Sposób na stabilizację i karierę 

Wykorzystaj swoje doświadczenie
i dołącz do zespołu sprzedażowego Allianz! 

Zostań agentem ubezpieczeniowym Allianz

Niekaralność -  osoba nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko:  życiu i zdrowiu,  wymiarowi sprawiedliwości,  ochronie informacji,  wiarygodności dokumentów,  mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe.
Wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. 

Dowiesz się więcej o możliwości pracy i kariery w Allianz

Dziękujemy za zgłoszenie. Odezwiemy się wkrótce

Przepraszamy, w tej chwili nie możemy obsłużyć Twojego zgłoszenia.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

chcemy wiedzieć, w jakim rejonie szukasz pracy

Wpisz tekst z obrazka. Pozostało: 60 Tekst jest nieczytelny?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz. Życie Polska S.A. (każda ze spółek jako niezależny Administrator danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, nr tel. 22 42 24 224 (Administrator danych). Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji, analitycznym oraz statystycznym, ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w zakresie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych... Sprawdź pełny tekst Klauzuli Informacyjnej 

 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 roku (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Dane Osobowe”) jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. ora Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz. Życie Polska S.A. (każda ze spółek jako niezależny Administrator danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, nr tel. 22 42 24 224 (Administrator danych).

Inspektor ochrony danych IOD

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

E-MAIL: IOD@ALLIANZ.PL

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

I.     Zgody na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i spełniającej wymogi art. 7 RODO: w celu przeprowadzenia rekrutacji.

II.      Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

·         w celach analitycznych oraz statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk;

·         w celach ewentualnej obrony i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.

Obowiązek podania danych i skutki ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: w zakresie obsługi roszczeń, doradztwa technicznego i IT, usług pocztowych i operacyjnych, zarządzania dokumentacją, dostarczania szkoleń i kursów zawodowych, świadczenia usług księgowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, przy  czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Poza powyższymi, odbiorcą Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. 

Przekazywanie danych poza EOG

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

Przechowywanie danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania zgody. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

·         przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych;

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administrator

·         wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tychże danych narusza ww. przepisy.

 •  
 • System wynagrodzenia, który da Ci możliwość zwiększenia Twoich dotychczasowych zarobków 
 •  
 •  Wiedzę o branży finansowej
  i umiejętności sprzedażowe, które zdobędziesz podczas szkoleń
 • Wsparcie w okresie wdrożenia ze strony doświadczonych menedżerów sprzedaży
 •  
 •  

 • Nowoczesne narzędzia, które pozwolą Ci wykonywać pracę również zdalnie
 • Możliwość wykonywania pracy w dogodnych dla Ciebie godzinach
 • Swobodę w nawiązywaniu relacji biznesowych z klientami 
 • Prowadzenie własnej firmy 
Wyślij zgłoszenie
Kontakt telefoniczny 
Oddzwonimy i porozmawiamy o Twoim doświadczeniu i naszych oczekiwaniach.
Spotkanie z menadżerem
Spotkasz się z osobą zarzadzającą zespołem agentów i sprawdzisz, czy odpowiada Ci ta praca.
Spotkanie z dyrektorem
Dyrektor sprzedaży oceni Twoje predyspozycje i zaprosi Cię do współpracy.
Szkolenie, egzamin
Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, by zostać agentem  ubezpieczeniowym i podpisać
z nami umowę agencyjną 
Nasi agenci - prawdziwe historie 
Mariusz Jadacki, agent ubezpieczeniowy Allianz 
Małgorzata Olejnik, agent ubezpieczeniowy Allianz
Allianz
Jeszcze nie masz pewności?
Praca agenta ubezpieczeniowego to pozyskiwanie klientów i budowanie z nimi relacji. Ubezpieczenia w Allianz możesz sprzedawać tradycyjnie - kontaktując się z klientem bezpośrednio,  a także zdalnie - bez wychodzenia z domu. Nie każda praca dla handlowca ma takie atuty.
Jesteś osobą, która lubi kontakty z ludźmi? Chcesz wykorzystać znajomości zdobyte w poprzedniej pracy? Lubisz samodzielnie decydować o rozkładzie swojego dnia? Chcesz podjąć nowe wyzwanie i poznać branżę ubezpieczeń na życie i majątkowych. Sprawdź – nawet, jeśli wcześniej nie interesowała Cię praca dla handlowca.

