Sprzedaż samochodu - formalności i koszty

Samochód | 3 min

Zbycie auta wiąże się z pewnymi obowiązkami, których muszą dopełnić sprzedający i kupujący. Wywiązać się z nich trzeba w określonych terminach, o których powinieneś pamiętać, jeśli chcesz uniknąć kary za niedopełnienie obowiązków. Co zrobić po sprzedaży auta i jakie kroki musi podjąć sprzedający i kupujący pojazd? Jak skonstruowana powinna być umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy stronami i jak wyglądają formalności przy sprzedaży samochodu w 2021 roku?

Spis treści:

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu?

Zanim dowiesz się, jakie są Twoje obowiązki po zawarciu umowy kupna-sprzedaży samochodu, powinieneś wiedzieć, jak przygotować taki dokument. Teoretycznie przepisy nie wymagają zachowania w tym przypadku formy pisemnej, ale w praktyce jest to niezbędne. Po pierwsze taka forma lepiej chroni interesy stron, a po drugie: jednym z obowiązkowych dokumentów przy rejestracji auta jest właśnie umowa kupna-sprzedaży auta. Jakie informacje powinny się w niej znaleźć?

  • Tytuł – np. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego;
  • data i miejsce zawarcia umowy;
  • dane sprzedającego i kupującego: imię i nazwisko lub nazwa firmy, PESEL lub REGON, adres, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego umowę, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail;
  • opis przedmiotu umowy – marka/model auta, rok produkcji, numer VIN, numer silnika, kolor, numer rejestracyjny, przebieg;
  • cena pojazdu;
  • oświadczenie sprzedającego, że pojazd stanowi jego własność, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie toczy się żadne postępowanie, którego jest on przedmiotem;
  • oświadczenie sprzedającego, że auto jest pozbawione wad technicznych, o których by on wiedział;
  • oświadczenie kupującego, że jest świadomy stanu technicznego pojazdu;
  • odręczne podpisy obu stron.

W umowie kupna-sprzedaży pojazdu warto również umieścić informację o tym, kiedy dokładnie po sprzedaży pojazd zostanie przekazany nabywcy, z dokładnością do godziny. Taki zapis może stanowić dowód w przypadku, gdy nabywca np. w dniu przekazania auta spowoduje wypadek i ucieknie z miejsca zdarzenia. Wtedy z umowy jasno będzie wynikać, że to nie sprzedający prowadził pojazd.

Formalności po sprzedaży samochodu – obowiązki sprzedającego i kupującego

Co należy zrobić po sprzedaży auta? Jakie formalności są obowiązkowe dla sprzedającego pojazd oraz dla jego nabywcy? Jakie obowiązują terminy i co grozi za ich nieprzestrzeganie? 

Kiedy umowa kupna-sprzedaży pojazdu zostanie zawarta, można przejść do czynności po sprzedaży samochodu. Dotyczą one zarówno zbywcy, jak i nabywcy. Mowa tu o obowiązku rejestracji zakupionego pojazdu w wydziale komunikacji, obowiązkowego ubezpieczenia samochodu i zapłacenia podatku od jego nabycia.

Strony mają 30 dni na rejestrację pojazdu (kupujący) i zgłoszenie zbycia auta (sprzedający) w wydziale komunikacji, pod który podlegają. Za przekroczenie terminu w obu przypadkach grozi kara w wysokości do 1000 zł. Powinności tych można dopełnić online lub stacjonarnie. Zanim wybierzesz się do urzędu, pamiętaj, że do rejestracji samochodu musisz mieć wymagane dokumenty. W zależności od tego, o jakie auto chodzi, tzn. czy jest ono np. sprowadzone z zagranicy, czy zarejestrowane w Polsce, lista tych dokumentów może być różna. Koniecznie dowiedz się wcześniej jakie dokumenty są konieczne w obu przypadkach i przygotuj je przed wizytą w urzędzie, aby oszczędzić sobie czasu i niepotrzebnego stresu. Rejestracja pojazdu jest płatna, natomiast zawiadomienie o zbyciu samochodu nie wiąże się z kosztami.

Zgłoszenie sprzedaży i zakupu samochodu w urzędzie skarbowym

Na wywiązanie się z tego obowiązku masz 14 dni, licząc od dnia zakupu pojazdu. Tak naprawdę zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie skarbowym nie jest wymagane, natomiast fakt nabycia auta już tak i jest to obowiązkiem kupującego. Więc jako kupujący musisz w tym czasie złożyć deklarację PCC-3 (ewentualnie wraz z PCC-3A, jeśli auto stanowi współwłasność), a także zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc. od wartości pojazdu. Uwaga: sprawdź, czy w przypadku Twojego auta istnieje obowiązek uregulowania tego podatku, gdyż być może jesteś zwolniony z tej formalności po sprzedaży samochodu. Nie musisz uiszczać daniny wówczas, gdy np. wartość auta nie przekracza 1000 zł. 

Na naszym blogu znajdziesz informacje o tym, jak wypełnić druk PCC-3 po zakupie samochodu. Warto się z nim zapoznać przed przystąpieniem do wypełniania formalności. 

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

Obowiązkiem sprzedającego auto jest przekazanie nabywcy polisy OC – nie ma znaczenie to, jak długo jeszcze będzie działać ta ochrona. Zatem, jeśli zbyłeś auto, to nie możesz zachować ubezpieczenia OC dla siebie i zwrócić się do ubezpieczyciela o zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony. Formalnością po sprzedaży samochodu, o której musisz pamiętać, jest zgłoszenie sprzedaży auta do ubezpieczyciela wraz z podaniem wymaganych formalnie danych posiadacza (takich jak imię, nazwisko, adres i PESEL lub REGON i adres firmy), o których mowa w art. 32 ust 2. Najczęściej wystarczy w tym celu przekazać zdjęcie lub skan umowy sprzedaży. Ubezpieczenie OC samochodu po sprzedaży zawsze trafia do nabywcy, a zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony możesz uzyskać jedynie wówczas, gdy kupujący wypowie umowę OC. Najczęściej jednak tak się nie dzieje i nabywcy korzystają z ochrony do końca jej obowiązywania.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.