Regres ubezpieczeniowy – co to jest i na co zwrócić uwagę?

W przypadku gdy spowodujesz szkodę, zgodnie z Kodeksem cywilnym powinieneś ją naprawić. Załóżmy, że doprowadziłeś do kolizji w ruchu drogowym. Wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz OC, wypłaci odszkodowanie poszkodowanym. Istnieją jednak takie przypadki, w których to nie nastąpi. Dowiedz się, czym jest regres w ubezpieczeniach i kiedy jest wykorzystywany.

Spis treści:

Kiedy zastosowanie ma regres?

Wspomniane komunikacyjne ubezpieczenie OC zapewnia ochronę zarówno sprawcy zdarzenia, jak i poszkodowanemu. Pierwszy z wymienionych nie musi pokrywać kosztów likwidacji szkody z własnych środków – odszkodowanie za niego wypłaci ubezpieczyciel. Jednocześnie poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od towarzystwa sprawcy, a nie dochodzić go na drodze sądowej od winowajcy, co jest oczywiście bardzo korzystnym rozwiązaniem. Nie musi się obawiać, że nie otrzyma środków np. na przywrócenie pojazdowi poprzedniego stanu. W praktyce sprawca zdarzenia nie poniesie kosztu odszkodowania – odpowiedzialność finansową weźmie na siebie ubezpieczyciel, a winowajca co najwyżej zapłaci wyższą składkę na OC za kolejny rok ochrony. Niestety, ale w pewnych przypadkach tak nie będzie – wówczas zastosowanie ma regres ubezpieczeniowy. Co to jest?

Otóż definicja regresu mówi, że jest to roszczenie zwrotne. Ubezpieczyciel ma wówczas prawo do ubiegania się od sprawcy zdarzenia o zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Jest to kwestia uregulowana w art. 43 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oczywiście towarzystwo może liczyć na regres wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, które wynikają z przepisów. Będzie to mieć miejsce wówczas, gdy kierujący:

  • Zbiegł z miejsca zdarzenia.
  • Prowadził pojazd, nie mając do tego uprawnień. W tym przypadku obowiązują jednak wykluczenia odpowiedzialności. Mogą one mieć miejsce wówczas, gdy kierujący dopuścił się tego, gdyż chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia, a także o pościg za osobą bezpośrednio po tym, jak popełniła ona przestępstwo.
  • Wszedł w posiadanie pojazdu na skutek przestępstwa.
  • Wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ważna informacja jest taka, że regres ubezpieczenia może mieć charakter wyłącznie pieniężny.

Regres ubezpieczyciela do sprawcy a brak OC

Nie w każdym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe będzie się domagać zwrotu przekazanych środków od osoby odpowiedzialnej za szkodę. W sytuacji, gdy sprawca doprowadził do wypadku czy kolizji pojazdem, którego nie ubezpieczył obowiązkowym OC, odszkodowanie wypłaci poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie wystąpi z regresem do winowajcy i ten będzie musiał zwrócić tę kwotę. Poszkodowany może w takim przypadku zgłosić zdarzenie do dowolnego towarzystwa, które zgromadzi dokumentację, a następnie przekaże ją do UFG.

UFG czuwa w Polsce nad dopełnieniem przez posiadaczy pojazdów obowiązku zawarcia polisy OC. Niestety, ale ogromna liczba kierowców, mimo ustawowego wymogu korzystania z takiej ochrony, nie ma OC. Z danych UFG dotyczących 2020 roku wynika, że w okresie tym wezwanie do zapłaty kary za przerwę w ubezpieczeniu otrzymało blisko 200 tys. posiadaczy pojazdów. Rekordzista musi oddać do UFG około 1,4 mln zł po tym, jak spowodował wypadek nieubezpieczonym motocyklem i potrącił rowerzystkę – kobieta zmarła. Średnia wartość roszczenia regresowego ze strony UFG wynosiła w 2020 roku 17 tys. zł, a w 66 przypadkach przekraczała 100 tys. zł. 

Nie dopuść do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. Wylicz składkę i zawrzyj umowę online: www.allianz.pl/samochod/oc.

Regres ubezpieczeniowy – jak się bronić?

Nie w każdym przypadku towarzystwo musi mieć rację. Zawsze masz prawo odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Zdarzeniem, w którym mogło dojść do pomyłki, jest szkoda parkingowa. Możliwe, że nie zauważyłeś, iż doprowadziłeś do kolizji. Być może auta delikatnie się o siebie otarły i spowodowałeś rysę. Jeśli np. na nagraniu widać, że naturalnie opuszczasz parking, to wtedy Twoja reklamacja ma szansę na powodzenie. Natomiast jeśli po spowodowaniu zdarzenia zatrzymujesz się, analizujesz, co się stało i odjeżdżasz, to wtedy mało prawdopodobne, że unikniesz odpowiedzialności. Pisząc odwołanie od stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego, musisz jednak profesjonalnie uzasadnić swoją opinię. Sama ocena, że się nie zgadzasz z decyzją ubezpieczyciela, to zbyt mało.

Regres ubezpieczeniowy – przedawnienie

Wiesz już, co to jest regres. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może się do Ciebie z nim zwrócić w dowolnym czasie od zdarzenia, czy tylko bezpośrednio po nim? Te kwestie oczywiście również są regulowane przepisami. Roszczenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przedawnia się nie wcześniej niż przed upływem 3 lat od wypłaty świadczenia przez fundusz – obowiązuje termin ujęty w Kodeksie cywilnym, a konkretnie w art. 118. Jeśli chodzi o roszczenie zakładu ubezpieczeń, to i w tym przypadku zastosowanie ma termin 3 lat.

Źródło:  https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=21484492015812416&infid=274&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=iya4p9aru_46 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.