Najczęstsze przyczyny pożarów i jak im zapobiec

Dom i mieszkanie | 2 minuty

W 2019 roku doszło do 153 520 pożarów – 31 994 dotyczyło obiektów mieszkalnych jak domy jednorodzinne czy mieszkania w bloku[1]. Przyczyny powstawania pożarów są różne – dotyczą zarówno problemów z urządzaniami grzewczymi, jak i nieodpowiednich zachowań dorosłych i dzieci czy podpaleń.

Niektórych przyczyn pożaru można uniknąć, zachowując odpowiednie środki ostrożności w codziennym życiu, innych – stosując się do zaleceń producentów urządzeń lub dokonując regularnych przeglądów instalacji.

Podpowiadamy co zrobić, by czuć się bezpiecznie we własnym domu oraz jak uniknąć najczęstszych przyczyn pożaru.

Spis treści:
 

Według statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za 2019 rok[2] do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów w obiektach mieszkalnych należały:

  • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 11451 przypadków,
  • nieostrożność osób dorosłych – 6301 przypadków,
  • wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, sprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych – 2235 przypadków,
  • wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe – 1872 przypadków,
  • podpalenia – 1708 przypadków.

Warto także wskazać na inne zagrożenia pożarowe w domu jak nieostrożność osób nieletnich (np. dzieci bawiące się zapałkami lub zapalniczkami), warunki atmosferyczne (uderzenie pioruna) czy niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych na paliwo gazowe (np. nieumiejętne korzystanie z butli gazowej). 

Dowiedz się również, na czym polega przepięcie elektryczne i czym może grozić.

Przed niektórymi zagrożeniami pożarowymi można się uchronić, zachowując po prostu zdrowy rozsądek. Na niektóre natomiast – jak w przypadku podpalenia – nie mamy żadnego wpływu. Możemy jedynie zabezpieczyć się przed ich skutkami i w ten sposób zapewnić sobie możliwość otrzymania odszkodowania na pokrycie szkód. Pomoże nam w tym odpowiednie ubezpieczenie mieszkania.

Jednak czy właściciela mieszkań i domów dotyczą takie same zasady ochrony przeciwpożarowej jak te obowiązujące w zakładzie pracy albo miejscu użyteczności publicznej? Czy istnieją przepisy PPOŻ, które obowiązują właścicieli budynków mieszkalnych?

Owszem, zasady PPOŻ ciążą także na właścicielach domów i mieszkań, choć nie są one tak rozbudowane jak te w przypadku zakładów pracy i budynków użyteczności publicznej. Zasady przeciwpożarowe określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej[3].

Jak wygląda ochrona PPOŻ dla domów i mieszkań?

  • Wszystko zaczyna się od projektu budynku – dom musi zostać zbudowany zgodnie z obowiązującymi normami przeciwpożarowymi. Oczywiście właściciel budynku nie musi się tym przejmować na etapie zamieszkania. Skoro kupił budynek, to znaczy, że przeszedł on wszelkie inspekcje. Ale oznacza to także, że niemożliwym jest samodzielne przeprowadzanie zmian w konstrukcji, które mogłyby naruszyć owe normy.
  • PPOŻ - przepisy zobowiązują także właściciela domu bądź mieszkania do dbania o okresowe sprawdzanie instalacji: gazowej, grzewczej, chłodniczej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej. Raz w roku należy sprawdzić stan kominów oraz instalacji gazowej. Oczywiście nie można zapomnieć o regularnym czyszczeniu przewodów dymowych i wentylacyjnych. Co pięć lat natomiast konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego domu, instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Po każdej kontroli, a także po każdym czyszczeniu przewodów wykonanym przez profesjonalistę, należy zachować wszelkie dokumenty (protokoły kontroli, dokumenty potwierdzające wykonanie pracy). Będą one konieczne, jeśli dojdzie do pożaru i będziemy starać się o wypłacenie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
  • Warto także pamiętać o odpowiednim korzystaniu z nieruchomości – dotyczy to m.in. prawidłowego składowania materiałów palnych czy zapewnienia dróg ewakuacyjnych.

Dodatkowym sposobem na zabezpieczenie domu jest zaopatrzenie się w systemy przeciwpożarowe – podzielić je można na cztery rodzaje: środki gaśnicze gaszące wodą, pianą, mgłą wodną i gazem. Oczywiście nie mamy obowiązku posiadania w domu lub mieszkaniu gaśnicy, ale mimo wszystko warto się w nią zaopatrzyć. Innym pomysłem jest instalacja czujników dymu, które pozwolą ostrzec domowników we wczesnej fazie pożaru i zminimalizować straty. Pomocą z pewnością będzie także dobre ubezpieczenie domu, które pozwoli szybko naprawić powstałe straty.

[1] https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/2019

[2] https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/2019

[3]http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910810351/U/D19910351Lj.pdf

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.