Podatek od kupna samochodu – kto i kiedy powinien go zapłacić?

Samochód | 3 minuty

Zakup pojazdu może wiązać się z koniecznością zapłaty daniny na rzecz państwa. Kiedy konkretnie ma to miejsce i kogo dotyczy? Ile wynosi podatek od kupna samochodu?

Gdy nabywasz pojazd z salonu lub komisu, nie musisz martwić się dodatkowymi obowiązkami względem fiskusa. W tym wypadku opłacasz zakup, a następnie otrzymujesz dokument w postaci faktury VAT (lub VAT-marża), i na tym kończą się formalności związane z transakcją. Jeśli natomiast sprzedawcą jest osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, musisz zapłacić podatek od zakupu samochodu, a konkretniej – podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Spis treści:

Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Podatek PCC to opłata skarbowa za samochód lub inny przedmiot umowy, która występuje w przypadku transakcji zawieranych przez osoby niebędące przedsiębiorcami. To, ile wynosi, jest sprawą indywidualną i zależy od typu umowy cywilnoprawnej, a także rodzaju i wartości przedmiotu umowy.

W przypadku umów zamiany opłatę PCC regulują obie strony czynności, umów darowizny – osoby obdarowane, natomiast umów sprzedaży – strona kupująca. Jeśli chodzi o transakcje kupna-sprzedaży, mogą one dotyczyć nie tylko rzeczy ruchomych, takich jak właśnie samochód, motocykl czy przyczepa, ale również nieruchomości (np. działek, mieszkań, domów) czy praw majątkowych (np. praw autorskich czy wierzytelności). Skupmy się jednak na sytuacji, w której decydujesz się na kupno samochodu. Podatek wystąpi wówczas na pewno, czy możesz go jednak uniknąć?

W jakiej sytuacji należy zapłacić podatek od kupna samochodu?

Podatek od czynności cywilnoprawnych występuje co do zasady zawsze, gdy stronami transakcji są osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Co ważne, jest tak nie tylko w sytuacji, gdy nabywane auto znajduje się w Polsce. Jeśli pojazd znajdował się za granicą, ale mieszkasz w Polsce i to tutaj zawarłeś umowę, również będziesz zobowiązany do zapłaty daniny.

Kto jest zwolniony z podatku od kupna samochodu?

Podatek od kupna auta używanego nie występuje w kilku przypadkach. Pierwszy to sytuacja, w której wartość rynkowa pojazdu nie przekracza 1000 zł. Z drugą mamy do czynienia wówczas, gdy nabywa go, na użytek własny, osoba niepełnosprawna. Kolejny wyjątek dotyczy umów zawartych za granicą, w których przedmiotem zakupu jest auto nierejestrowane w Polsce – wówczas pojawia się jedynie podatek akcyzowy.

Należy podkreślić, że w ustawie doprecyzowano kwestię wartości samochodu, która decyduje o wielkości podatku PCC, jak również o ewentualnej możliwości jego uniknięcia. Najczęściej chodzi tu o cenę auta, która została zawarta w umowie sprzedaży, jednak w praktyce wiążąca jest jego wartość rynkowa. Jeśli ta ostatnia wynosi 1200 zł, a w umowie widnieje kwota 950 zł (uprawniająca do skorzystania z ulgi), to w rzeczywistości powstaje zobowiązanie podatkowe.

Ile wynosi podatek od zakupu auta?

Skoro wiadomo już kto i w jakich sytuacjach płaci podatek od zakupu auta, warto przyjrzeć się potencjalnej wielkości takiej daniny. Jak już wiemy, zależy ona od wartości rynkowej nabywanego samochodu. Niezmienna jest natomiast stawka podatku PCC dla umów sprzedaży samochodu – zawsze wynosi ona 2 proc. jego wartości. Zobowiązanie płaci się na podstawie deklaracji PCC-3, którą należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, w ciągu 14 dni od daty zawarcia transakcji.

Kupiłeś auto? Nie zapomnij go ubezpieczyć

Nabywając pojazd używany nie zawsze płaci się PCC, ale za to zawsze trzeba wykupić ubezpieczenie OC. Gdy zatem kupujesz auto bez polisy, koniecznie musisz je ubezpieczyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy lub rejestracji. Jeśli natomiast zbywca przekazał Ci ubezpieczenie OC, pozostanie ono ważne do momentu wygaśnięcia aktualnej umowy. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji, a co za tym idzie – może wymagać od ciebie dopłaty do składki.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.