Zniesienie współwłasności nieruchomości a ubezpieczenie

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Kwestia współwłasności jest regulowana przez wiele przepisów prawnych, m.in. artykuły Kodeksu cywilnego. W przypadku nieruchomości niezbędne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Z pewnych przyczyn możesz jednak chcieć znieść tę współwłasność. Co powinieneś wtedy zrobić? Jak przebiega zniesienie współwłasności nieruchomości? Co się dzieje wówczas z ubezpieczeniem domu lub mieszkania?
Spis treści:
 

Ze współwłasnością nieruchomości możesz mieć do czynienia w wielu przypadkach, chociażby wtedy, gdy nabyłeś lokal ze wspólnikami, z którymi prowadzisz interesy.

Procedurę zniesienia współwłasności możesz rozpocząć w dowolnym momencie, ale ile ona potrwa, to już zależy od kilku kwestii. W przypadku gdy pozostali współwłaściciele godzą się na takie rozwiązanie, to wystarczy, że zawrzecie odpowiednią umowę przed notariuszem. Sprawę wówczas można załatwić ekspresowo – najczęściej wystarczy jedno spotkanie z notariuszem.

Minusem dopełnienia formalności przed notariuszem są wyższe koszty niż w przypadku złożenia wniosku do sądu o zniesienie współwłasności. Natomiast rozwiązanie sprawy przed sądem trwa dłużej. Jeśli jednak nie jesteś zgodny ze wspólnikami co do kwestii zniesienia współwłasności, to nie pozostaje Ci nic innego jak rozstrzygnięcie tej kwestii właśnie w taki sposób.

W przypadku gdy zdecydowałeś się na złożenie sprawy do sądu, musisz przygotować wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości. Oczywiście dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje na temat przedmiotu, którego dotyczy postępowanie, a także dane wszystkich współwłaścicieli, przysługujące im prawa, ewentualnie informacje na temat obciążeń (np. hipoteką) i nie tylko. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości wiąże się z wydatkiem.

Zgodnie z art. 41. – Opłaty stałe od wniosku o zniesienie współwłasności – Koszty sądowe w sprawach cywilnych, stawka, jaką należy uiścić, to 300 lub 1000 zł. Pierwsza cena obowiązuje w przypadku, gdy wniosek jest zgodny i złożony przez wszystkich współwłaścicieli, natomiast druga – gdy składa go wyłącznie jedna osoba. Kolejnym wydatkiem, który wiąże się z przedłożeniem wniosku o zniesienie współwłasności, jest wynagrodzenie biegłego w wysokości około kilku tysięcy złotych. To ten ekspert zaproponuje sposób podziału nieruchomości.

Uregulować należy też wpis do księgi wieczystej, co kosztuje 150 zł. Jeżeli podział został dokonany ze spłatami i dopłatami, to wówczas osoba, która pozyskała większe prawa do nieruchomości, musi zapłacić od nich podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc.

W przypadku gdy strony postępowania nie są zgodne co do sposobu zniesienia współwłasności, wówczas takie postępowanie może trwać nawet lata. Sąd może przyznać nieruchomość jednemu właścicielowi, ale również postanowić o dokonaniu jej podziału na określonych zasadach pomiędzy współwłaścicieli.

W przypadku nieruchomości, która stanowi współwłasność, każdy z posiadaczy ma prawo do ubezpieczenia swoich udziałów. Tym samym suma ubezpieczenia dla współwłaściciela powinna być proporcjonalna do wartości jego części praw. Może być też tak, że cała nieruchomość zostanie ubezpieczona tylko przez jednego ze współwłaścicieli. Na jakich zasadach obowiązuje polisa po zniesieniu współwłasności? To zależy od danego przypadku.

Co się dzieje z ubezpieczeniem mieszkania w sytuacji, gdy zostanie zniesiona współwłasność, a poszczególni współwłaściciele zawarli umowę jedynie dla części nieruchomości, do których mieli prawo? Ochrona może być aktywna nadal lub zostać automatycznie zakończona. Najlepiej, jeśli w takim przypadku złożysz wniosek do towarzystwa z prośbą o przedstawienie możliwych rozwiązań. Przeanalizuj, które z nich będzie bardziej opłacalne. Być może warto doczekać do końca trwania  polisy, a następnie zawrzeć nową, obejmującą całą nieruchomość – o ile towarzystwo zgodzi się na taką propozycję.

Chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia lub zmienić ofertę, z której korzystasz? Wybierz polisę z wysoką sumą gwarancyjną i szerokim zakresem ryzyk. Sprawdź naszą ofertę: https://www.allianz.pl/dla-ciebie/dom-i-mieszkanie/

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.