Wycena samochodu do ubezpieczenia
– wszystko, co musisz wiedzieć

Samochód | 4 minuty

Wartość pojazdu ma wpływ na wysokość odszkodowania w ramach polisy OC/AC – dlatego ubezpieczyciel przeprowadza wycenę samochodu, gdy dojdzie do szkody. Niektóre firmy ubezpieczeniowe robią to już na etapie ustalania wysokości składki za OC.

Jak przebiega wycena samochodu używanego w porównaniu z nowym autem? I co istotne: czym grozi zaniżenie lub zawyżenie wartości pojazdu?

Spis treści:

Jak przebiega wycena nowego auta?

Dokonanie wyceny auta odbywa się w oparciu o szereg parametrów m.in. markę, model czy rocznik samochodu. Nie bez znaczenia jest również wyposażenie fabryczne, przebieg oraz stan pojazdu.

Wycena wartości nowego samochodu jest dość prosta, gdyż firma ubezpieczeniowa bierze pod uwagę jedynie dowód zakupu, a więc fakturę wystawioną przez dany salon samochodowy.

Warto również zapoznać się z warunkami ubezpieczenia (OWU), gdzie towarzystwo określa m.in. w jakim czasie od momentu sfinalizowania transakcji (np. 12 miesięcy) oraz przy spełnieniu jakich warunków (np. brak uszkodzeń pojazdu) uznaje wartość zakupu.

Jak przebiega wycena używanego auta?

W przypadku wyceny używanego auta sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Firmy ubezpieczeniowe korzystają w tym celu ze specjalnych katalogów wartości rynkowych samochodów. Do popularnych systemów, w których można znaleźć aktualne wartości i wyceny aut, należą m.in. Eurotax-Carwert oraz Info-Ekspert. Bazy te uwzględniają szereg informacji m.in. roczniki, modele, marki, przebieg czy wyposażenie pojazdów.

Po wpisaniu przez klienta niezbędnych parametrów do kalkulatora OC/AC, dokonywana jest wycena samochodu online. Obliczona wartość ma duży wpływ na wysokość składki polisy. To, ile będzie kosztowało ubezpieczenia OC lub OC/AC zależy jednak od wielu innych czynników m.in. od miejsca zamieszkania i parkowania pojazdu nocą, a także od historii ubezpieczeniowej i szkodowej właścicieli pojazdu.

A co w sytuacji, gdy klient nie zgodzi się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela wyceną auta? Wówczas powinien on na własną rękę określić wartość rynkową samochodu, zasięgnąć opinii wyspecjalizowanego rzeczoznawcy.

Czy suma ubezpieczenia jest równoznaczna z wartością pojazdu?

Suma ubezpieczenia powinna być równa wartości samochodu, którą ubezpieczyciel określa na podstawie dowodu zakupu (w przypadku nowych aut) lub na podstawie specjalistycznych baz danych (w przypadku używanych aut). 

Warto jednak mieć na uwadze, że wartość pojazdu spada z każdym miesiącem jego użytkowania. Dlatego, tak jak wspomnieliśmy, przy zakupie ubezpieczenia AC w niektórych towarzystwach obowiązuje zmienna suma polisy, a wycena przeprowadzana jest dopiero w momencie wystąpienia szkody.

Jeśli natomiast wycena przeprowadzana jest już na etapie zakupu polisy , to wysokość ewentualnego odszkodowania będzie liczona na podstawie wartości samochodu, którą oszacowano w dniu zawarcia umowy. Dlatego, jeśli suma ubezpieczenia ustalona została na 150 tys. zł, a po upływie 9 miesięcy zostanie zgłoszona kradzież auta, to firma nie dokonuje wyceny, a przyjmuje wartość zapisaną w umowie. 

Rozwiązanie to wiąże się jednak z koniecznością płacenia nieco wyższej składki i dedykowane jest głównie właścicielom nowych pojazdów, których wartość spada najszybciej.

Jeśli w danym towarzystwie obowiązuje zmienna suma polisy, to wysokość odszkodowania będzie odpowiadać wartości rynkowej samochodu z dnia, w którym doszło do niefortunnego zdarzenia.  

Dlaczego nie należy zaniżać ani zawyżać wartości samochodu?

Przed zawarciem umowy z firmą ubezpieczeniową właściciel pojazdu powinien sprawdzić, czy przypadkiem nie doszło do zaniżenia lub zawyżenia wartości auta. Każda z  wymienionych sytuacji okaże się dla niego niekorzystna. Dlaczego?

W przypadku tzw. nadubezpieczenia, gdy ustalona suma jest większa od wartości pojazdu wraz z jego wyposażeniem, właściciel przez cały okres umowy będzie płacił znacznie wyższą składkę. Nie przełoży się to jednak na kwotę odszkodowania, która obliczona zostanie na podstawie wartości auta w chwili zdarzenia.

Niekorzystne dla kierowcy jest również tzw. niedoubezpieczenie, a więc sytuacja, gdy ustalona suma jest niższa od rzeczywistej wartości pojazdu. Pozornie będzie on płacił niższą składkę za polisę, niemniej w razie zgłoszenia szkody otrzymane odszkodowanie nie pokryje wszystkich kosztów. W konsekwencji część napraw będzie musiał sfinansować z własnych pieniędzy.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.