Wartość odtworzeniowa lokalu przy ubezpieczeniu mieszkania

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Wybierając polisę mieszkaniową, warto pamiętać, że wycena mienia może odbywać się w oparciu o wartość odtworzeniową, rzeczywistą lub rynkową. To bardzo ważne, gdyż od podstawy szacowania zależy wysokość kwoty, którą otrzymamy np. na zakup nowego sprzętu czy naprawę szkody. Czym jest wartość odtworzeniowa nieruchomości i dlaczego stanowi najkorzystniejsze z dostępnych rozwiązań?
Spis treści:
 

Zanim przystąpimy do przeglądania ofert rozmaitych ubezpieczycieli, warto najpierw zapoznać się z definicją wartości odtworzeniowej. Umożliwi to nam wybranie najkorzystniejszej polisy, która uchroni nas przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń. 

Zastosowanie wartości odtworzeniowej w wycenie mienia pozwala na przywrócenie nieruchomości, stałych elementów czy też wyposażenia domu do stanu nowego. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kilka lat temu kupiliśmy laptopa, który teraz w wyniku przepięcia został zniszczony, to otrzymamy odszkodowanie pozwalające na zakup nowego modelu tej samej klasy.

A jakie są różnice pomiędzy wartością odtworzeniową a rzeczywistą? W drugim przypadku w wycenie uwzględniony zostaje stopień zużycia technicznego mienia. Oznacza to, że ubezpieczając wg wartości rzeczywistej dom o wartości 200 tys. złotych, który spłonął, możemy otrzymać odszkodowanie np. w wysokości 150 tys. złotych. Dzieje się tak, ponieważ jego wartość została obniżona o stopień zużycia technicznego.

wystrój mieszkania - Allianz ubezpieczenie mieszkania i domu

Poza wartością odtworzeniową i rzeczywistą towarzystwo może dokonać wyceny na podstawie wartości rynkowej. Najczęściej stosowana jest ona w odniesieniu do mieszkań, gdyż wycena odpowiada wartości ze sprzedaży mienia na lokalnym rynku. Wysokość odszkodowania zależy zatem od aktualnej sytuacji na rynku. 

Przypuśćmy, że w chwili wykupienia ubezpieczenia wartość nieruchomości wynosiła 400 tys. zł, a po 5 latach doszło do pożaru. Niemniej, w dniu, gdy doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia, wartość mieszkania była wyceniana na 300 tys. zł. I zgodnie z tą zasadą dokładnie tyle wypłaci towarzystwo.

Mając świadomość, na jakich zasadach wypłacane jest odszkodowanie według wartości odtworzeniowej, rzeczywistej i mieszkaniowej, łatwo się domyślić, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest pierwsza opcja. Zwłaszcza że z biegiem lat zarówno sprzęty, jak i elementy budynków (np. elewacja) ulegają zużyciu. 

Ubezpieczenie mieszkania na wartość odtworzeniową w razie wystąpienia szkody pozwoli na przywrócenie zniszczonego mienia w całości. Jeśli w wyniku przepięcia stracimy telewizor, to otrzymane środki pokryją koszt zakupu modelu o podobnych parametrach. Wartość odtworzeniowa nieruchomości pozwoli również na odbudowę domu m.in. przy użyciu tych samych materiałów oraz w tej samej lokalizacji.

Pozornie mogłoby się wydawać, że to wartość rzeczywista jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Dzieje się tak, ponieważ bardzo często wiąże się z nieco niższą składką. Niestety, w obliczu niefortunnych wydarzeń, takich jak np. zalanie czy pożar, okazuje się, że otrzymane z takiej polisy środki nie wystarczą na naprawę szkody czy zakup nowych sprzętów. Dlatego podczas zawierania umowy Allianz umawia się z klientem przede wszystkim na wypłatę  odszkodowania na podstawie wartości odtworzeniowej - dotyczy to m.in. domu i ruchomości domowych. Z kolei suma ubezpieczenia dla ubezpieczanego przez Allianz mieszkania, udziału w częściach wspólnych, lokalu gospodarczego i przedmiotów wartościowych określona jest na podstawie wartości rynkowej.

To, jak obliczyć wartość odtworzeniową, w głównej mierze zależy od przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku nieruchomości suma ubezpieczenia będzie pokrywała koszty na naprawę lub odbudowę domu w tym samym miejscu. Pod uwagę zostaną wzięte aktualne ceny m.in. wynajęcia ekipy budowlanej oraz potrzebnych materiałów.

Suma ubezpieczenia dla stałych elementów lub wyposażenia uwzględnia koszty na zakup bądź naprawę przedmiotów tej samej klasy, a więc sygnowanych tą samą marką i cechujących się podobnymi parametrami technicznymi (m.in. te same wymiary, zastosowane technologie). W tym przypadku odszkodowanie obejmuje również wydatki finansowe związane z demontażem czy transportem.


Źródło informacji:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971150741/U/D19970741Lj.pdf

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.