Szkoda całkowita - wszystko, co musisz wiedzieć

Samochód | 4 minuty

W pewnych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może ocenić, że doszło do szkody całkowitej i naprawa pojazdu w ramach OC jest nieopłacalna. Co się wówczas dzieje? W jakiej wysokości otrzymasz odszkodowanie? Czy orzeczenie szkody całkowitej jest dla Ciebie korzystne?

Spis treści:

Kiedy ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą?

Usunięcie skutków niektórych zdarzeń drogowych jest tak kosztowne, że często okazuje się nieopłacalne. W takich przypadkach ubezpieczyciele orzekają, że doszło do szkody całkowitej i wówczas pojazdowi nie zostanie przywrócony stan sprzed zdarzenia. Jako poszkodowany otrzymasz odszkodowanie.

Na jakiej podstawie wnioskujemy, że koszt naprawy pojazdu przewyższy jego wartość? Otóż bazujemy na profesjonalnych katalogach, takich jak np. Eurotax. Jeśli okazuje się, że wartość auta na dzień szkody jest mniejsza niż koszt jego naprawy, to wówczas orzekamy szkodę całkowitą.

Inne zasady obowiązują w przypadku zdarzeń zgłoszonych z ubezpieczenia autocasco. Wówczas szkodę całkowitą orzekamy wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70 proc. jego wartości.

Szkoda całkowita z OC

Jak wiesz, szkoda całkowita z OC sprawcy jest orzekana na innych zasadach niż w przypadku AC. Załóżmy, że doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzony został Twój pojazd wart 10 tys. zł.

  • Zgłaszasz szkodę z OC – ubezpieczyciel wyliczył, że koszt naprawy pojazdu wynosi 8 tys. zł. Nie orzeknie on wtedy szkody całkowitej, tylko wypłaci odszkodowanie, które wystarczy, aby przywrócić pojazdowi stan sprzed szkody.
  • Zgłaszasz szkodę z AC – wynik kalkulacji kosztów naprawy pojazdu jest identyczny jak w powyższym przypadku. Skoro przekracza 70 proc., to zostanie orzeczona szkoda całkowita. Otrzymasz odszkodowanie – samochód nie zostanie naprawiony przez ubezpieczyciela.

W przypadku autocasco zasady orzekania szkody całkowitej auta znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Stwierdzono szkodę całkowitą i co dalej?

Ubezpieczyciel orzekł, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna, czyli koszt jej naprawy przekracza wartość pojazdu z dnia szkody. Co się wówczas dzieje? Szkoda całkowita z OC oznacza, że otrzymasz odszkodowanie, które równe jest wartości auta z dnia szkody, pomniejszone o ustaloną wycenę pozostałości po aucie, czyli tzw. wraku. Zastosowanie ma tutaj metoda dyferencyjna.

Załóżmy, że Twój pojazd wart był w dniu szkody 10 tys. zł. Ubezpieczyciel wycenił wrak na 2 tys. zł, zatem otrzymasz 8 tys. zł odszkodowania.

Na tej samej zasadzie wypłacane jest odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej z AC. Różnica polega na tym, że koszt naprawy pojazdu nie musi przekraczać wartości auta, żeby szkoda była oceniona właśnie jako całkowita.

Pamiętaj, że jeśli posiadasz dummy ubezpieczenie OC z BLS, tzn. z bezpośrednią likwidacją szkody, to ową szkodę możesz zgłosić nie tylko do ubezpieczyciela sprawcy, ale również do towarzystwa, z którym zawarłeś własną umowę OC. Może to wpłynąć na przyśpieszenie procesu likwidacji szkody, a także da Ci możliwość oceny działania ubezpieczyciela, z którym współpracujesz.

Wycena wraku auta

Czy szkoda całkowita oznacza, że ubezpieczyciel zabiera samochód? Towarzystwo może przejąć wrak, ale nie ma takiego obowiązku. Jeśli jednak tak by się stało, to powinieneś otrzymać odszkodowanie odpowiadające wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym. Ubezpieczyciele w przypadku wyceny wraku również korzystają z programów eksperckich.

Jak możesz ustalić cenę sprzedaży tego wraku, jeśli sam chcesz go zbyć? Możesz sięgnąć do programów eksperckich – nie są one dostępne wyłącznie dla ubezpieczycieli. Innym sposobem jest sprawdzenie ofert w serwisach aukcyjnych – prawdopodobnie znajdziesz inne auta w podobnym stanie.

Jakie odszkodowanie należy się za szkodę całkowitą z OC sprawcy?

Wysokość odszkodowania zależy od tego, jak zostanie wyceniony wrak. Otrzymasz kwotę równą wartości pojazdu w dniu szkody pomniejszoną o wartość tego wraku. W przypadku gdy ubezpieczyciel zdecyduje się na przejęcie pozostałości po aucie, to wówczas powinieneś otrzymać odszkodowanie odpowiadające wartości samochodu z dnia szkody.

Szkoda całkowita a naprawa samochodu

Załóżmy, że wrak trafił do Ciebie. Skoro ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą, to czy możesz naprawić auto? Jak najbardziej masz do tego prawo, ale musisz ocenić, czy na pewno Ci się to opłaca. Jeśli jesteś mechanikiem i wiele prac wykonasz sam, to bardzo prawdopodobne, że zdołasz przywrócić pojazdowi oczekiwany stan i nawet nie wykorzystasz na to wszystkich środków, które otrzymałeś od ubezpieczyciela. Pamiętaj jednak, że jeśli będziesz chciał dalej użytkować pojazd po takiej naprawie, musi on być w stanie dopuszczającym go do ruchu – zgodnie z regulacjami prawa o ruchu drogowym.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.