Employee Capital Plans - Pracowniczy Plan Kapitałowy 

Long-term savings scheme mandatory for employers and voluntary for employees
PPK at Allianz TFI
Your benefits as the employer

Learn about Employee Capital Plans (PPK) at Allianz TFI

Swipe to view more

Experience with pension asset management
Attractive management costs
0.32%
(market average 0.36%) 
Full employer support
PPK process automation
web service
Tools for employees
PPK online account
available 24/7

Monika Mikulska – menedżer
ds. planów emerytalnych

tel. +48 783 918 654 
monika.mikulska@allianz.pl 

Rafał Szwabo – dyrektor
ds. planów emerytalnych

tel. +48 782 997 025 
rafal.szwabo@allianz.pl 

Proven solutions 

for your employees 

man with giant watch
Employees can join the programme in your company - it is always voluntary
man looking at charts
We invest their contributions in accordance with the rules applicable to PPK or PPE
man leaning back
The employees’ accounts accumulate capital for the future or for pensions.

Frequent questions about PPK

Companies which employed from 50 to 249 employees as of 30.06.2019 should sign a PPK management contract until 27 October 2020.

Participation in Employee Capital Plans is mandatory for companies employing at least one person, regardless of the form of employment. The introduction of the programme is gradual and, in the first place, since July 2019, it has covered large companies with more than 250 employees.

All employees up to the age of 55 who receive remuneration subject to pension contributions become PPK participants after 3 months of employment.

The investment policy under the PPK scheme was based on 8 defined date sub-funds (FZD) separated under the SFIO Allianz Pension Plan. It will be adjusted to take account of the need to reduce the level of investment risk as the participant approaches the retirement age.

After the conclusion of the PPK management contract, the funds accumulated by the participant will be invested in a subfund appropriate for the participant’s date of birth. An employee may change their defined date fund at their request.

Information for the Employer

alt
TFI Allianz Polska S.A. 
alt
Our archive provides you access to funds’ statutes, regulations, prospectuses, legal announcements, key investor information, factsheets, fee tables, financial reports and portfolio information.
You ensure your company with Allianz. You can focus on your business, customers and goals.
We'll do our best to help you handle all insurance-related issues – quickly and conveniently – online.
Fill in and submit the form. We'll let you know when it has been done.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Allianz Plan Emerytalny SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego funduszy/subfunduszy ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Posiadacze jednostek uczestnictwa muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia umorzenia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat za nabycie.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy dokładnie zapoznać się z treścią statutu oraz prospektu informacyjnego Allianz Plan Emerytalny SFIO. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych na stronie www.allianz.pl/tfi oraz w Towarzystwie.