Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu i żłobku – co obejmuje?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty
Małe dzieci, pomimo zapewnienia im warunków, które spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa, i tak narażone są na wypadki. Może do nich dojść w różnych miejscach – m.in. w żłobkach i przedszkolach. Sposobem na zabezpieczenie się przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń jest skorzystanie z odpowiedniego ubezpieczenia. Jak wybrać taką ochronę?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w Polsce na 25 dzieci w grupie przedszkolnej przypada jeden nauczyciel lub wychowawca i dodatkowo osoba wspomagająca w opiece (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli). To oznacza, że pracownik musi mieć na oku kilkanaście maluszków. Upilnowanie ich wszystkich jest bardzo trudne – tym bardziej na placach zabaw.

W przypadku dzieci do lat 3 najczęstszą przyczyną wypadków są upadki z wysokości. Z reguły dochodzi do nich w miejscach związanych z aktywnością ruchową dziecka, czyli na placach zabaw, boiskach, podwórkach. Zdarzają się zderzenia z kolegami, poślizgnięcia, uderzenia huśtawką, skaleczenia, upadki z przyrządów zabawowych. Oczywiście mniejsze ryzyko wypadków występuje w przypadku maluszków, które jeszcze nie chodzą, ale nie można go wykluczyć.

Czy ubezpieczenie dziecka w żłobku i przedszkolu jest obowiązkowe? Przepisy nie nakładają na rodzica konieczności zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednak zdecydowanie warto zdecydować się na taką ochronę, aby w razie nieszczęśliwego wypadku w placówce lub poza nią uniknąć wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji.

W Allianz możesz ubezpieczyć dziecko uczęszczające do żłobka lub przedszkola w ramach ubezpieczenia NNW szkolne. Do wyboru masz 4 pakiety ochrony o różnych sumach ubezpieczenia i różnym zakresie. W zależności od wybranej opcji możesz liczyć na ochronę w razie wystąpienia takich zdarzeń jak:
  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
  • wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku,
  • leczenie i rehabilitacja w wyniku wypadku,
  • śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku,
  • śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku, w tym komunikacyjnego,
  • pobyt w szpitalu w wyniku wypadku,
  • pobyt w szpitalu po nagłym zachorowaniu,
  • bezprawne działania osób trzecich w sieci,
  • pogryzienie przez psa lub inne zwierzęta,
  • ukąszenie przez kleszcza.
Wybierając ubezpieczenie dla przedszkolaka, koniecznie zwracajmy uwagę na sumę tego ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela. To od tej kwoty wyliczane są świadczenia w przypadku wystąpienia poszczególnych ryzyk objętych ochroną. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa kwota odszkodowania, dzięki której będzie można pokryć kosztowne leczenie czy rehabilitację. Wypłata z polisy będzie również stanowiła zabezpieczenie w razie wystąpienia innych zdarzeń objętych ochroną.

Składka 41 zł za ubezpieczenie NNW w pakiecie KOMFORT wersja B z sumą ubezpieczenia 15 000 zł 

Ubezpieczenie dziecka przez cały rok - w szkole, podczas zajęć pozaszkolnych oraz w czasie wolnym

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.