Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela
– jak je napisać?

Samochód | 4 minuty

Otrzymałeś decyzję ubezpieczyciela, która nie jest taka, jakiej oczekiwałeś? Jeśli jesteś w stanie uargumentować, że odpowiedź towarzystwa powinna być inna, to jak najbardziej masz do tego prawo. Poprzez odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz spowodować, że otrzymasz wyższe odszkodowanie lub świadczenie albo doprowadzisz do tego, że odmowa wypłaty środków zostanie zmieniona i je otrzymasz. Co musisz zrobić, aby zrealizować ten cel?

Spis treści:

W przypadku gdy uważasz, że wypłacone Ci odszkodowanie jest zbyt niskie albo decyzja o niewypłaceniu środków nie jest właściwa, masz prawo zakwestionować opinię towarzystwa. Podstawa prawna takiego odwołania jest uregulowana w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. To na ten przepis powinieneś się powołać w piśmie, które skierujesz do ubezpieczyciela.

Oczywiście teoretycznie w każdym przypadku masz prawo złożenia odwołania od odszkodowania czy też ogólnie reklamacji dotyczącej decyzji ubezpieczyciela. Natomiast jeśli rzeczywiście się na to decydujesz, to zrób to wówczas, gdy masz udokumentowane uzasadnienie. Pamiętaj, że towarzystwo nie zaakceptuje Twojego odwołania, jeśli nie znajdzie w nim wiarygodnych argumentów.

Wspomniana ustawa z dnia Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zawiera również informacje o formie, w jakiej należy złożyć odwołanie do ubezpieczalni. Otóż można to zrobić ustnie, elektronicznie lub pisemnie. Jeśli chodzi o pierwszą opcję, to w grę wchodzi załatwienie tego telefonicznie lub w oddziale towarzystwa. W przypadku formy elektronicznej możliwe jest skorzystanie z formularza online lub wysłania odwołania mailem – o ile ubezpieczyciel na to pozwala. Trzecie rozwiązanie, czyli forma pisemna, polega na złożeniu odwołania w oddziale towarzystwa lub wysłanie go pocztą tradycyjną. W przypadku gdy zrobisz to za pomocą wspomnianej poczty, pamiętaj o wyborze listu ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz mieć dowód nadania dokumentu. W jakim terminie ubezpieczony może się odwołać od decyzji ubezpieczyciela? Czy przepisy nakładają pod tym względem ograniczenia?

Na złożenie odwołania od decyzji towarzystwa nie masz nieograniczonego czasu. Zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego są na to 3 lata, ale nie w każdym przypadku obowiązują te same zasady – istnieją wyjątki. Jeśli do zdarzenia doszło w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego, to wówczas czas ten wydłuża się do 10 lat. Natomiast, jak wynika z art. 442 Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy szkoda jest efektem przestępstwa, to możesz złożyć odwołanie w ciągu 20 lat, ale nie zwlekaj z tym. Długie oczekiwanie może spowodować, że zapomnisz o istotnych faktach, które są ważne dla pomyślnego dla Ciebie rozwiązania sprawy.

Czy odwołanie od kwoty odszkodowania powinno być sporządzone zgodnie z określonym wzorem dokumentu? Co powinno się w nim znaleźć? 

Zdecydowałeś, że chcesz wysłać reklamację do towarzystwa? Powinieneś zatem wiedzieć, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Przede wszystkim w dokumencie muszą się znaleźć niezbędne dane dotyczące ubezpieczonego, sprawy i nie tylko. Nie musisz korzystać z określonego wzoru odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Najważniejsze, aby zawierało ono kluczowe informacje, takie jak:

  • Dane ubezpieczyciela.
  • Numer polisy i decyzji towarzystwa.
  • Dane pokrzywdzonego.
  • Powołanie się na wspomnianą ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
  • Uzasadnienie – czyli argumenty przemawiające za tym, że Twoim zdaniem np. ustalona kwota odszkodowania jest zbyt niska. Może to być np. wycena usług mechanicznych przez warsztat czy cena określonych części. Możesz również skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego.
  • Podpis.

W zasadzie każdy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania będzie zawierać takie informacje, jak wymienione. Do tego dokumentu możesz również załączyć kopię decyzji towarzystwa. Pamiętaj, że kluczowe jest dobre uzasadnienie. Duże znaczenie może mieć opinia rzeczoznawcy czy cena części sprawdzona w różnych miejscach. Tak przygotowane odwołanie ma szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.