Wynajem mieszkania obcokrajowcom

Dom i mieszkanie | 4 minuty
Liczba obcokrajowców w Polsce rośnie. Większość z nich przyjeżdża głównie w celach zarobkowych, tylko na określony czas, inni przeprowadzają się na stałe wraz ze swoimi rodzinami. Takie osoby stały się potencjalnymi klientami dla właścicieli nieruchomości na wynajem. O czym powinieneś pamiętać, jeśli chcesz udostępnić swoje mieszkanie osobom pochodzącym z innego kraju? Czy wynajem mieszkania obcokrajowcom różni się czymś od wynajmu mieszkania obywatelom Polski?
Spis treści:
 

Według danych z 2021 roku ważne pozwolenia na pobyt w naszym kraju ma blisko 460 tys. obcokrajowców. W czasie epidemii wiele takich osób nie zdecydowało się na powrót do swoich domów, tylko na przedłużenie okresu przebywania w Polsce. Pojawiły się wówczas obawy, że jeśli powrócą na Ukrainę czy do Białorusi, to będą mieć problem z ponownym przyjazdem do pracy ze względu na zamknięcie granic. Z danych z 1 stycznia 2021 roku wynika, że ważne dokumenty pobytowe miało wówczas 457 tys. obcokrajowców. Najwięcej przebywało w Polsce:

 • Ukraińców – 244,2 tys.
 • Białorusinów – 28,8 tys.
 • Niemców – 20,5 tys.
 • Rosjan – 12,7 tys.
 • Wietnamczyków – 10,9 tys.
 • Hindusów – 9,9 tys.

Większość z nich uzyskała zezwolenie na pobyt tymczasowy – na maksymalnie 3 lata. Osoby te korzystają z różnych możliwości zakwaterowania. Często odpowiednie lokale są im zapewniane przez przedsiębiorców, którzy dali im zatrudnienie. Jeśli sam posiadasz lokal, to masz możliwość jego udostępnienia takiemu klientowi. Tylko czy wynajem mieszkania dla obcokrajowca nie jest obarczony żadnym ryzykiem? O czym powinieneś pamiętać?

Zawarcie z cudzoziemcem umowy dotyczącej wynajmu mieszkania nie różni się znacząco od współpracy z polskim obywatelem, ale powinieneś zwrócić uwagę na pewne kwestie. Po pierwsze w takim przypadku konieczne może być sporządzenie takiej umowy w drugim języku – nie tylko po polsku, chyba że najemca go zna. Kolejna ważna kwestia to weryfikacja dokumentów, które potwierdzą, że obcokrajowiec przebywa w Polsce legalnie. Inne kroki, które warto podjąć w celu ograniczenia ryzyka:

 • Wymagaj zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach.
 • Ustal w umowie kaucję zwrotną w wysokości wartości 2-3 czynszów. Teoretycznie może ona wynosić nawet dwunastokrotność tej opłaty, ale w takim przypadku znalezienie najemcy może być trudne.
 • Zawrzyj umowę najmu okazjonalnego z obcokrajowcem – wówczas musi on wskazać lokal, w którym zamieszka w przypadku, gdyby został eksmitowany z danej nieruchomości. Właściciel tego lokalu musi potwierdzić, że przyjmie taką osobę. Dokument ten należy poświadczyć u notariusza. Ta forma zawarcia umowy nie jest dla Ciebie dostępna, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu nieruchomości.

W umowie obowiązkowo muszą się znaleźć również następujące dane:

 • termin rozpoczęcia umowy i jej zakończenia;
 • warunki wypowiedzenia;
 • określenie liczby osób, które będą mieszkać w lokalu;
 • szczegółowy opis stanu technicznego i wyposażenia mieszkania – najlepiej, aby do umowy został załączony protokół zdawczo-odbiorczy, w którym wymieniasz wszystkie elementy wyposażenia, opiszesz ich stan i załączysz zdjęcia;
 • zasady zapłaty czynszu i opłat za media – czy najemca ma je regulować sam, czy płaci wynajmującemu, który będzie je przelewać odpowiednim firmom;
 • zapis, że umowa podlega polskiemu prawu.

W praktyce umowa najmu z obcokrajowcem nie różni się szczególnie od tej, którą możesz zawrzeć z Polakiem. Jeśli bierzesz pod uwagę udostępnienie lokalu cudzoziemcowi, to miej na uwadze barierę językową. Czy będziesz w stanie się z nim porozumieć?

Każda nieruchomość powinna być chroniona w ramach odpowiedniej polisy. Dzięki temu możesz uniknąć pokrywania z własnych środków kosztów szkód, do których dojdzie w związku z użytkowaniem lokalu. Jeśli udostępniasz mieszkanie na wynajem, to warto, aby polisa obejmowała także OC Najemcy. Ubezpieczenie pokrywa szkody spowodowane przez osoby, które korzystają odpłatnie z lokalu na takich zasadach i wywołają np. pożar czy zalanie sąsiada. Ochrona obejmuje również wyposażenie lokalu, a w tym meble, sprzęt RTV i AGD.

Interesuje Cię taka ochrona? Wylicz składkę online www/allianz.pl/dom-i-mieszkanie. Zawrzyj umowę bez wychodzenia z domu i zdecyduj się na wynajem obcokrajowcom.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/udsc/cudzoziemcy-w-polsce-po-2020-r

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.