Tabliczka znamionowa – co robić, gdy jej nie ma?

Samochód | 4 minuty

Tabliczka znamionowa to niezbędny element każdego samochodu, który porusza się po publicznych drogach. Umieszczone są na niej kluczowe informacje dotyczące pojazdu, a zakres tych danych określony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. Co zrobić w przypadku braku tabliczki znamionowej samochodu? Czy pojazd może być wówczas użytkowany?

Spis treści:

Gdzie w aucie znajduje się tabliczka znamionowa?

Tego typu oznaczenie powinno być wykonane z materiału odpornego na korozję, a także umieszczone w trwałej i niewymienialnej części auta. Z tego względu miejsce przymocowania tabliczki znamionowej zależy od decyzji producenta samochodu lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być ona jednak umieszczona na widocznej i łatwo dostępnej powierzchni. W razie problemów z jej zlokalizowaniem dokładne informacje na temat umiejscowienia tabliczki znamionowej znajdują się w książce serwisowej samochodu.

Brak tabliczki znamionowej – co zrobić?

Warto pamiętać, że brak tabliczki znamionowej niesie ze sobą poważne konsekwencje. Zwykle spowodowany jest on uszkodzeniem auta, a tym samym koniecznością odtworzenia znacznej części jego elementów. 

Bardzo często przyczyną braku tabliczki znamionowej może być nieznana dla właściciela. Okazuje się tak m.in. w sytuacji jej zgubienia lub zakupu pojazdu na licytacji komorniczej. Bez względu na powód jej utraty, auto nie przejdzie przeglądu technicznego, a ewentualna kontrola policji w takim wypadku może wiązać się z poważnymi problemami. Co wówczas zrobić?

W pierwszej kolejności należy odebrać zaświadczenie o braku tabliczki znamionowej z wybranej stacji diagnostycznej, a następnie udać się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji. Tam można złożyć stosowny wniosek, który powinien obejmować uzasadnienie zaistniałego zdarzenia. Ponadto, należy do niego dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 10 zł oraz wspomniany wcześniej dowód ze stacji diagnostycznej lub też opinię rzeczoznawcy.

Jakie dane zawiera tabliczka znamionowa? Opis

Tak, jak zostało wspomniane we wstępie, przepisy określające zakres informacji, które powinny zawierać tabliczki znamionowe, znajdują się Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Zgodnie z treścią tego aktu powinny one obejmować:

 • markę auta,
 • numer świadectwa homologacji typu pojazdu,
 • numer VIN, a w sytuacji jego braku rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia auta,
 • dopuszczalna masa całkowita (jeśli chodzi o motocykle i motorowery, to należy podać poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB przy prędkości obrotowej),
 • dopuszczalne obciążenie osi (wymienione w kolejności od przodu do tyłu),
 • w sytuacji, gdy wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podać te wartości.

Ponadto, opis tabliczki znamionowej może zostać poszerzony o informacje pochodzące od producenta. Powinien on jednak zamieścić je poniżej lub obok danych, które przewidziane zostały w przepisach.

O jaki rodzaj tabliczki znamionowej wnioskować?

Przed udaniem się do Wydziału Komunikacji, warto zorientować się, o wydanie jakiego rodzaju tabliczki należy wnioskować. Wyróżnia się bowiem dwa warianty – nową i zastępczą. O nadanie nowego numeru VIN wraz z tabliczką znamionową można wnioskować, gdy:

 • doszło do wymiany ramy lub podwozia, które nie zawierają numeru fabrycznego,
 • numer VIN został zatarty lub sfałszowany (np. w sytuacji, gdy auto było zakupione na licytacji publicznej lub od komornika, wnioskodawca posiada prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające własność samochodu lub też pojazd został odzyskany po kradzieży),
 • w wyniku korozji lub podczas wypadku drogowego doszło do uszkodzenia numeru VIN.
 • chodzi o zabytkowy pojazd bez numeru VIN.

Drugim rodzajem jest tabliczka znamionowa zastępcza, o której wydanie można wnioskować w sytuacji, gdy:

 • tabliczka została zniszczona, zgubiona, bądź też w przypadku jej braku,
 • zmieniony został numer VIN pojazdu. 

Na koniec warto podkreślić, że brak tabliczki znamionowej spowoduje, że pojazd nie przejdzie niezbędnego przeglądu technicznego. A to z kolei uniemożliwia legalne poruszanie się danym pojazdem – za jazdę bez przeglądu grozi mandat lub nawet zablokowanie Twojego dowodu rejestracyjnego w bazie CEPiK i odholowanie pojazdu na Twój koszt. 

Nie oznacza to jednak, że przestaje obowiązywać wykupione wcześniej dummy ubezpieczenie OC. W sytuacji kolizji czy wypadku kierowca może zatem liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy na rzecz poszkodowanego. Mimo to nie warto ryzykować jazdy bez ważnego badania technicznego.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.