Do codziennych zajęć agenta – oprócz pozyskiwania klientów i budowania z nimi relacji – należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych oraz oczekiwań klientów,
 • przedstawianie im dopasowanej do tych potrzeb i oczekiwań oferty,
 • zawieranie w imieniu Allianz umów ubezpieczenia,
 • obsługa polis klientów (m.in. wprowadzanie zmian zlecanych przez klienta).

Praca agenta ubezpieczeniowego to nie typowa praca handlowca. Wygląda dziś zupełnie inaczej niż powszechnie się uważa. Niezmienne jest to, że opiera się na budowaniu i utrzymywaniu relacji. Jednak te relacje można dziś nawiązywać nie tylko w bezpośrednim kontakcie, ale również zdalnie. Dzięki narzędziom Allianz można wykonywać ten zawód niemalże bez konieczności osobistego spotykania się z klientami. To istotne, bo pozyskiwanie klientów i budowanie z nimi relacji jest podstawą działalności agenta ubezpieczeniowego.

Gdy możesz zdalnie dotrzeć do klientów i zdalnie sfinalizować z nimi umowy ubezpieczenia, to sprawia, że Twoja praca staje się łatwiejsza. Wsparcie technologiczne skraca czas załatwiania wszystkich formalności. To jest atutem także dla klientów. Allianz wspiera agentów właściwie w każdej czynności – od pozyskiwania klientów (np. poprzez kampanie CRM) poprzez badanie ich potrzeb i wystawianie polis po załatwianie spraw związanych z obsługą. Agent ma do dyspozycji system transakcyjny, w którym wystawia polisy i w którym może organizować własne kampanie CRM. W obsłudze polis również pomaga mu specjalny system, w którym może rejestrować sprawy klienta i przesyłać dokumenty. 

Nasz agent wyłączny 

  • pozyskuje nowe kontakty, buduje swój portfel i rozwija relacje z klientami 
  • przedstawia oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań swoich klientów
  • zawiera w imieniu zakładu ubezpieczeniowego umowy ubezpieczenia i obsługuje polisy

Jeśli jesteś osobą:  

 • komunikatywną i otwartą
 • ambitną, samodzielną i przedsiębiorczą 
 • łatwo nawiązującą kontakty 
 • lubiącą pracę z ludźmi 

Chcesz pracować na własny rachunek i mieć wpływ na wysokość osiąganych zarobków? 

Jeśli tak - to jesteś osobą, której szukamy. Wyślij zgłoszenie. 

Wymagania formalne, aby być agentem wyłącznym Allianz:  

 • wykształcenie minimum średnie
 • niekaralność
 • prowadzenie działalności gospodarczej

Być może masz już doświadczenie w pracy w sprzedaży. A być może Twoja praca nie dotyczyła bezpośrednio sprzedaży, ale wymagała utrzymywania relacji z ludźmi – dzięki temu masz dużą bazę potencjalnych klientów. Twoja przeszłość zawodowa nie jest aż tak ważna, jak Twoje nastawienie do przyszłości. Zawód agenta ubezpieczeniowego, jak każda forma samozatrudnienia, wymaga tego, by umieć stawiać sobie cele i je konsekwentnie realizować.

To zawód, w którym liczy się:

 • samodzielność i dyscyplina,
 • przedsiębiorczość,
 • otwartość na naukę.

