Klauzula informacyjna TFI

Administrator danych

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.

Z Administratorem można się skontaktować:

 • telefonicznie, pod numerem Infolinii Allianz 224 224 224 (Pn-Pt: 8:00-20:00, Sb: 9:00 - 17:00),
 • poprzez formularz na stronie serwisu Allianz Inwestor – zakładka „Kontakt”,
 • mailowo, na adres tfi@allianz.pl,
 • listownie, na adresy:

 

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD.tfi@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl/tfi, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówionej usługi.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówionej usługi - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie wyraźna zgoda
 • analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk.

 

Informacje o wymogu podania danych

 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym archiwizację, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Przekazywanie danych poza EOG

TFI Allianz nie będzie przekazywało Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy o uczestnictwo w funduszu lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych lub może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.