Kara za brak OC w 2022 – wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Samochód | 5 minut

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy pojazd mechaniczny musi być ubezpieczony w ramach OC. Dzięki tej polisie posiadacz takiego pojazdu jest chroniony przed odpowiedzialnością finansową za szkody, do których doprowadzi w ruchu drogowym. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem kar, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co grozi za brak OC?

Spis treści:

Jak uniknąć kary za brak OC?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC, ale wielu kierowców zapomina o tej konieczności. Najczęstszą przyczyną jest nieświadomość, kiedy mamy taki obowiązek. Właścicielom aut wydaje się, że nie muszą zawierać umowy OC z tego względu, że ich pojazd jest niesprawny i nieużytkowany. Inni nie wiedzą, że polisa, którą otrzymali od sprzedającego auto, nie przedłuża się automatycznie – wygasa w momencie zakończenia obowiązywania umowy zawartej przez zbywcę. W 2020 roku bardzo częstą przyczyną braku OC wymienianą przez nieubezpieczonych była pandemia i trudności w dostępie do agentów oraz oddziałów ubezpieczycieli. Tymczasem obecnie możesz szybko i wygodnie zawrzeć umowę OC online korzystając z kalkulatora ubezpieczeń.

Jak uniknąć mandatu za brak ubezpieczenia? Najlepszym rozwiązaniem jest pamiętanie o obowiązku zawarcia OC. Przed wygaśnięciem umowy towarzystwo przypomni Ci o kończącym się okresie ochrony.

Mimo to w 2020 roku padł rekord pod względem liczby posiadaczy pojazdów, do których UFG wysłał wezwanie do zapłaty kary za przerwę w ochronie. Było ich 199,15 tys., co oznacza wzrost o 58 proc. w stosunku do roku 2019. Co grozi za brak ubezpieczenia samochodu? Ile wynosi kara od UFG?

Jaka jest kara za brak OC?

Wysokość opłaty za przerwę w ochronie ubezpieczeniowej zależy od trzech czynników, a mianowicie:

 • Minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku – w 2022 roku wynosi ono 3010 zł.
 • Rodzaju samochodu.
 • Czasu przerwy w OC.

Pełna opłata karna wynosi:

 • Trzykrotność minimalnego wynagrodzenia – w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów, czyli 9030 zł.
 • Dwukrotność minimalnego wynagrodzenia – w przypadku samochodów osobowych, czyli 6020 zł.
 • 1/3 minimalnego wynagrodzenia – pozostałe pojazdy, czyli 1004 zł.

W zależności od czasu przerwy w ochronie kara za brak OC wynosi:

 • Do 3 dni – 20 proc. opłaty karnej.
 • Od 3 do 14 dni – 50 proc. opłaty karnej.
 • Powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej.

Oznacza to, że jeśli jesteś właścicielem samochodu osobowego, to:

 • kara za brak OC do 3 dni wynosi 1200 zł
 • kara za brak OC od 3 do 14 dni wynosi 3010 zł.
 • kara za brak OC powyżej 14 dni wynosi 6020 zł.

W przypadku aut ciężarowych będzie to odpowiednio kwota 1810 zł, 4520 zł oraz 9030 zł. Warto także wspomnieć, że zgodnie ze wspomnianą już ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, roczne OC muszą także zawrzeć posiadacze ciągnika rolniczego oraz przyczepy. Może to być szczególnie istotne podczas kolizji z takim pojazdem.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę wyłącznie wówczas, gdy przerwa w OC nastąpiła w roku przeprowadzonej kontroli. Zatem jeśli nie ubezpieczasz pojazdu od 2020 roku, a UFG wykryje to w roku 2022, to zapłacisz karę w wysokości zgodnej z obecnymi opłatami. Nie zostanie ona naliczona za poprzednie lata.

Czy UFG umorzył komuś karę?

Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdziesz wzór wniosku o udzielenie umorzenia lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności. Znajdziesz go pod adresem: 

 https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009001/  . Czy warto skorzystać z możliwości jego złożenia? Czy może to przynieść oczekiwany efekt?

Tak, warto to zrobić, ale w przypadku, gdy znalazłeś się w trudnej sytuacji. Okresowo niskie zarobki nie są wystarczającym argumentem. Jeśli poważnie zachorowałeś, leczyłeś się i rzeczywiście nie miałeś możliwości dopełnienia tego obowiązku, to wtedy taki wniosek może być zaakceptowany. Inna argumentacja, która może być wystarczająca, to ogromne długi czy też śmierć bliskiej osoby. Wszystko to jednak musisz udokumentować. Twój wniosek zostanie zweryfikowany, a UFG wyda decyzję. Jeśli niedopełnienie obowiązku ma poważną przyczynę, to warto złożyć wniosek. Być może zostanie on zaakceptowany, ale każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Źródła:

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=4407077372656053&infid=274&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=dgobo09cl_109

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page_a47c431_14bed81a009__7fef?_afrLoop=4406513543550029&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=dgobo09cl_29

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.