Wypadek w szkole – jak uzyskać odszkodowanie?

Ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko | 3 minuty

Warto zapoznać z ofertami ubezpieczeń, aby w razie wypadku w szkole, zapewnić sobie – i przede wszystkim dziecku – odpowiednie wsparcie.

W polskich szkołach wypadki zdarzają się częściej niż na polskich drogach. Co robić, gdy dojdzie do takiej sytuacji w szkole lub przedszkolu? Kto ponosi odpowiedzialność? Oraz jak starać się o odszkodowanie? Odpowiadamy.

Spis treści:

  1. Wypadki dzieci w szkole
  2. Wypadek w szkole – procedury
  3. Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole?

Wypadki dzieci w szkole

Według ostatniego opublikowanego raportu Systemu Informacji Oświatowych, w roku szkolnym 2017/2018 doszło do ponad 54 tysięcy[1] wypadków uczniów w szkole. Dane dotyczące wypadków w szkole na przestrzeni lat porównał Unicef[2] – łatwo zauważyć, że wynik utrzymuje się na niezmiennie na podobnym poziomie – od ok. 55 tysięcy do ok. 60 tysięcy wypadków rocznie.

Porównując to z policyjnymi statystykami, z zaskoczeniem zauważymy, że w 2019 roku doszło do nieco powyżej 30 tysięcy[3] wypadków drogowych. Różnica jest więc znaczna.

Jeszcze większa dysproporcja uwidacznia się, gdy porównamy, jak często mówimy o konieczności zachowania bezpieczeństwa na drodze, a jak niewiele o wypadkach dzieci w szkole i możliwościach ich zapobiegania oraz zabezpieczenia przed ich przykrymi skutkami.

Wypadek w szkole – procedury

Wypadek jest tego typu rodzajem zdarzenia, którego nie da się przewidzieć, a co za tym idzie – któremu trudno zapobiec. Co więc należy robić, gdy dojdzie do wypadku dziecka w szkole lub przedszkolu? Jakie procedury obowiązują?

Wypadek w szkole definiuje się jako: „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty[4]”. Za „uraz” przyjmuje się „uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego[5]”.

Oto jak wygląda procedura po wypadku w szkole / przedszkolu.

  • Uczniowi musi zostać udzielona pomoc – przez nauczyciela lub opiekuna. W razie potrzeby należy wezwać służby medyczne i/lub inne, np. policję.
  • Rodzice/opiekunowie ucznia powinni zostać o tym fakcie natychmiast poinformowani przez szkołę.
  • Wypadek dziecka w szkole musi zostać odnotowany w rejestrze wypadków uczniów, a także w dzienniku.
  • Dyrektor musi powołać zespół powypadkowy, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe i sporządzi odpowiednią dokumentację, w tym protokół powypadkowy w szkole. Na stworzenie protokołu zespół ma 21 dni od dnia zakończenia procedur powypadkowych.

Jak wygląda odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia? W razie wystąpienia wypadku odpowiedzialność prawną za dziecko ponosi szkoła i zarządzający ją organ. Oczywiście nauczyciel powinien nieustannie dbać o bezpieczeństwo uczniów. Jeśli do wypadku doszło podczas prowadzonej przez niego lekcji, musi udowodnić, że zachował należytą uwagę i środki bezpieczeństwa.

Jedynym przypadkiem, gdy opiekun mógłby skarżyć bezpośrednio nauczyciela z tytułu powództwa cywilnego, jest sytuacja, gdy wypadek dziecka w szkole wyniknął na skutek zastosowania przez nauczyciela przemocy wobec ucznia.

Co w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło poza terenem szkoły, a dziecko ma dummy ubezpieczenie szkolne NNW – czy ubezpieczenie szkolne obejmuje teren poza szkołą? Wszystko zależy od wykupionej polisy. Jeśli dziecko posiada szkolne ubezpieczenie, warto zapoznać się z jego OWU, aby przekonać się, czy dziecku przysługuje odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole?

Wraz z rozpoczęciem każdego roku szkolnego szkoły oferują opiekunom uczniów możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia NNW. W takiej sytuacji opiekun może mieć pewność, że w razie jakiegokolwiek urazu u dziecka, otrzyma ono odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego.

Ale czy to jedyne odszkodowanie za wypadek w szkole, jakie można uzyskać? Nie, bowiem w przypadku świadczeń osobowych, jak ubezpieczenie NNW, możliwa jest kumulacja świadczeń. Oznacza to, że poza grupowym ubezpieczeniem szkolnym każdy opiekun może ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

Jeśli więc uznamy, że ubezpieczenie, na które zdecydowała się szkoła, ma niewystarczający zakres albo zostało zawarte na zbyt niską kwotę, możemy wykupić samodzielnie dziecku drugie ubezpieczenie szkolne NNW jak np. ubezpieczenie Twoje Dziecko w Allianz. Dzięki temu dziecko otrzyma nie jedno, a dwa odszkodowania za uraz w szkole, a rodzic może być pewien, że zapewni mu najlepsze możliwe wsparcie po wypadku.

To jednak nie wszystko. Jako opiekun możemy, obok odszkodowania z tytułu ubezpieczenia NNW, starać się o odszkodowanie ze szkoły – a nie od ubezpieczyciela.

W takiej sytuacji opiekun  – bądź pełnoletni uczeń– musi złożyć pozew cywilny przeciwko organowi prowadzącemu szkołę (w przypadku szkół publicznych są to jednostki samorządu terytorialnego[6]). W razie wygrania sprawy, odszkodowanie za wypadek w szkole zostanie zapewne pokryte z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które szkoły zazwyczaj posiadają.

Jest jeszcze trzeci rodzaj odszkodowania, o które można się ubiegać – odszkodowanie dla dziecka z ZUS. Jeśli więc doszło do złamania ręki, palca albo jakiegokolwiek innego trwałego uszczerbku na zdrowiu, dziecko może otrzymać odszkodowanie od ZUS.

Taki wniosek można złożyć już po zakończeniu leczenia dziecka, najlepiej w najbliższym punkcie ZUS. Należy złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania wraz z drukiem OL-9 lub N-9 będącym zaświadczeniem o stanie zdrowia, a także  dokumentację wypadkową wraz z protokołem powypadkowym oraz dokumentacją medyczną. Na wydanie decyzji powinniśmy czekać do miesiąca. Odszkodowanie dla dziecka ZUS wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia bądź renty.


Źródła:

[1] https://dane.gov.pl/dataset/40/resource/16397/table?page=1&per_page=20&q=&sort=

[2] https://dzieciwpolsce.pl/statystyka/105/wypadki-w-placowkach-oswiatowych/wykresy/glowny

[3] https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

[4] Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021991674

[5] Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021991673/U/D20021673Lj.pdf.

[6] https://mu.rf.gov.pl/57/art-12.html

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.