Zwrot ubezpieczenia OC jak go obliczyć i kiedy przysługuje?

Samochód | 5 minut

Zasady zawierania umowy OC oraz jej rozwiązania reguluje dummy ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (Ustawa OC). W jej treści znajdziemy katalog sytuacji, w których będziemy mogli wypowiedzieć umowę i otrzymać zwrot składki z dummy ubezpieczenia OC od naszego ubezpieczyciela.

Spis treści:

Zwrot ubezpieczenia OC –kiedy przysługuje?

Ustawa OC bardzo konkretnie określa sytuacje, w których będziemy mogli ubiegać się o zwrot składki z ubezpieczenia OC. Zwrot ten zawsze wynika z rozwiązania samej umowy. Może to nastąpić w następujących sytuacjach:

  • Gdy wyrejestrowaliśmy pojazd
    Może się to zdarzyć np. w wyniku kradzieży. Wówczas potrzebujemy udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu. Kolejnym przykładem może być przekazanie naszego pojazdu do stacji zajmującej się profesjonalną rozbiórką pojazdów. Upewnijmy się tylko, że stacja ma stosowne uprawnienia. Fakt przeprowadzonego demontażu należy bowiem formalnie zgłosić do wydziału komunikacji. Możemy także sami stwierdzić, że żywot naszego pojazdu dobiegł końca. Albo – że na skutek uszkodzeń w wypadku drogowym nie będziemy chcieli już go naprawiać. We wszystkich wymienionych sytuacjach zwrot składki otrzymamy za wszystkie dni od daty wyrejestrowania pojazdu do końca okresu ubezpieczenia;
  • Gdy chcemy „odstąpić od umowy zawieranej na odległość”
    Jeśli zawarliśmy umowę przez telefon czy internet, przysługuje nam prawo odstąpienia od niej przez 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli opłaciliśmy już składkę, a umowa się rozpoczęła, to za czas, kiedy umowa trwała, nie otrzymamy zwrotu składki;
  • Gdy chcemy wypowiedzieć umowę, która odnowiła się automatycznie
    Sytuację tę określa art. 28a Ustawy OC. Oznacza to, że doszło do podwójnego ubezpieczenia. Wówczas zwrot składki otrzymamy za każdy niewykorzystany dzień umowy. Ale uwaga – w tej sytuacji wypowiedzieć można tylko tę umowę, która została automatycznie odnowiona i opłacona.

Sprzedaż samochodu a zwrot OC

A co ze zwrotem składki OC po sprzedaży samochodu? W takiej sytuacji prawa i obowiązki umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu (czyli osobę, która kupiła od nas samochód). I to od jego decyzji zależeć będzie, czy otrzymamy zwrot składki, czy nie. Jeśli nabywca zdecyduje się na wypowiedzenie umowy – otrzymamy zwrot składki z ubezpieczenia OC, ale tylko za czas od dnia wskazanego w wypowiedzeniu (niekoniecznie więc od daty sprzedaży pojazdu). Jeśli nabywca w ogóle umowy nie wypowie, zwrotu składki nie dostaniemy.

Pamiętajmy o tym, gdy podpisujemy umowę kupna-sprzedaży pojazdu i od razu ustalmy, czy nabywca będzie korzystał z wykupionej przez nas polisy, czy zawrze swoją. W tej drugiej sytuacji warto od razu przygotować wypowiedzenie umowy przez nabywcę, co sprawi, że otrzymamy zwrot składki OC.

Co się jednak stanie, jeśli sprzedany przez nas samochód zostanie następnie sprzedany po raz kolejny i dopiero kolejny właściciel wypowie umowę? Wtedy zwrot składki za dummy ubezpieczenie OC należeć się będzie ostatniemu zbywcy pojazdu (a więc już nie nam). 

Zwrot ubezpieczenia OC – jak go obliczyć?

Do niedawna zwrot składki za ubezpieczenie OC było bardzo trudno obliczyć. Należał się za pełne, niewykorzystane miesiące ochrony. Oznaczało to, że za co najmniej jeden miesiąc zwrotu składki nie było. W skrajnych przypadkach jeden dzień różnicy sprawiał, że kwota zwrotu składki była o 1/12 niższa od kwoty przez nas zapłaconej.

Na szczęście w obecnym stanie prawnym wygląda to zdecydowanie korzystniej i prościej. Składkę liczymy co do dnia i przysługuje za każdy dzień ochrony, z której nie korzystaliśmy. Innymi słowy, łączna kwota zapłaconej przez nas składki za ubezpieczenie OC dzielona jest przez 365 dni (lub 366 w roku przestępnym) i mnożona przez liczbę dni, kiedy ochrona nie jest już świadczona. 

Zwrot składki OC w przypadku, gdy wystąpiła szkoda

Czy zwrot składki się należy, jeśli z naszej polisy została wypłacona szkoda? Tak, o ile oczywiście jest zgodny z zapisami ustawy OC. Fakt wypłacenia z naszej polisy odszkodowania nie ma wpływu na należny nam zwrot składki.

Zwrot ubezpieczenia OC – dokumenty

Zgodnie z zapisami Ustawy OC Ubezpieczyciel powinien dokonać zwrotu składki za ubezpieczenie OC niezwłocznie. A konkretnie - nie później niż w ciągu 14 dni od chwili, gdy otrzyma informację o wypowiedzeniu umowy, złomowaniu czy wyrejestrowaniu pojazdu. Aby ten proces przyspieszyć, warto jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Po pierwsze – powód. Musimy wskazać konkretny powód rezygnacji z umowy – o tym piszemy powyżej. Dodatkowo warto wskazać zapis Ustawy, w oparciu o który wnioskujemy o zwrot składki.

Po drugie – dokumenty. Do wypowiedzenia musimy dodać kopię lub skan potwierdzenia z wydziału komunikacji, że pojazd został wyrejestrowany. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy wnioskujemy o zwrot składki OC po zezłomowaniu pojazdu. W naszym piśmie lub e-mailu wskażmy też datę, z jaką tego wypowiedzenia dokonujemy. Oraz – co nie mniej ważne – wskażmy rachunek bankowy, na który zwrot powinien trafić. Dzięki temu pieniądze szybciej do nas dotrą.  Oczywiście alternatywą jest także przekaz pocztowy.

I na koniec dobra wiadomość – nie musimy sami przygotowywać pisma odnośnie do zwrotu składki za ubezpieczenie OC. Możemy wykorzystać formularz dostępny w internecie. Na stronie Allianz znajdziemy powody i podstawę prawną rezygnacji z ubezpieczenia. Wystarczy więc, że pobierzemy odpowiedni dokument, dopiszemy numer rachunku bankowego i... to wszystko.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.