Psychotesty dla kierowców – jak wyglądają i jak je zdać?

Samochód | 3 minuty

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków. W ruchu drogowym ryzyko takich zdarzeń jest bardzo duże, dlatego kluczowe, aby za kierownicą pojazdów zasiadały wyłącznie osoby, które spełniają określone wymagania. Znaczenie mają nie tylko praktyczne umiejętności – część kierowców musi systematycznie przechodzić przez psychotesty. Czy Ciebie również obejmuje taki obowiązek?

Spis treści:

Psychotesty dla kierowców – co to jest?

Celem psychotestów jest zapewnienie jak największego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – za kierownicą powinny zasiadać wyłącznie osoby, które mają m.in. odpowiednią sprawność psychomotoryczną, przygotowane są do tego emocjonalnie i potrafią funkcjonować w stresującej sytuacji. Z tego powodu są stosowane psychotesty na kierowcę.

Nie obawiaj się jednak. Konieczność przeprowadzania badań psychologicznych nie dotyczy osób starających się prywatnie o uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Natomiast obowiązek ten pojawia się w przypadku tych, którzy będą prowadzić pojazdy zawodowo.

Psychotesty na prawo jazdy – dla kogo?

Wykaz osób, które muszą się poddać psychotestom, znajdziesz w rozdziale 13. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, który poświęcony jest badaniom psychologicznym. Wynika z niego, że badania te wykonywane są w celu ustalenia istnienia ewentualnych przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów. Podlegają im:

  • Osoby, które ubiegają się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub o uprawnienia do kierowania tramwajem.
  • Osoby, którym cofnięto uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, które chcą je przywrócić.
  • Osoby, które starają się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem po tym, jak zostały one cofnięte ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych.
  • Osoby, które chcą przedłużyć ważność prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.
  • Osoby, które prowadząc motorower, pojazd silnikowy lub tramwaj spowodowały wypadek drogowy, którego konsekwencją była śmierć poszkodowanego lub odniesienie przez niego obrażeń. Kierujący takimi pojazdami uzyskają skierowanie na psychotesty również wówczas, gdy prowadzili nietrzeźwi, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, przekroczyli 24 punkty karne lub w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
  • Osoby mające prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, u których w wyniku badania lekarskiego stwierdzono możliwość istnienia przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia takiego pojazdu.
  • Osoby, które chcą zdobyć zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo przedłużenie ważności tego dokumentu.

Zatem jak widzisz, psychotesty dla kierowców kategorii B obowiązują np. wówczas, gdy stracą oni prawo jazdy na skutek przekroczenia liczby punktów karnych. Natomiast nie są one potrzebne, aby podejść do egzaminu w standardowym trybie.

Jak wyglądają psychotesty?

Zastanawiasz się, jak przebiegają psychotesty kierowców? Przede wszystkim nie zawsze odbywają się one w ten sam sposób. Inne są psychotesty kierowcy zawodowego, a inne te, które zostały zlecone przez starostę. Z reguły takie badanie składa się z trzech części – oceniane są zdolności intelektualne kierowcy, odbywa się rozmowa z psychologiem, a także wykorzystywana jest specjalna aparatura do wystawienia diagnozy. Jak zdać psychotesty dla kierowców i jakie pytania padają na psychotestach? Mogą one dotyczyć m.in. doświadczenia w prowadzeniu pojazdu, koncentracji czy równowagi emocjonalnej. Wspomniana aparatura stosowana jest na koniec i służy m.in. do sprawdzenia czasu reakcji, widzenia w ciemności i nie tylko.

Ile kosztują psychotesty?

Cena za psychotesty wynosi 150 zł. Nie może być ona ani wyższa, ani niższa, co wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Masz już prawo jazdy? Przymierzasz się do zakupu pojazdu? Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jako posiadacza pojazdu jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC. W Allianz na przykład w pakiecie KOMFORT w cenie takiej ochrony otrzymujesz podstawowy pakiet assistance, NNW w wariancie podstawowym i ochronę prawną. Sprawdź, ile zapłacisz za OC: www.allianz.pl/samochod/oc

Źródło:

 https://statystyka.policja.pl/download/20/361900/Wypadkidrogowe2020.pdf 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.