Umowa kupna-sprzedaży pojazdu. Co się powinno w niej znaleźć. 

Porada ubezpieczeniowa dla kierowcy  | czas czytania 2 min 

Sprzedajesz lub kupujesz auto? 

Sprawdź, o czym musisz pamiętać i jakie formalności na Ciebie czekają. Przepisy prawa nie regulują dokładnie kwestii, w jakiej formie należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży, zatem teoretycznie może to być nawet forma ustna. Zaleca się jednak zawarcie umowy w formie pisemnej, która ułatwi choćby ewentualne dochodzenie roszczeń od sprzedawcy, a także pozwoli zarejestrować samochód. 

Co dokładnie powinno znaleźć się w takiej umowie?

Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i za nią zapłacić ustaloną cenę. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca. Warto też wiedzieć, że określenie umowa kupna-sprzedaży jest potoczne – w Kodeksie cywilnym mowa jest o umowie sprzedaży.

Jak wspomnieliśmy, przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy zawarcia umowy kupna - sprzedaży auta. Nie ma również określonego formularza, który można byłoby wypełnić w przypadku zawierania takiej transakcji. Umowę możesz sporządzić nawet na zwykłej kartce papieru. Ważne jest, aby była napisana starannie i każde jej postanowienie było czytelne i zrozumiałe dla obu stron. Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać jak najwięcej informacji związanych z transakcją. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie jeśli w przyszłości doszłoby do sporu między kupującym, a sprzedawcą. Obie strony powinny być świadome warunków, a istotne ustalenia powinny być odzwierciedlone w sporządzonej umowie. 

Pamiętaj, aby w umowie ująć takie dane, jak: 

 • Data i miejsce zawarcia umowy
 • Dokładne informacje o stronach umowy:
 • w przypadku osób fizycznych:imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery i serie dokumentu tożsamości, ale również numery PESEL
 • w przypadku osób prawnych: firma, siedziba, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP, REGON
 •  
 • Precyzyjne określenie przedmiotu umowy, czyli samochodu. Chodzi o numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model, rok produkcji, kolor, aktualny przebieg
 • Informacje o warunkach umowy. Należy wskazać w umowie ustaloną cenę auta, sposób i termin przekazania tej kwoty oraz dzień, w którym dojdzie do przekazania pojazdu.
 • Określenie, która strona umowy poniesie związane z nią koszty.
 • Godzina, w której podpisano umowę i przekazano samochód kupującemu. jej wskazanie może zwolnić sprzedawcę z odpowiedzialności, jeśli kupujący w krótkim odstepie czasowym po nabyciu auta spowoduje wypadek czy inne zdarzenie drogowe.
 • Oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
 • Podpisy obu stron.
 

Na tej podstawie możesz stworzyć wzór umowy kupna sprzedaży. Warto treść przygotować w programie komputerowym, a odręcznie umieścić na niej jedynie podpisy. Dzięki temu wykluczysz ryzyko nieczytelności zapisów umowy.

Fakt, że dany samochód ma współwłaściciela czy nawet kilku współwłaścicieli, nie komplikuje zawarcia transakcji. Treść dokumentu pozostaje taka sama, jednak w umowie muszą zostać wymienieni wszyscy współwłaściciele. Muszą oni również złożyć na niej swoje podpisy.

Analogicznie sytuacja będzie wyglądać, jeśli kupujących jest dwóch. W takim wypadku również muszą oni zostać wymienieni w umowie i złożyć na niej swoje podpisy. Umowa ta może również zawierać informacje o tym, ile środków wnoszą poszczególni kupujący, a tym samym – jaka część przedmiotu transakcji stanie się ich własnością.

Jeśli sprzedałeś samochód, to musisz dopilnować kilku formalności. Nie możesz o nich zapomnieć, gdyż mogą Ci grozić z tego tytułu poważne konsekwencje. 

Pamiętaj, że:

 • Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym masz 30 dni na zgłoszenie sprzedaży swojego auta w Wydziale Komunikacji, w którym je rejestrowałeś. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim druku, jaki znajdziesz w urzędzie. Muszą go dokonać również wszyscy współwłaściciele samochodu (najwygodniej będzie gdy wszyscy współwłaściciele udzielą jednemu upoważnienia do działania w tym zakresie).
 • Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK masz 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Jeśli tego nie dopilnujesz, to musisz liczyć się z konsekwencjami. Ubezpieczyciel może oczekiwać od ciebie zapłaty kolejnej raty za umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeśli płatność była rozłożona na raty. 14 dni to górna granica, w praktyce im szybciej to zgłosisz, tym lepiej. Pamiętaj, że jeśli nabywca wypowie polisę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, którą mu przekazałeś, to możesz otrzymać zwrot środków za niewykorzystany okres ochrony. W przypadku pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych (np. AC) przysługiwać Tobie będzie zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony o ile wcześniej została ona zapłacona za okres przypadający po dacie zbycia pojazdu.

Jeśli jesteś nabywcą samochodu, to również musisz pamiętać o dopilnowaniu kilku formalności. 

Do ciebie należy:

 • Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty nabycia. Musisz wypełnić odpowiedni wniosek, którego wzór znajdziesz w urzędzie. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą umowę kupna-sprzedaży, tablice rejestracyjne, dowód tożsamości i dokumenty związane z autem.
 • Decyzja, co dalej z polisą OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Możesz nadal korzystać z polisy sprzedawcy albo ją wypowiedzieć. Pamiętaj, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki i zaproponować Ci inne warunki od tych, które miał dotychczasowy właściciel pojazdu. Jeśli zdecydujesz się pozostać przy aktualnej umowie  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to miej na uwadze, że nie przedłuży się ona automatycznie po zakończeniu bieżącego okresu umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy, zadbaj o natychmiastowe zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pamiętaj, że nawet jeden dzień braku ciągłości ochrony ubezpieczeniowej wiązać się może z wysokimi karami.
 • Złożenie deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym i opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. Na jego zapłatę masz 14 dni.

W wybranych przypadkach możesz być zwolniony z konieczności płacenia wspomnianego podatku, np. jeśli wartość rynkowa auta nie jest wyższa niż 1000 zł.

 

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży tylko w teorii nie wymaga formy pisemnej. W praktyce jest ona konieczna. Pamiętaj o umieszczeniu w treści niezbędnych informacji, wymienieniu współwłaścicieli i odręcznych podpisach. Nie zapominaj również o dopełnieniu formalności związanych z dokonaną transakcją. Uchroni Cię to przed możliwymi konsekwencjami.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.