PPE – wszystko, co powinieneś wiedzieć przed dołączeniem

Emerytura | 5 minut

W celu zapewnienia sobie dobrego poziomu życia na emeryturze, warto – poza emeryturą odkładaną na kontach w ZUS – gromadzić dodatkowe oszczędności. Lepsze efekty można uzyskać dzięki odpowiednim instrumentom finansowym. Dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE). Środki możesz gromadzić w tym programie, jeśli Twój zakład pracy go utworzył i finansuje składki.

Co to jest PPE? Jak działa i co daje w praktyce? Przedstawiamy najważniejsze fakty na temat PPE i jego zalety.

Spis treści:

PPE to forma dobrowolnego grupowego oszczędzania na emeryturę. Dobrowolność dotyczy zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Zakład pracy może utworzyć pracowniczy program emerytalny, ale nie musi. Pracownik zakładu, w którym utworzono taki program, może do niego przystąpić, ale nie jest do tego zobligowany.

PPE to oszczędzanie w ramach III filaru emerytalnego, który pozwoli nam uzupełnić świadczenia z I i II filaru.

Zasady funkcjonowania PPE reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Ustawa o PPE wskazuje m.in. to, w jaki sposób tworzy się programy w zakładach pracy. W pierwszym kroku należy zawrzeć umowę zakładową (między pracodawcą a reprezentacją pracowników) lub międzyzakładową, następnie zawiera się umowę z instytucją finansową. Wówczas program musi zarejestrować odpowiedni organ nadzoru.

Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia pracownikom oferty programu, w której zawarte będą:

  • Projekt umowy zakładowej,
  • Warunki umowy przedwstępnej,
  • Statut funduszu,
  • Okres ważności oferty (nie mniej niż 3 miesiące).

Pracownik przystępuje do programu na podstawie pisemnej deklaracji.

O czym jeszcze mówi ustawa o pracowniczych programach emerytalnych? Bardzo ważna część traktuje o finansowaniu składki podstawowej. Finansuje ją pracodawca i nie może ona przekraczać 7% wynagrodzenia pracownika. Wysokość składki można ustalić procentowo od wynagrodzenia, jednakowo dla wszystkich zatrudnionych, jak i procentowo od indywidualnych wynagrodzeń z określeniem maksymalnej kwotowej wysokości. Ponadto uczestnicy programu mogą zadeklarować chęć wnoszenia dodatkowych składek dobrowolnych do 2%.

Kolejna ważna część ustawy informuje o zasadach wypłat, wypłat transferowych i zwrotu oszczędności z programu. Wypłata środków z programu następuje:

  • na wniosek uczestnika po skończeniu przez niego 60 lat,
  • na wniosek uczestnika, jeśli przedstawi zaświadczenie o przyznaniu prawa do emerytury, przy czym nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego 55 lat,
  • na wniosek innej osoby uprawnionej, w przypadku śmierci uczestnika.

Środki z PPE można też przenieść na inne konto w ramach III filaru – IKE. 

W Allianz odkładać na emeryturę w ramach pracowniczych programów emerytalnych można w czterech ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych: Funduszu Obligacji PPE, Funduszu Stabilnego Wzrostu PPE, Funduszu Zrównoważonego PPE i Funduszu Akcji PPE. W tych funduszach inwestuje się zgromadzone w ramach PPE środki. Dotyczy to zarówno podstawowych składek, jak i dobrowolnych składek dodatkowych.

Warto wiedzieć, że składka podstawowa nie jest wliczana do wynagrodzenia, a tym samym nie jest brana pod uwagę w ustalaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracownik w trakcie trwania programu może zmieniać wysokość składki dodatkowej, a także całkowicie z niej zrezygnować. Warto rozważyć możliwość wnoszenia składek dodatkowych, jeśli wysokość składki podstawowej (która jest ustawowo ograniczona) Cię nie satysfakcjonuje. Ile odkładać na emeryturę w ten sposób? W ciągu roku można odłożyć dodatkowo maksymalnie 4,5-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. W 2020 roku jest to kwota 23521,50 zł.

Do programu może przystąpić każdy zatrudniony na umowę o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Pracownik musi ponadto spełniać określone w umowie zakładowej kryterium stażu pracy. Nie ma ograniczeń co do liczby programów, do których pracownik może przynależeć. Jeśli jest zatrudniony w kilku miejscach, w których pracodawcy organizują programy emerytalne, to może przystąpić do każdego z nich.

Oszczędzanie na emeryturę z PPE daje pracownikowi szereg korzyści. To przede wszystkim dodatkowe źródło dochodów na czas po zakończeniu aktywności zawodowej. Co ważne, wybierając PPE w formie ubezpieczenia, zyskujesz dodatkowe zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zabezpieczasz także swoich bliskich na wypadek, gdyby Cię zabrakło. Zyski z inwestycji i przyszłe wypłaty są też zwolnione z podatku dochodowego od zysków z inwestycji.