Ubezpieczenie szkolne dziecka – co obejmuje i jakie prawa ma klient?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty

NNW szkolne nie należy do polis obowiązkowych, a tym samym minimalny zakres takiej ochrony nie jest określony w przepisach – jak ma to miejsce np. w przypadku komunikacyjnego OC. Zatem to od umowy, jaką zawrzesz z towarzystwem, zależy, co będzie obejmować. Im więcej ryzyk objętych będzie ochroną oraz im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa będzie składka za ochronę ale także wyższe będą świadczenia wypłacane z polisy w razie wypadku. Warto, aby zakres ochrony był jak najszerszy, a jednocześnie obejmował takie ryzyka, które są dopasowane do aktywności dziecka.

Pierwsza i kluczowa kwestia: czy ubezpieczenie szkolne obejmuje zdarzenia poza szkołą? Ochrona, którą proponujemy w Allianz, działa nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale nawet w czasie zajęć sportowych pozaszkolnych, także wówczas, gdy dziecko uprawia sport wyczynowo. 

Jednym z najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę, decydując się na taką ochronę, jest suma ubezpieczenia. To maksymalna kwota, jaka może być przekazana z tytułu zdarzeń objętych polisą. Od niej wyliczane są świadczenia wypłacane w razie wystąpienia poszczególnych zdarzeń opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe będzie świadczenie.

Warto przeanalizować, na jakie kwoty możesz liczyć w zależności od zdarzenia oraz wspomnianej sumy i wybrać taki wariant zakresu ochrony, który będzie odpowiadał Twoim oczekiwaniom.  

W Allianz masz do wyboru 4 pakiety ubezpieczenia szkolnego.  Im szerszy zakres wybierzesz, tym mniejsze ryzyko, że w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka pokryjesz koszty leczenia i rehabilitacji z własnej kieszeni.

Źródło:

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenia-nnw/nnw-szkolne.html

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje wakacje? 
- Tak, ochrona działa również poza miesiącami nauki.

Oto, jakie ryzyka między innymi obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne:

  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
  • koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku,
  • koszty rehabilitacji koniecznej w związku z wypadkiem,
  • koszty odbudowy stomatologicznej,
  • pogryzienie, ukąszenie, użądlenie ubezpieczonego dziecka,
  • powtórna opinia medyczna,
  • świadczenia assistance po wypadku,
  • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku,
  • śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wypadku
  • w razie pobytu dziecka w szpitalu w wyniku wypadku z ubezpieczenia szkolnego zostanie wypłacone świadczenie za każdy dzień pobytu.
Dzieci są narażone na wypadki w każdym miejscu – także w placówkach edukacyjnych, w których spędzają wiele czasu. Konsekwencją takich zdarzeń mogą być wysokie koszty leczenia czy rehabilitacji, może także dojść do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Mając na uwadze takie zdarzenia warto kupić dla dziecka umowę ubezpieczenia szkolnego. Co obejmuje taka ochrona i jakie daje prawa osobie, która jest objęta polisą?

Składka 41 zł za ubezpieczenie NNW w pakiecie KOMFORT wersja B z sumą ubezpieczenia 15 000 zł 

Ubezpieczenie dziecka przez cały rok - w szkole, podczas zajęć pozaszkolnych oraz w czasie wolnym

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.