Co dzieje się z polisą OC, kiedy sprzedajesz auto?

Samochód | 5 minut

Sprzedając samochód, przekaż nabywcy polisę OC, a swojego ubezpieczyciela poinformuj o transakcji w terminie 14 dni. Jeśli kupujący podpisze własną umowę – otrzymasz zwrot składki.

Spis treści:

Ubezpieczenie przypisane jest do pojazdu

Każdy zarejestrowany w Wydziale Komunikacji pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC). Pomimo tego, że polisa wystawiona jest na imię i nazwisko właściciela samochodu, to w rozumieniu prawa ubezpieczenie obowiązkowe OC przypisane jest do pojazdu, a nie jego właściciela. Z tego punktu widzenia zmiana właściciela auta nie przerywa ciągłości ubezpieczenia i kupujący ma prawo korzystać z zawartej przez Ciebie polisy aż do chwili jej zakończenia.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Sprzedaż pojazdu rodzi obowiązek poinformowania Twojego ubezpieczyciela w terminie 14 dni o tym fakcie z kilku ważnych powodów. W interesie sprzedającego jest dokonanie tej formalności niezwłocznie, gdyż daje to pełną gwarancję, że ewentualne szkody dokonane przez nowego właściciela pojazdu nie zostaną przypisane do Twojej historii ubezpieczenia. Fakt sprzedaży formalnie nie zmienia brzmienia polisy, jednak dane nowego właściciela zastąpią Twoje i w sprawie obsługi ubezpieczenia OC ubezpieczyciel będzie kontaktował się z nowym właścicielem. 

Istnieje jeszcze jedna przesłanka, która ma zastosowanie w bardzo specyficznych warunkach. Jeśli pojazd został ubezpieczony, a obowiązek opłacenia kolejnej składki przypada np. w dniu sprzedaży, to teoretycznie za okres od zawarcia umowy kupna-sprzedaży do momentu poinformowania ubezpieczyciela o tym fakcie zarówno sprzedający, jak i kupujący ponoszą solidarną odpowiedzialność za nieopłacenie składki.

Dopiero od momentu zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu ubezpieczycielowi na kupującego przechodzą wszystkie obowiązki dotyczące zapłaty składki OC za okres od dnia nabycia samochodu. W praktyce oznacza to, że w przypadku opłacania składki ubezpieczenia w ratach odpowiedzialność za płatności po dacie sprzedaży ponosi kupujący. Prawnicy polecają zawrzeć w umowie kupna-sprzedaży informację o terminie obowiązywania OC i ew. terminach wpłaty kolejnych rat.

Jakie dane będą potrzebne?

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (od 11 lutego 2012 roku) doprecyzowała wiele wątpliwości i w sposób czytelny wymienia zestaw danych, które jako sprzedający masz obowiązek przekazać ubezpieczycielowi. W zgłoszeniu o sprzedaży oprócz informacji o pojeździe musisz zawrzeć pełne dane nowego właściciela pojazdu: 

1. gdy kupującym jest osoba fizyczna: 

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL, 

2. gdy kupującym jest firma: 

  • nazwę w pełnym brzmieniu,
  • adres siedziby, 
  • numer REGON. 

Natychmiastowa zmiana polisy

Kupujący ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć „starą“ polisę ubezpieczenia obowiązkowego OC i zawrzeć „nową“ na własne nazwisko. W związku ze zmianami prawnymi od 11 lutego 2012 dzieje się to natychmiastowo, pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. W takim przypadku kupujący musi pisemnie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia którą od Ciebie otrzymał i w tym samym terminie zawrzeć nową. 

Twoje OC nie będzie już wznawiane

Nowe przepisy wprowadziły zmianę w sposobie automatycznego przedłużania umowy. Po zgłoszeniu faktu sprzedaży „stare” OC nie będzie wznawiane, a obowiązek kontynuowania lub zawarcia nowej polisy leży w gestii kupującego. Podobnie sprawa ma się w sytuacji dziedziczenia. W związku z powyższym sprzedaż samochodu pod koniec obowiązywania OC powoduje, że czas w jakim kupujący musi podjąć czynności związane z ubezpieczeniem samochodu może być krótki.

Chcesz zwrotu niewykorzystanej części polisy?

Jeśli sprzedałeś samochód z wykupioną i opłaconą polisą OC, to możesz starać się o zwrot niewykorzystanej jej części pod warunkiem, że kupujący zawrze nową polisę, a dotychczasową wypowie. Ustalenia ustne podczas spisywania umowa kupna-sprzedaży muszą zostać potwierdzone pisemnie i z praktycznego punktu widzenia dobrze jest podczas sprzedaży samochodu tego dopilnować. Często jednym z dokumentów podpisywanych przy sprzedaży auta jest formularz wypowiedzenia OC, który podpisuje kupujący. Pamiętaj, że nawet jeśli ustaliłeś z nabywcą swojego samochodu wypowiedzenie Twojego OC, to formalnie nie ma mechanizmu prawnego, który byłby w stanie przymusić kupującego do takiego działania. Zgodnie z przepisami prawa kupujący może korzystać z Twojej polisy OC aż do jej wygaśnięcia. 

Polisa OC przypisana jest do samochodu, a nie do osoby posiadającej pojazd. Sprzedając samochód, masz obowiązek przekazać ubezpieczenie OC kupującemu. Jeśli będziesz starał się o zwrot niewykorzystanej części polisy – zadbaj o wypełnienie i podpisanie odpowiednich dokumentów. Wypowiedzenie polisy OC przez kupującego to możliwość, a nie obowiązek. 

Opłata za połączenie telefoniczne zgodna z taryfą danego operatora

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.