Jeśli widzisz w sobie takie cechy i lubisz być blisko ludzi, to sprawdzisz się w tym zawodzie. Dodatkowo będziesz mieć poczucie, że robisz coś, co ma realne znaczenie dla innych. Gdy będziesz pomagać klientom dobierać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową, będziesz im zapewniać poczucie bezpieczeństwa.

Jeśli jeszcze masz wątpliwości, czy to zawód dla Ciebie, zapoznaj się z naszą misją.

W Allianz uważamy, że ubezpieczenia są po to, by dodawać pewności w życiu. Od 1997 roku w Polsce, wspieramy tych, którzy podejmują codzienne decyzje. Jesteśmy z tymi, którzy zakładają rodziny, podróżują, otwierają firmy. Dzielimy z naszymi klientami radości i jesteśmy z nimi w trudnych chwilach. Wtedy okazuje się, jak dużą wartość ma nasza pomoc.

Gdy interesuje Cię praca dla handlowca czy praca dla przedstawiciela handlowego, warto zastanowić się nad tym, jaką przyszłość ma dana branża. Warto też pomyśleć, o tym,  i jak wrażliwy jest rynek danych towarów lub usług na zmiany koniunktury. Potrzeby ubezpieczeniowe związane z zabezpieczeniem na wypadek np. utraty zdrowia lub zniszczenia czy utraty mienia istnieją zawsze. Dlatego rynek ubezpieczeń można uznać za stabilny. Technologiczne udogodnienia, które udostępnia Allianz, sprawiają, że nawet ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, nie muszą wpływać na efektywność pracy agenta.

To bardzo ważny aspekt przy podejmowaniu decyzji o wyborze drogi zawodowej. Szczególnie w kontekście tego, że jest wiele branż, które ucierpiały z powodu ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii, a praca przedstawiciela handlowego opiera się na relacjach.

Jeśli zastanawiasz się czy i jak zostać agentem ubezpieczeniowym, możesz mieć pewność, że ta branża jest mniej wrażliwa na tego typu czynniki.

A jako agent wyłączny Allianz zyskujesz:

 • wsparcie wiarygodnego i silnego kapitałowo partnera z ponad 20-letnim doświadczeniem na polskim rynku,
 • możliwość oferowania klientom ubezpieczeń na życie indywidualnych i grupowych oraz ubezpieczeń majątkowych a nawet funduszy inwestycyjnych,
 • określone, czytelne zasady wynagrodzenia (m.in. system dopłat, który pozwoli Ci się rozwinąć),
 • stały kontakt i wsparcie merytoryczne doświadczonych menedżerów sprzedaży – szczególnie podczas wdrożenia do zawodu,
 • pakiet szkoleń z zakresu wiedzy o ubezpieczeniach oraz technik sprzedaży,
 • samodzielność w prowadzeniu swojego biznesu, wyborze rynku i sposobu realizacji celów,
 • możliwość korzystania z użytecznych narzędzi sprzedażowych, CRM i obsługowych,
 • możliwość wykonywania czynności zawodowych w sposób zdalny.

 

Rozpoczynając działalność gospodarczą, możesz dodatkowo korzystać z udogodnień dla przedsiębiorców, jak:

 • niższe składki ZUS przez pierwsze 2 lata i stała wysokość składek ZUS bez względu na przychody,
 • możliwość wpływania na wysokość podatku poprzez np. koszty uzyskania przychodu,
 • możliwość wybrania dogodnej formy opodatkowania.
a
tak długo dbamy już o poczucie bezpieczeństwa naszych klientów w Polsce 
a
klientów indywidualnych i korporacyjnych korzysta z naszych rozwiązań
a
zajmujemy 4. miejsce na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych 
a
zawsze dotrzymujemy złożonych
zobowiązań
a
nasze ubezpieczenia zapewniają 
realne wsparcie
Źródło danych: Biuletyn roczny KNF. Rynek ubezpieczeń 2019, cz. II