Czy ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty
Przez wiele lat rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do szkół mogli zawrzeć za pośrednictwem placówki edukacyjnej umowę grupowego ubezpieczenia szkolnego. Często nie brali jednak pod uwagę zakresu takiej ochrony, a jej posiadanie traktowali jako obowiązek. Czy rzeczywiście jest to konieczne? Czy ubezpieczenie w szkole jest obowiązkowe?

Nie istnieją żadne przepisy, które nakazują zawarcie ubezpieczenie dziecka w placówce edukacyjnej z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Ponadto, jak wynika z rozporządzeń Ministerstwa Edukacji, szkoły nie mogą również nakazać rodzicom i opiekunom ich uczniów zawierania umowy ubezpieczenia NNW – jest to dobrowolne.

Stanowisko Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w tej sprawie jest jasne. Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, a decyzja o jego zawarciu należy do rodziców lub opiekunów. Do polis obligatoryjnych zaliczamy np. komunikacyjne OC czy OC wykonujących określone zawody, ale nie dotyczy to ubezpieczenia szkolnego. Natomiast bezdyskusyjnie warto zdecydować się na zawarcie takiej polisy. Przemawia za tym wiele argumentów, a przede wszystkim zakres ochrony, który może ona obejmować.

Wiesz już, że ubezpieczenie grupowe dzieci w szkole nie jest obowiązkowe. Skoro tak, to czy powinieneś się decydować na ten wydatek? Owszem, i to z wielu powodów. Przede wszystkim miej na uwadze, że nie dotyczy ono wyłącznie placówek edukacyjnych – ochrona, którą zapewniamy w ramach ubezpieczenia szkolnego w Allianz, działa również poza zajęciami lekcyjnymi, a co więcej – nie tylko w Polsce.

Zatem, jeśli Twoje dziecko uczęszcza np. na zajęcia karate, a nawet uprawia ten sport wyczynowo, to nieszczęśliwe wypadki, które przydarzą się w związku z taką aktywnością, jak najbardziej będą objęte ochroną. W takim przypadku możesz uzyskać świadczenie, które obejmie leczenie czy też rehabilitację.

Szkolne NNW to również wypłata środków, w przypadku gdy dziecko odniesie trwały uszczerbek na zdrowiu. Uzyskana kwota zależy od rodzaju uszczerbku, a także sumy ubezpieczenia. Z tego względu warto stawiać na pakiet z jak najwyższą sumą ubezpieczenia. Dzięki temu ewentualne kwoty wypłacane z polisy będą odpowiednio wysokie, co pomoże pokryć koszty leczenia, rehabilitacji czy też będzie wsparciem w innych wydatkach, które mogą towarzyszyć tej trudnej dla rodziny sytuacji.

Wybierając ubezpieczenie, przyjrzyj się dokładnie zakresowi ochrony, tzn. sprawdź, jakie ryzyka są objęte polisą. Im jest ich więcej, tym oczywiście lepiej.

W ramach polisy może być również wypłacone świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku. To nie wszystko, co może zostać uwzględnione w ochronie – sprawdź nasze pakiety i wylicz online, ile będzie Cię kosztować składka za ochronę dziecka. 

Wypadek dziecka możesz łatwo i wygodnie zgłosić w serwisie Mój Allianz. Zrobisz to bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli ta forma Ci nie odpowiada,  możesz skorzystać z innych form – m.in. zrobić to w jednej z naszych placówek, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Jeśli masz wątpliwości co do wymaganych dokumentów, skontaktuj się z nami. Dowiesz się, które z nich powinieneś załączyć do zgłoszenia. 

Źródło:

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenia-nnw/nnw-szkolne.html#

Składka 41 zł za ubezpieczenie NNW w pakiecie KOMFORT wersja B z sumą ubezpieczenia 15 000 zł 

Ubezpieczenie dziecka przez cały rok - w szkole, podczas zajęć pozaszkolnych oraz w czasie wolnym

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.