Odwrócona hipoteka – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Od 2014 roku Polacy mogą korzystać z oferty zwanej odwróconą hipoteką. Jest to rozwiązanie działające z powodzeniem od wielu lat chociażby w krajach Europy Zachodniej. Pozwala właścicielom mieszkań na uzyskanie dodatkowego dochodu. Odwrócony kredyt hipoteczny skierowany jest przede wszystkim do osób starszych, choć oczywiście nie tylko oni są uprawnieni do zawarcia takiej umowy. Czym dokładnie jest odwrócona hipoteka, kto jej udziela, a kto może skorzystać – wyjaśniamy.
Spis treści:
 

15 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa dotycząca hipoteki odwróconej (Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym[1]). Najprościej odpowiadając na pytanie, czym jest kredyt hipoteczny odwrócony, można powiedzieć, że jest to sprzedaż nieruchomości bankowi. Bank wypłaca właścicielowi nieruchomości kwotę będącą wartością rynkową nieruchomości. Może wypłacić te pieniądze jednorazowo lub ratalnie – zależy od umowy. Właściciel domu bądź mieszkania może dowolnie dysponować tymi środkami. Ma także prawo do mieszkania w „sprzedanej” nieruchomości do końca swojego życia. Dopiero po śmierci właściciela bank przejmuje lokal wraz z pełnią praw właścicielskich.

Odwróconą hipotekę oferować mogą swoim klientom wyłącznie banki. Choć na rynku spotkamy się z ofertami innych instytucji oferujących bliźniaczo podobny produkt, to jedynie w przypadku zawarcia umowy z bankiem chronieni jesteśmy zapisami wspomnianej wcześniej ustawy.

Obie strony przystępujące do umowy maja określone obowiązki. Po stronie banku leży przede wszystkim sprawdzenie stanu prawnego lokalu. Banki realizujące odwrócony kredyt hipoteczny mają także obowiązek przedstawić ofertę takiego kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Także druga strona ma pewne obowiązki względem banku. Osoba decydująca się na odwróconą hipotekę musi w wyznaczonym terminie dostarczyć bankowi wszystkie wymagane dokumenty. Co więcej, kredytobiorca ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w odpowiednio dobrym stanie – co jest zrozumiałe z punktu widzenia banku, który nie chce, aby „zakupiony” lokal po latach miał o wiele mniejszą wartość. W umowie może znaleźć się więc także zapis o wykupie przez kredytobiorcę ubezpieczenia nieruchomości, zupełnie jak przy klasycznym kredycie hipotecznym.

Tablet - Allianz ubezpieczenie mieszkania i domu

Odwrócona hipoteka to oferta dostępna dla dwóch grup osób:

  • właścicieli nieruchomości – konieczne jest posiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo prawa użytkowania wieczystego;
  • współwłaścicieli nieruchomości na takich samych prawach, jak wyżej.

Należy także zaznaczyć, że taką umowę podpisać może z bankiem jedynie osoba fizyczna.

Kto nie może skorzystać z odwróconego kredytu hipotecznego? Będą to zarówno najemcy lokalu i osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a więc ci, którzy nie posiadają prawa własności nieruchomości. Z odwróconej hipoteki nie skorzystają także osoby prawne, takie jak spółki akcyjne czy też fundacje, oraz inne podmioty niebędące osobami fizycznymi – na przykład spółki cywilne i jawne.

Jak wspomnieliśmy na samym początku, główną grupą docelową odwróconego kredytu hipotecznego są osoby starsze. Wynika to przede wszystkim z dość niskich świadczeń emerytalnych – w marcu 2020 średnia arytmetyczna dla emerytur wynosiła 2 395,11 zł, jednakże najczęściej wypłacana kwotą było 1 802,07 zł[2]. Biorąc pod uwagę zwiększające się wraz z wiekiem wydatki na zdrowie, dodatkowy dochód pochodzący z odwróconej hipoteki jest ciekawą perspektywą.

Elementem budzącym wątpliwość niektórych jest utrata przez spadkobierców prawa do lokalu. Istnieje możliwość spłacenia powstałego zadłużenia i odzyskania nieruchomości. W przypadku kiedy zadłużenie jest mniejsze niż wartość lokalu, możliwe jest uzyskanie rekompensaty.

Odwrócona hipoteka jest wciąż nowym produktem na polskim rynku, co może wiązać się z niewielką ofertą banków w tym zakresie. Być może z czasem, wraz z powstawaniem kolejnych zapisów prawnych, które jeszcze dokładniej określą poszczególne aspekty odwróconego kredytu hipotecznego, oferta ta się rozszerzy.


Źródła:

[1] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001585

[2] https://www.zus.pl/baza-wiedzy/statystyka/opracowania-tematyczne/struktura-wysokosci-emerytur-i-rent

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.