Poznaj nowe przepisy dla pieszych w ruchu drogowym!

Samochód | 5 minut

1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowelizacje kilku aktów prawnych. Zmieniono m.in. ustawę Prawo o ruchu drogowym i Kodeks wykroczeń. Warto, aby piesi i kierowcy mieli świadomość obowiązujących obecnie zasad, a także kar, które wiążą się z ich złamaniem. Czy pojawiły się nowe przepisy dla pieszych?

Spis treści:

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

Przed wprowadzeniem nowelizacji wspomnianych ustaw najwięcej mówiło się o wysokich mandatach dla kierowców za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, większej liczbie punktów karnych za łamanie przepisów, podwojonym okresie oczekiwania na skasowanie punktów i jednoczesnym uzależnieniu tego od zapłaty wystawionego mandatu. Rzeczywiście od 2022 roku kierowcy muszą się mieć na baczności, ale czy wprowadzono również modyfikacje, które dotkną pieszych?

Jedną z kluczowych zmian, które miały miejsce w ostatnim czasie, było istotna zmiana brzmienia Artykułu 13 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do tej pory artykuł ten dotyczył sytuacji przechodzenia przez jezdnię, natomiast od 1 czerwca 2021 roku otrzymał brzmienie: „§ Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.”

Celem zmiany było więc nie tyle wprowadzenie pierwszeństwa pieszych na pasach, bo pierwszeństwo przed pojazdem (z wyłączeniem tramwajów) obowiązywało już wcześniej – ale rozszerzenie przepisu o pojęcie wchodzenia na jezdnię, co miało zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Z informacji przekazanych PAP przez Instytut Transportu Samochodowego wynika, że modyfikacja ta przyniosła oczekiwany skutek – analiza przeprowadzona przez Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS pokazuje, że już w pierwszym miesiącu obowiązywania znowelizowanych przepisów na pasach zginęło najmniej osób, biorąc pod uwagę lata 2018-2021.

Nowe przepisy dotyczące przejścia dla pieszych według dotychczasowych analiz przynoszą oczekiwany efekt. Co natomiast zmieniono od 2022 roku?

Nowe przepisy dla pieszych od 2022 roku

Nowelizacja wprowadziła kolejne zmiany, które mają na celu zachęcić kierowców do przestrzegania przepisów m.in. na przejściach dla pieszych. Na szczególną uwagę zasługują mandaty, które obowiązują za recydywę, czyli powtórne złamanie tej samej zasady. Jeśli kierowca kolejny raz nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na pasach lub wchodzi na nie, otrzyma mandat w wysokości 3 tys. zł. Tyle samo wyniesie on w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa w strefie zamieszkania czy też przy przejeżdżaniu przez chodnik. Pierwsze złamanie tych przepisów wiąże się z mandatem w wysokości 1500 zł.

Nowelizacja wprowadziła również wiele zmian, których efektem jest dodanie kar lub zmiana ich wysokości za złamanie przepisów przez pieszych. Chodzi m.in. o:

 • 300 zł – tyle wynosi kara za przechodzenie przez przejście dla pieszych, jezdnię lub torowisko, korzystając w tym czasie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, co prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji tego, co się dzieje w ruchu drogowym.
 • 200 zł – tyle zapłaci pieszy za wejście na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi.
 • 2000 zł – bardzo wysoki mandat wprowadzono dla pieszych, którzy wejdą na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie.
 • 150 zł – taki jest mandat za wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych.
 • 100 zł – wynosi kara za przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności w terenie niezabudowanym. W zabudowanym jest to 50 zł.
 • 50 zł – zapłacimy za niedostosowanie się do znaków drogowych dotyczących pieszych.

Zmiany dotyczą również pieszych, którzy poruszają się za pomocą urządzenia wspomagającego ruch (rolki, tradycyjna hulajnoga, tradycyjna deskorolka). W ich przypadku obowiązują następujące wysokości mandatów:

 • 200 zł – za poruszanie się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będąc w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka odurzającego.
 • 50 zł – za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.
 • 50 zł – za ciągnięcie pojazdu lub ładunku.
 • 200 zł – za naruszenie obowiązku ustąpienia na drodze na pieszych lub chodniku obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
 • 50 zł – za korzystanie przy przekraczaniu jezdni z przejazdu dla rowerzystów lub przejścia dla pieszych.

Warto zapoznać się ze wszystkimi zmianami dotyczącymi pieszych, które obowiązują od 2021 roku. Przepisy zostały zaostrzone, a łamiący je muszą się liczyć z wyższymi karami niż dotychczas.

Źródła:

https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-inf/56942,Od-1-stycznia-2022-r-zmienily-sie-przepisy-drogowe-i-wysokosci-mandatow-karnych-.html

https://www.bankier.pl/moto/nowe-przepisy-dzialaja-mniej-pieszych-potraconych-na-pasach-10251/

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Artykuły mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.