Odszkodowanie z AC. Kiedy mogą mi odmówić wypłaty odszkodowania?

Samochód | 5 minut

Czy wiesz, w jakich przypadkach możesz otrzymać odszkodowanie z AC? Kiedy towarzystwo może Ci odmówić wypłaty środków?

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Dzięki niemu możesz otrzymać odszkodowanie w razie wypadku, uszkodzenia czy kradzieży Twojego pojazdu lub jego części. Nasze ubezpieczenie autocasco obejmuje zarówno samochód, jak i dodatkowe wyposażenie, przy czym zakres zależy od wybranego pakietu ochrony. Pojazd musi być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu na terenie Polski, a jego wiek nie może przekroczyć 18 lat (warunek ten nie dotyczy pakietu PLUS), licząc od roku produkcji pojazdu.

Spis treści:

Odszkodowanie z autocasco otrzymasz, jeśli uszkodzisz swój samochód z własnej winy lub gdy do uszkodzenia dojdzie z przyczyn od Ciebie niezależnych. Dotyczy to na przykład sytuacji:

  • gdy wjedziesz samochodem w płot, bramę lub najedziesz na wystającą studzienkę kanalizacyjną, dziurę w drodze,
  • gdy kamyk wystrzeli spod kół innego pojazdu i uszkodzi Twój samochód,
  • gdy potrącisz kogoś albo będziesz miał kolizję ze zwierzęciem leśnym,
  • gdy w wyniku aktu wandalizmu Twój pojazd zostanie uszkodzony,
  • gdy Twój pojazd lub jego wmontowane na stałe wyposażenie zostanie skradzione,
  • gdy Twój pojazd ucierpi w przypadku zdarzenia losowego, np.: pożaru, wybuchu, huraganu, opadów atmosferycznych, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, trąby powietrznej, zalania, a nawet upadku meteorytu.

Gdy otrzymasz odmowę wypłaty odszkodowania z AC, możesz odwołać się od takiej decyzji. W odwołaniu należy podać uzasadnienie oraz przedstawić dodatkowe dokumenty, z których wynikać będzie, że Twoje roszczenie powinno zostać uwzględnione lub wypłata powinna być większa. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, termin na wniesienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela wynosi 3 lata.

W sytuacji, kiedy nie uwzględnimy Twojego odwołania, masz prawo złożyć reklamację. Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@allianz.pl lub list na nasz adres korespondencyjny. Możesz także zadzwonić pod numer tel. +48 224 224 224 lub złożyć reklamację osobiście — bezpośrednio w siedzibie głównej lub w jednym z naszych oddziałów.

Możesz także złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Ponadto przysługuje Ci również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, lub dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru, czyli Komisji Nadzoru Finansowego.

Gdy otrzymasz odmowę wypłaty odszkodowania z AC, możesz odwołać się od takiej decyzji. W odwołaniu należy podać uzasadnienie oraz przedstawić dodatkowe dokumenty, z których wynikać będzie, że Twoje roszczenie powinno zostać uwzględnione lub wypłata powinna być większa. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, termin na wniesienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela wynosi 3 lata.

W sytuacji kiedy nie uwzględnimy Twojego odwołania, masz prawo złożyć reklamację. Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@allianz.pl lub list na nasz adres korespondencyjny. Możesz także zadzwonić pod numer tel. +48 224 224 224 lub złożyć reklamację osobiście — bezpośrednio w siedzibie głównej lub w jednym z naszych oddziałów.

Możesz także złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Ponadto przysługuje Ci również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, lub dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru, czyli Komisji Nadzoru Finansowego.

Przy wypłacie odszkodowania z AC ustalamy zakres i rozmiar szkody w pojeździe przede wszystkim na podstawie oględzin lub otrzymanych dokumentów. Możemy także brać pod uwagę informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu, w tym jego walorów użytkowych i zużycia eksploatacyjnego.

Wysokość odszkodowania zależeć będzie od tego, czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, częściową czy utratą pojazdu. W OWU możesz spotkać takie opisy rodzajów szkód:

  • Szkoda całkowita jest wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu tak, że nie nadaje się do naprawy albo gdy koszty naprawy przekraczają 70% jego wartości na dzień szkody.
  • Szkoda częściowa to uszkodzenie pojazdu w stopniu umożliwiającym jego naprawę. Nie może przekroczyć 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień zdarzenia.
  • Utrata pojazdu w przypadku kradzieży.

Jak wygląda likwidacja szkody w przypadku szkody częściowej? Decyzja, w jaki sposób chcesz ją likwidować, należy do Ciebie. Jeśli naprawę przeprowadzi współpracujący z nami warsztat, to zajmiemy się sprawą, a Ty otrzymasz do wglądu fakturę za naprawę. Jeśli będzie to inny warsztat, to wypłacimy odszkodowanie na podstawie przekazanych przez Ciebie faktur. Możliwe jest także rozliczenie kosztorysowe, czyli wycena rozmiaru szkody i przekazanie Ci oszacowanej wartości przelewem na wskazane konto.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględniamy też wskazaną w umowie ubezpieczenia kwotę udziału własnego w szkodzie. O tę sumę będzie pomniejszone odszkodowanie. Liczy się także to, czy we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia uwzględniono naprawę pojazdu oryginalnymi częściami zamiennymi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.