Masz łatwy wybór jednego z trzech pakietów.
Ubezpieczenie Mój Dom zapewni Ci szybką wypłatę w razie zdarzeń losowych i działania żywiołów, ochronę OC w życiu prywatnym oraz fachowe wsparcie po szkodzie.
Ubezpieczenie w razie zdarzeń losowych

np. gdy nieumyślnie zostawisz włączone żelazko i wybuchnie pożar
Ubezpieczenie od zdarzeń katastroficznych

np. gdy silny wiatr lub grad uszkodzą dach Twojego domu

OC w życiu prywatnym

np. gdy Ty, Twoje zwierzęta lub domownicy nieumyślnie wyrządzicie komuś szkodę

Wsparcie po szkodzie

m.in. akcja ratownicza i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie
Pomoc, gdy jej najbardziej potrzebujesz

m.in. naprawa sprzętu AGD, pomoc hydraulika, elektryka i ślusarza
Aktrakcyjne pakiety PLUS i MAX

m.in. ubezpieczenie od skutków zalania (PLUS i MAX) lub kradzieży i przepięcia (MAX)

Zniżka za ubezpieczenie Mój Dom wynosi: 20% na ubezpieczenie mieszkania, 10% na ubezpieczenie domu.
Zniżkę może nadać agent Allianz lub konsultant Infolinii Allianz. Zniżkę liczymy od końcowej składki za wybrany pakiet ubezpieczenia Moj Dom. Wysokość składki określamy na podstawie taryfy, która obowiązuje w dniu zawarcia umowy. Zniżka nie jest dostępna przy zakupie online tego ubezpieczenia.
Zniżka jest dostępna od 1.07.2024 do 31.07.2024.

Informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. jest administratorem wyżej wskazanych danych osobowych. Dane te są przetwarzane w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przekazywanych danych oraz ich poprawiania, usuwania i przenoszenia, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności na stronie www.allianz.pl.

Materiał ma charakter marketingowy i podanych informacji nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały prezentowane są jedynie w celach informacyjnych i dotyczą ubezpieczenia Mój Dom z oferty produktowej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Należy mieć na względzie, że każdy produkt oferowany przez Allianz przewiduje górną granicę odpowiedzialności Allianz w postaci określonej sumy ubezpieczenia, jak również może przewidywać inne limity ilościowe, kwotowe lub czasowe na określone świadczenia, jak również skorzystanie z danych świadczeń jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów. Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Allianz zawierają Ogólne warunki ubezpieczenia zawarte w „Przewodniku po ubezpieczeniu Mój Dom” zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 13/2019, dostępne u agenta ubezpieczeniowego Allianz lub na stronie internetowej www.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości).