Czy piorunochron jest obowiązkowy w każdym domu jednorodzinnym?

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Równie poważnym zagrożeniem dla domu co powódź, pożar czy huragan, jest uderzenie pioruna. Na szczęście instalacja odgromowa, częściej zwana piorunochronem, pomoże nam się przed nim uchronić. Czy piorunochron jest obowiązkowy? Jak wygląda prawidłowe odgromienie budynku? Jak działa instalacja piorunochronna i z czego się składa? Odpowiadamy.
Spis treści:
 

Uderzenie pioruna jest jedną z przyczyn pożaru w budynkach. Odgromienie domu jest nie tylko rozsądnym rozwiązaniem, ale jest też obowiązkowe w zdecydowanej większości domów jednorodzinnych. Wyjaśnimy zatem, w jakich sytuacjach instalacja odgromowa jest wymagana przez prawo budowlane.

Prawo nakłada na właściciela domu jednorodzinnego obowiązek zainstalowania piorunochronu w trzech sytuacjach:

  • gdy mamy do czynienia z domem o powierzchni przekraczającej 500 m² i wyższym niż 15 m;
  • gdy jest on zbudowany z materiałów łatwo palnych – w tym wypadku bez względu na wysokość;
  • gdy wskaźniki zagrożenia piorunowego obliczony dla tego domu według zasad w normie przekraczają określoną wartość (wskaźnik oblicza się na podstawie normy PN/E05003/01 – można to zrobić samodzielnie lub zlecić to zadanie ekspertowi).

Paragraf 53., punkt 2. Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jasno określa, że: "Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych."

Oprócz prawa budowlanego, rozporządzeń i ustaw oraz obowiązujących norm, jest jeszcze jeden dokument, który może wymagać od nas posiadania instalacji odgromowej – są to ogólne warunki umowy ubezpieczenia domu. Wykupując ubezpieczenie domu na wypadek uderzeń pioruna (zazwyczaj w ramach ubezpieczenia od zdarzeń losowych), zwróćmy uwagę, czy ubezpieczyciel w OWU zawarł informację o tym, że ubezpieczenie zadziała tylko wtedy, gdy dom będzie wyposażony w sprawną instalację odgromową.    

Dach - ubezpieczenie mieszkania i domu Allianz

Co to jest piorunochron? To instalacja odgromowa, za pomocą której chroni się budynki przed skutkami uderzeń pioruna – a te mogą być naprawdę poważne. Uderzenie pioruna w dom może nie tylko zniszczyć instalację elektryczną, ale i doprowadzić do pożaru. Natężenie prądu w piorunie osiąga nawet do 100 000 A, nie wspominając o temperaturze powietrza wokół pioruna osiągającej 30 000°C.

Jak działa piorunochron? Przechwytuje on wyładowania, a następnie odprowadza do ziemi dzięki uziemieniu. Budowa piorunochronu to nie tylko metalowy pręt na dachu, który przejmuje uderzenie pioruna, ale także cała instalacja przewodów biegnących wzdłuż ścian i znajdujących się w ziemi uziomów.

Dowiedz się również, na czym polega przepięcie elektryczne.

Instalacja odgromowa składa się z czterech podstawowych grup elementów:

  • Zwodów – przewody łączące odgromnik z uziomem. Są to elementy, które przyjmują wyładowanie pioruna i odprowadzają je do ziemi. Układa je się na dachach, kominach, wywietrznikach i antenach. Należy połączyć nimi wszystkie wystające ponad powierzchnię dachu elementy.
  • Przewodów uziemiających i odprowadzających – przewody odprowadzające układane są na bocznych ścianach budynku, natomiast przewody uziemiające znajdują się pomiędzy przewodami odprowadzającymi a samym uziomem.
  • Uziomu – to te elementy, które ułożone są w ziemi i które rozprowadzają energię wyładowania. Maja formę przewodu. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje uziomów: uziomy naturalne i sztuczne.
  • Zacisków probierczych – służą one do kontroli, a także pomiaru rezystancji uziomu.

Prawidłowo zainstalowane elementy instalacji odgromowej to gwarancja jej działania oraz skutecznej ochrony w sytuacji wyładowań atmosferycznych. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.