Ubezpieczenie NNW dla dziecka – czy chroni w dni wolne od szkoły?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Placówki edukacyjne są miejscami, w których uczniowie mogą się rozwijać, opanowywać nowe umiejętności i wiedzę, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dochodzi tam do większej liczby wypadków niż na drogach. Dlatego, mając na uwadze takie zdarzenia, rodzice decydują się na. Czy jednak taka ochrona obejmuje wypadki, do których dojdzie poza szkołą, również w dni wolne?

Spis treści:

 1.  Na czym polega ubezpieczenie szkolne? 
 2.  Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Na czym polega ubezpieczenie szkolne?

Młodzi ludzie są podatni na wypadki, a te mogą mieć miejsce w placówkach edukacyjnych i to nie tylko podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale również na korytarzach czy szkolnych placach zabaw.

Dane Systemu Informacji Oświatowej pokazują, że w roku szkolnym 2017/2018 odnotowano 54 tys. wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Co ciekawe, dla porównania, w 2018 roku według danych Komendy Głównej Policji do jednostek policji zgłoszono 31 tys. wypadków drogowych. Szkody, do których dochodzi zdecydowanie najczęściej, to urazy nóg i rąk, złamania czy zwichnięcia. Są też poważniejsze zdarzenia, takie jak zmiażdżenia i poparzenia.

Najwięcej wypadków ma miejsce podczas zajęć z wychowania fizycznego, ale do poważnych zdarzeń dochodzi również w czasie zajęć dydaktycznych, np. z chemii. Przyczyną takich szkód może być nieuwaga uczniów lub nieszczęśliwy wypadek. Konsekwencją tych sytuacji może być konieczność poniesienia kosztów hospitalizacji, leczenia czy rehabilitacji.  Mając na uwadze niebezpieczne wypadki, weź pod uwagę zawarcie umowy ubezpieczenia NNW dla dziecka, dzięki któremu w przypadku zdarzeń, które obejmuje ochrona, otrzymasz wypłatę świadczenia. Środki te pomogą Ci z poradzeniem sobie z finansowymi konsekwencjami zdarzenia. Co zapewnia taka ochrona?

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie NNW dla dziecka często nazywane jest szkolnym, co może być trochę mylące. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że obejmuje ono ochroną nie tylko zdarzenia, do których dojdzie w szkolnych placówkach, ale również te, które będą miały miejsce poza ich terenem. Nie jest również tak, że ubezpieczenie działa wyłącznie w dni nauki szkolnej – obowiązuje ono codziennie, przez cały rok, więc również w wakacje.

Wszystkie pakiety ubezpieczenia NNW, które oferujemy, obejmują uprawianie sportów. Ochrona uwzględnia zarówno wypadki, do których dojdzie podczas zajęć wychowania fizycznego, jak takie, które będą następstwem gry w piłkę na boisku z kolegami po lekcjami. Co więcej, takie zdarzenia nie muszą mieć miejsca w Polsce – ochrona obejmuje wypadki na całym świecie, podczas wypoczynku czy zwiedzania. Zatem to ubezpieczenie NNW działa również w wakacje, nawet jeśli zdecydujesz się na wyjazd zagraniczny z pociechami.

W Allianz można objąć ochroną dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, szkół policealnych (również profilowanych i mundurowych), szkół wyższych, a także podopiecznych domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz placówek oświatowo- wychowawczych. Maksymalny wiek ubezpieczonego nie może jednak przekroczyć 25 lat.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie obejmuje: 

 • śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
 • śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
 • koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku wypadku
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
 • pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta
 • ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci
 • świadczenia assistance po wypadku  (w wariancie Plus i Max)
 • pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (w wariancie Plus i Max)
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu (w wariancie Plus i Max) opiekuna w szpitalu lub hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku (w wariancie Plus i Max)
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu (w wariancie Plus i Max) nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją (w wariancie Max)
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu (w wariancie Plus i Max) - świadczenia assistance w przypadku  ukąszenia kleszcza (świadczenie opcjonalne)

Nie wszystkie sytuacje życiowe da się przewidzieć – zwłaszcza te z udziałem dzieci. Dzięki NNW szkolnemu można jednak przynajmniej przygotować się na ich konsekwencje.

Źródło:

https://dane.gov.pl/pl/dataset/40/resource/16397

Składka 41 zł za ubezpieczenie NNW w pakiecie KOMFORT wersja B z sumą ubezpieczenia 15 000 zł 

Ubezpieczenie dziecka przez cały rok - w szkole, podczas zajęć pozaszkolnych oraz w czasie wolnym

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.