Wypłata odszkodowania z OC sprawcy – jak wygląda przyznawanie odszkodowania

Samochód | 3 minuty

Według Polskiej Izby Ubezpieczeń, co pół minuty w Polsce naprawiana jest jedna szkoda z OC komunikacyjnego. Ponadto w 2018 z tego rodzaju polis Polacy otrzymali łącznie blisko 14 mld zł odszkodowań. Wypadek na drodze to jedna z najczęstszych przyczyn wypłaty. Dlatego dobrze wiedzieć, czego można dochodzić z OC sprawcy wypadku.

Spis treści:

Odszkodowanie z OC sprawcy – przepisy prawa

Odszkodowanie z OC sprawcy regulują w pierwszej kolejności przepisy prawa zawarte w Kodeksie Cywilnym. Uzupełnieniem ich są z kolei przepisy dotyczące OC zawarte w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Warto tutaj dodać, że OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Za co możesz domagać się odszkodowania z OC sprawcy?

Aby dochodzić odszkodowania z OC sprawcy, musi powstać szkoda. Prawnicy tłumaczą to słowo dwojako. Po pierwsze – jako uszczuplenie majątku osoby poszkodowanej, np. zniszczenie samochodu. A po drugie – jako tzw. utracone korzyści. Jeśli np. w związku z obrażeniami w wypadku nie byliśmy w stanie prowadzić firmy i wskutek tego nie uzyskaliśmy korzyści finansowych, których w normalnych warunkach byśmy uzyskali, to wynagrodzenie takie jest właśnie utraconą korzyścią. Możemy wówczas dochodzić zwrotu utraconych korzyści z OC sprawcy wypadku, o ile pozostają one w związku przyczynowym.          

Ponadto szkoda musi powstać w wyniku wydarzenia objętego ubezpieczeniem OC.

W praktyce z OC sprawcy dochodzi się:

  • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym także kosztów dojazdów i sprzętu niezbędnego do rehabilitacji),
  • zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego mienia i zapłaty za zniszczone rzeczy,
  • samochodu zastępczego i kosztów holowania w przypadku wypadku komunikacyjnego,
  • zwrotu finansowych korzyści utraconych w następstwie wypadku i ewentualnej rehabilitacji,
  • renty – w przypadku utraty zdolności do pracy,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne.

Dodać można, że osoba poszkodowana może domagać się wypłaty odszkodowania z OC sprawcy od firmy, w której sprawca jest ubezpieczony lub bezpośrednio od sprawcy. W przypadku firmy – można łatwo sprawdzić, czy i gdzie sprawca ma wykupione OC. Wystarczy wejść na stronę www Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tutaj warto wspomnieć, że obok polisy OC sprawcy ważnym źródłem wypłaty odszkodowania może być także NNW komunikacyjne.

Czym jest szkoda całkowita z OC sprawcy?

O szkodzie całkowitej mówi się w przypadku, gdy samochodu po wypadku naprawić się nie da lub koszt naprawy jest większy, niż jego wartość przed uszkodzeniem. Innym słowy, jego naprawa jest nieopłacalna.

Przy wypłacie odszkodowania z OC sprawcy, w przypadku szkody całkowitej, firma ubezpieczeniowa stosuje tzw. metodę dyferencyjną. Oznacza to, że wylicza ona różnicę między wartością samochodu przed szkodą, a wartością auta/wraku po zaistnieniu szkody. Jako odszkodowanie z OC sprawcy wypłacana jest wówczas ta różnica. Np.: jeśli wartość samochodu przed wypadkiem wynosiła 12 tys, zł, po powstaniu szkody spadła do 4 tys. zł, a naprawa kosztowałaby 13 tys. zł, to zgodnie z metodą dyferencyjną, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu 8 tys. zł odszkodowania z OC sprawcy.

Przy szacowaniu wartości samochodu po wypadku, ubezpieczyciel powinien stosować takie same cenniki części i robocizny, bez względu na to czy chodzi o szkodę całkowitą, czy tylko częściową.

Polskie prawo nie zabrania naprawy auta, które ubezpieczyciel zakwalifikował do szkody całkowitej – właściciel wciąż może to zrobić na własną rękę. Uszkodzony samochód można też sprzedać.

Warto wspomnieć, że samo pojęcie „szkody całkowitej” i „szkody częściowej” nie występuje w takim brzmieniu w przepisach prawa. Jednak są one powszechnie stosowane w obiegu, stosują je także sądy oraz Komisja Nadzoru Finansowego w swoich wytycznych dla ubezpieczycieli. Według tych wytycznych, ubezpieczyciel powinien m.in. pomóc w zagospodarowaniu wraku samochodu po wypadku[1]. Przeczytaj nasz artykuł o tym, jak nie przepłacać za ubezpieczenie samochodu.

Gdy zdarzy się wypadek, warto znać swoje prawa i możliwości ich dochodzenia z OC sprawcy. A często odszkodowanie to coś więcej niż tylko naprawa samochodu. W przypadku poważniejszych szkód czy szkody całkowitej z OC sprawcy może się okazać konieczna wizyta rzeczoznawcy. Pamiętajmy, że na wszystkie nasze pytania i wątpliwości zawsze odpowie ubezpieczyciel – czy to poprzez konto w serwisie online dla klienta, czy też Biuro Obsługi Klienta.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.