Upoważnienie do rejestracji i odbioru dowodu rejestracyjnego

Samochód | 5 minut

Po nabyciu pojazdu Twoim zadaniem jest dopełnienie kilku obowiązków w określonych terminach. W ciągu 14 dni musisz zgłosić ten zakup w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. od wartości pojazdu. Ponadto w ciągu 30 dni musisz zarejestrować auto w wydziale komunikacji. Co zrobić, jeśli nie możesz tej powinności dopełnić osobiście? Wtedy rozwiązaniem problemu może być napisanie upoważnienia do rejestracji pojazdu oraz do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Spis treści:

Upoważnienie do rejestracji pojazdu

Na rejestrację auta masz 30 dni, licząc od dnia nabycia pojazdu np. poprzez zawarcie umowy darowizny czy sprzedaży. Obecnie niedopełnienie tego terminu wiąże się z ryzykiem nałożenia kary w wysokości do 1000 zł. Pojazd może zarejestrować właściciel, a jeśli auto stanowi własność większej liczby osób, to wszyscy oni powinni się pojawić przy tej rejestracji. W przypadku firm może jej dokonać ktoś, kto ma prawo reprezentować przedsiębiorstwo. Jeśli jednak nie masz możliwości dopełnienia tego obowiązku samodzielnie, to  możesz przygotować upoważnienie do rejestracji pojazdu.. Możesz odręcznie przygotować upoważnienie zarówno do rejestracji, jak i do odbioru dowodu rejestracyjnego. Najważniejsze, aby w jego treści pojawiły się niezbędne informacje.

Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Upoważniona może zostać dowolna osoba – nie musi to być członek rodziny. Jeśli jednak wskażesz  kogoś, kto nie jest Twoim bliskim, to wtedy będziesz musiał uregulować opłatę. Jeśli upoważnienie do rejestracji pojazdu udzielone zostanie mężowi, żonie, synowi, córce, ojcu, matce, bratu czy siostrze, to będzie ono nieodpłatne. W przypadku innych osób koszt wynosi 17 zł, a jeśli będzie to pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem, to wtedy 22 zł.

Jak napisać upoważnienie do wydziału komunikacji?

Jeśli nie masz wzoru upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego, to możesz samodzielnie przygotować taki dokument. Wystarczy, że zawrzesz w nim wymagane informacje. Jak napisać upoważnienie do rejestracji pojazdu? Pamiętaj, aby znalazły się w nim następujące dane:

  • nazwa miejscowości i data;
  • tytuł: Pełnomocnictwo;
  • dane osoby, która kogoś upoważnia: imię, nazwisko, numer PESEL i adres;
  • dane osoby, którą się upoważnia: imię i nazwisko, adres, PESEL i stopień pokrewieństwa;
  • dane pojazdu, który podlegać ma czynnościom: marka, numer rejestracyjny, numer podwozia;
  • czynności, których dotyczy upoważnienie: rejestracja auta, odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu, wyrejestrowanie pojazdu czy też inne;
  • odręczny podpis osoby, która wnioskuje o wydanie upoważnienia.

Druk upoważnienia do rejestracji pojazdu czy odbioru dowodu rejestracyjnego wręcz osobie, którą upoważniasz. Sprawdź koniecznie, czy aby na pewno ma on wszystkie inne dokumenty, które są wymagane w danym przypadku.

Zarejestrowałeś samochód? Pamiętaj o ubezpieczeniu

Jeśli nabyłeś pojazd lub otrzymałeś go w darowiźnie, to miej na względzie nie tylko konieczność jego rejestracji, ale również zakupu ubezpieczenia OC. Sprzedający ma obowiązek przekazania Ci polisy bez względu na to, jak długo trwać będzie jeszcze ochrona. Nie może Ci tego odmówić. Może się zdarzyć, że ta ochrona zakończy się zaraz po tym, jak staniesz się właścicielem pojazdu. Pamiętaj, że ubezpieczenie, które otrzymasz od zbywcy, nie przedłuży się automatycznie. Może się również zdarzyć, że kupisz auto, które nie jest już chronione obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Nie masz jednak powodów do obaw – konsekwencje braku tej ochrony do momentu zakupu przez Ciebie pojazdu poniesie ten, kto za samochód wówczas odpowiadał. Zadbaj natomiast o to, aby w dniu, w którym pojazd stanie się Twoją własnością, był on już ubezpieczony w ramach OC.

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.