Czy można odwołać się do UFG
od kary za brak OC?

Samochód | 5 minut

W Polsce obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu jest zawarcie umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Mimo to wielu kierowców z różnych względów tego nie robi, czego efektem jest nałożenie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co możesz zrobić wówczas, gdy i Ty zostałeś wezwany do jej zapłacenia? Czy możesz złożyć odwołanie od kary za brak OC do UFG?

Spis treści:

Jak uniknąć kary za brak ciągłości OC?

Najlepszym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności finansowej za przerwę w OC jest oczywiście dopilnowanie terminu obowiązywania polisy i przedłużenie jej w razie potrzeby. Powinieneś pamiętać, że zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje, jeśli korzystasz z polisy poprzedniego właściciela auta czy też jeśli nie dokonałeś pełnej opłaty za dotychczasowe ubezpieczenie OC.

Kierowcy nie dopełniają obowiązku ubezpieczeniowego z różnych przyczyn. W 2020 roku padł rekord pod względem liczby wykrytych takich przypadków. UFG wysłało wezwania do zapłacenia kary do ponad 199 tys. posiadaczy pojazdów, którzy mieli przerwę w ubezpieczeniu OC. Oznacza to wzrost o 58 proc. w stosunku do roku 2019.

Kto płaci karę za brak OC? Kierowca czy właściciel? Za zawarcie polisy OC odpowiada właściciel pojazdu i to on zostanie wezwany do zapłaty kary. Warto tutaj jednak wspomnieć o tym, że jeśli kierowca nieubezpieczonego samochodu spowoduje kolizję lub wypadek, to będzie odpowiadał za szkody na równi z właścicielem. UFG wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie i będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od dwóch osób – od kierowcy i od właściciela. Natomiast jedynie właściciel auta zapłaci karę za brak OC .

Co zrobić, jeśli i Ty otrzymałeś takie wezwanie?

Jak się odwołać od kary za brak OC?

Jeśli otrzymałeś wezwanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, to masz 30 dni na udzielenie odpowiedzi. W przypadku gdy akceptujesz karę, bo rzeczywiście nie dopełniłeś obowiązku ubezpieczeniowego, to pozostaje Ci wniesienie opłaty zgodnej z otrzymanym dokumentem. Nie zawsze jednak wezwanie musi oznaczać, że nie unikniesz opłaty. Możesz również:

  • udowodnić, że w okresie, w którym według UFG nie miałeś polisy OC, korzystałeś z takiej ochrony;
  • udokumentować, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania OC.

Jeśli w dniu kontroli to nie Ty byłeś posiadaczem danego pojazdu, to powinieneś przedstawić dokument, który to potwierdzi. Może nim być umowa sprzedaży samochodu, umowa darowizny lub polisa potwierdzająca, że w dniu, w którym stałeś się właścicielem auta, podlegało już ono ochronie w ramach OC.

Jak napisać odwołanie do UFG? Przygotuj pismo i podaj w nim Twoje dane i numer wezwania. Opisz stan faktyczny, a przede wszystkim załącz dokumenty, które potwierdzają Twoje uzasadnienie. Pismo koniecznie podpisz oraz wyślij pocztą tradycyjną – najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, abyś miał dowód nadania dokumentu i jego odbioru w UFG. W pandemii Fundusz nie prowadzi stacjonarnej obsługi do odwołania. Możesz korzystać ze zdalnych form kontaktu.

Jeśli nie udzielisz odpowiedzi w terminie 30 dni, to sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji. Opłata będzie wyegzekwowana przez urząd skarbowy, pod który podlega posiadacz pojazdu. Jeśli odwołanie od kary za brak OC nie przyniosło skutku, to możesz spróbować wnioskować o jej umorzenie.

Prośba o umorzenie kary

W uzasadnionych przypadkach UFG może umorzyć karę, ewentualnie rozłożyć ją na raty. Na stronie Funduszu znajdziesz wzór wniosku, który możesz złożyć –  https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009001  . Szansę na jego akceptację masz tylko wówczas, gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej. Przejściowe problemy finansowe czy chwilowo niższe zarobki nie są wystarczającymi argumentami. Natomiast mogą nimi być poważne zachorowanie czy śmierć bliskiej osoby albo duże długi. Oczywiście musisz udowodnić, że opisane we wniosku zdarzenia miały miejsce.

Jeśli UFG zaakceptuje wniosek, to może umorzyć opłatę, rozłożyć jej spłatę na raty albo odroczyć termin jej płatności. W przypadku odpowiedzi odmownej pozostaje Ci zapłata kary zgodnie z wezwaniem.

Źródło:

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=4407077372656053&infid=274&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=dgobo09cl_109

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.