Co obejmuje ubezpieczenie dziecka na obóz lub wycieczkę szkolną?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty
Wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną czy też obóz wiąże się z obawami opiekunów o bezpieczeństwo ich pociechy. Bierzemy pod uwagę różne możliwe scenariusze i jest to słuszne podejście – ryzyko wystąpienia wypadków istnieje wszędzie. Dlatego dziecko, które wybiera się na taki wyjazd, powinno mieć wykupione ubezpieczenie na wycieczkę szkolną lub obóz. Ochrona zadziała w razie wypadków, do których dojdzie w czasie takich wyjazdów. Pytanie więc, jaką polisę warto zawrzeć?

Dzieci wyczekują szkolnych wypraw, gdyż jest to dla nich okazja do wyjazdu bez nadzoru rodziców, a także do przeżycia przygody. To samo dotyczy obozów, które przecież trwać mogą nawet kilka tygodni. Jako opiekun możesz mieć wątpliwości, jaką polisę powinieneś zawrzeć, aby zapewnić dziecku odpowiednią ochronę. W takim przypadku dobrym wyborem jest szkolne NNW z wysoką sumą ubezpieczenia i szerokim zakresem świadczeń.

Czy zatem ochrona działa nie tylko w szkole, ale też na obozie sportowym czy innym, podobnym wyjeździe? Jak najbardziej. NNW szkolne Allianz ma za zadanie zapewnić dzieciom ochronę nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale również w czasie zajęć pozalekcyjnych, na wyjeździe z rodzicami, a także na szkolnej wycieczce lub obozie. Jedynym wyjątkiem są wypadki, do których doszło w wyniku zawodowego uprawiania sportu.

Przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej ważnym krokiem jest wybranie polisy, która obejmie wiele ryzyk i zapewni wysokie świadczenie w razie ich wystąpienia. 

Im więcej świadczeń obejmuje polisa, tym lepiej. Niestety dziecko może ulec różnym wypadkom – nawet takim, których skutek będzie wymagać długiego leczenia i rehabilitacji. Dlatego koniecznie należy się przyjrzeć bliżej zakresowi poszczególnych polis. Aby ułatwić Ci dopasowanie odpowiedniej ochrony, w Allianz proponujemy pakiety spośród których możesz wybrać ten, który spełnia Twoje oczekiwania. 

Obejmują one takie ryzyka jak:

 • śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
 • śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku
 • koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku wypadku
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku
 • pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta
 • ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci
 • świadczenia assistance po wypadku  (w wariancie Plus i Max)
 • pobyt w szpitalu w wyniku wypadku (w wariancie Plus i Max)
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu (w wariancie Plus i Max) opiekuna w szpitalu lub hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku (w wariancie Plus i Max)
 • nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją (w wariancie Max)
 • ukąszenie kleszcza (opcjonalne świadczenie assistance)

Warto dopasować indywidualnie zakres ochrony i sumę ubezpieczenia. Im jest ona szersza a suma ubezpieczenia wyższa, tym mniejsze ryzyko, że jako opiekun będziesz musiał pokryć koszty leczenia, rehabilitacji i inne wydatki związane ze skutkami wypadku z własnych pieniędzy. Polisa działa na terenie całego świata, ale niektóre koszty są pokrywane wyłącznie w przypadku zdarzeń, które miały miejsce w Polsce.

Należy pamiętać, że od sumy ubezpieczenia zależy, jak wysokie świadczenie zostanie wypłacone w przypadku wystąpienia poszczególnych zdarzeń objętych ochroną. Wykupione ubezpieczenie będzie działać nie tylko podczas wycieczki. Ochrona obowiązuje przez cały rok, na całym świecie  (z zastrzeżeniem, że wskazane w OWU świadczenia obejmują zdarzenia poza terenem Polski) – w szkole, podczas zajęć sportowych oraz w czasie wolnym.

Składka 41 zł za ubezpieczenie NNW w pakiecie KOMFORT wersja B z sumą ubezpieczenia 15 000 zł 

Ubezpieczenie dziecka przez cały rok - w szkole, podczas zajęć pozaszkolnych oraz w czasie wolnym

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.