziedziczyć będą spadkobiercy, zgodnie z przepisami prawa (kodeks cywilny)

 • Minimalny okres inwestycji - aby pieniądze mogły być inwestowane na IKE trzeba oszczędzać przynajmniej 5 lat.

Wypłaty środków zgromadzonych na IKE

Środki zgromadzone na IKE będą wypłacane (jednorazowo lub w ratach) wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu następujących warunków:

  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • wpłacenia ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed wnioskowaniem o wypłatę
  W razie śmierci oszczędzającego środki z IKE są wypłacane na wniosek osoby uprawnionej (wskazanej przez oszczędzającego w umowie).

Aby inwestować z TFI Allianz Polska 

Rejestr TFI

Allianz Inwestor to serwis dla osób inwestujących z TFI Allianz Polska. Możesz złożyć dyspozycję lub sprawdzić stan rejestru online.

Placówki TFI

Dystrybutorzy TFI

Agent

Spotkanie z agentem

Notowania

Dzienne i historyczne notowania wartości jednostki funduszu inwestycyjnego. Porównanie wartości funduszy. 

Polecamy także 

Komentarze inwestycyjne

Poznaj opinie fachowców Allianz na temat sytuacji na rynkach finansowych. 

Więcej informacji o TFI

www.allianz.pl - TFi Allianz Polska

Dowiedz się więcej o TFI Allianz Polska. Sprawdź aktualności, dane finansowe, strukturę informacyjną. Poznaj zarząd. Zobacz adres i inne dane.  

Dokumenty

www.allianz.pl - Dokumenty TFI

W jednym miejscu znajdziesz statuty funduszy, ogłoszenia, prospekty, KII, regulaminy, wyceny, karty subfunduszy, sprawozdania finansowe i wiele innych 

Nota prawna

Przeczytaj notę prawną

Fundusze inwestycyjne Allianz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne Allianz oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów.