oceń stronę Allianz

Częste pytania

Roszczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

Nowy sposób rozpatrywania roszczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

Od 30 kwietnia 2014 r. dla większości Klientów wprowadzamy możliwość orzeczenia uszczerbku w oparciu o dokumentację medyczną bez konieczności stawiania się na komisję lekarską. Dodatkowo, składanie dokumentów i ocena roszczenia będzie możliwa od razu po wypadku, bez konieczności oczekiwania na zakończenie procesu leczenia i rehabilitacji.Zaoczne orzekanie nie dotyczy poważniejszych, wielonarządowych urazów i wysokich sum ubezpieczenia.

Korzyści dla Klienta

 • szybka wypłata świadczenia (środków na dalsze leczenie) – nawet w ciągu 48h,
 • oszczędność czasu, minimum formalności,
 • sprawne zakończenie procesu likwidacji, 
 • brak konieczności kontaktowania się z Allianz po przesłaniu dokumentów do wypłaty świadczenia
 • brak konieczności badania czy oczekiwania na wizytę lekarską, a co za tym idzie brak konieczności uwzględniania tego w swoich planach.

Jakich produktów dotyczy zmiana?

 • Allianz Rodzina oraz Indywidualna kontynuacja
 • Z Rodziną Bezpieczniej
 • Allianz Rodzina Prestige
 • ubezpieczenia turystyczne i następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Allianz Opiekun  
Zgłoszenie szkody

Jak i gdzie można zgłosić szkodę ?

Zgłosić szkodę lub roszczenie w Allianz można:

Przez Internet:
Telefonicznie za pośrednictwem infolinii +48 224 224 224 
(poniedziałek - piątek w godz 8.00 – 18.00)

Jaki jest termin zgłoszenia szkody?

Termin zgłoszenia szkody zależy od rodzaju ubezpieczenia, z którego zgłaszana jest szkoda:

Kto może zgłosić szkodę?

Zgłoszenia szkody może dokonać każda osoba, która w sposób wiarygodny uzasadni konieczność zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego i powstałych w wyniku tego zdarzenia roszczeń.

Ważne numery alarmowe:

 • Pogotowie - 999
 • Straż - 998
 • Policja - 997
 • numer alarmowy - 112
 • Mondial Assistance - +48 22 522 25 22

Kradzież samochodu - co robić?

Należy niezwłocznie:

Brak zgłoszenia kradzieży  na policję może mieć wpływ na wypłatę odszkodowania.

Kradzież radia lub części samochodu - co robić?

Należy niezwłocznie:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – niezwłocznie
 • autocasco
  • jeżeli pojazd uległ uszkodzeniu - w ciągu 3 dni od daty zaistnienia szkody
  • jeżeli pojazd został skradziony - w ciągu najbliższego dnia roboczego od daty kradzieży
  • w przypadku szkody poza granicami Polski: - w ciągu 3 dni od daty przekroczenia granicy, jeśli skorzystanie z pomocy zagranicznego przedstawiciela Allianz w ciągu 3 dni od daty zaistnienia szkody
 • powiadomić najbliższą jednostkę Policji
 • zgłosić szkodę w Allianz
 • powiadomić najbliższą jednostkę Policji
 • zabezpieczyć pojazd
 • zgłosić szkodę w Allianz

Kradzież radia z samochodu (wybita szyba) - co robić?

Samochód, do przyjazdu rzeczoznawcy, należy zabezpieczyć: np. schować do garażu, oddać do warsztatu lub na parking strzeżony, nie może stać na publicznej drodze.

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jak zgłosić szkodę komunikacyjną?

Jeżeli znasz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy szkody, można sprawdzić w bazie osób ubezpieczonych w UFG w jakiej firmie pojazd jest ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Mając te dane, można zgłosić szkodę w firmie, w której ubezpieczony jest sprawca.
Można również zlikwidować szkodę z własnego ubezpieczenie autocasco.    
Etapy likwidacji szkody

Szybka likwidacja

 1. Zgłaszasz szkodę. Dokładnie opisujesz okoliczności kolizji oraz uszkodzenia samochodu. Możesz przesłać samodzielnie wykonane zdjęcia.
 2. Na podstawie Twojego opisu oszacujemy wartość naprawy pojazdu.
 3. Potrafisz szybko podejmować decyzje? Likwidacja szkody może zakończyć się już na tym etapie.
 4. Akceptujesz złożoną propozycję. Przesyłamy gotówkę na wskazane przez Ciebie konto. Dostajesz pieniądze szybko i bez zbędnych formalności. Nie potrzebujesz dokumentować naprawy, przesyłać rachunków lub faktur

Oględziny

Podczas rejestracji szkody nasz likwidator doradzi Ci najbardziej optymalny sposób likwidacji. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania oględzin uszkodzonego pojazdu, wykwalifikowany rzeczoznawca skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia rejestracji aby ustalić wygodny dla Ciebie termin i miejsce oględzin.
Jeżeli okazałoby się, że kwota odszkodowania zaproponowana przez rzeczoznawcę jest dla Ciebie satysfakcjonująca likwidacja szkody może zakończyć się już na tym etapie, o ile dostarczysz dokumenty i informacje niezbędne dla zakończenia procesu. Rzeczoznawca może również przygotować dla Ciebie płatność w dniu spotkania.

Kosztorys

Jeżeli podczas oględzin nie zdecydujesz się na kwotę zaproponowaną przez rzeczoznawcę, otrzymasz od niego kosztorys naprawy, który zostanie przygotowany niezwłocznie (wg wyboru mailem lub listem).
Jeśli do przeprowadzenia naprawy samochodu upoważniłeś warsztat, on również otrzyma kosztorys.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze, możemy wskazać warsztat, który wykonana naprawę zgodnie z przygotowanym kosztorysem. Możesz również wybrać warsztat sam.

W obu przypadkach szkodę rozliczymy na podstawie rachunków / faktur po dokonaniu naprawy pojazdu.

Wybór formy odszkodowania

Decyzja w jaki sposób przekażemy odszkodowanie należy do Ciebie. Zostaniesz o nią zapytany podczas rejestracji, ale możesz zmienić swoją decyzję w trakcie likwidacji szkody. Oszacowaną kwotę możemy przekazać bezpośrednio na Twój rachunek bankowy. Przy wyborze tej formy rozliczenia nie sprawdzamy, czy naprawa została dokonana i za ile. Możesz również upoważnić inną osobę (lub warsztat naprawczy) do jej odbioru.

Ustalenie odpowiedzialności

Fakt wykonania oględzin nie jest jednoznaczny z wypłatą odszkodowania. Likwidator na podstawie zebranej dokumentacji ustala czy Allianz może przyjąć odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i dokonać wypłaty odszkodowania.

Po wykonanych oględzinach decydujesz czy oraz kiedy i gdzie planuje naprawiać należący do Ciebie pojazd. Aby zlecić przeprowadzenie naprawy, nie musisz oczekiwać na wypłatę odszkodowania.

Decyzja

Informację o przyznaniu odszkodowaniu lub odmowie jego przyznania przekazujemy w formie pisemnej decyzji. Każdorazowo w jej treści zawarte są informacje o trybie odwołania się od zajętego stanowiska.

W przypadku zlecenia przelewu środków na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, realizacja płatności następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu sporządzenia decyzji.

Wypłata odszkodowania – termin

Zgodnie z prawem Allianz powinien zakończyć likwidację szkody w ciągu 30 dni od jej  zgłoszenia szkody. W razie wydłużenia tego terminu  musi poinformować Poszkodowanego pisemnie o przyczynie opóźnienia.
Odszkodowanie wypłacane jest na konto osoby uprawnionej.

Naprawa pojazdu - rozliczenie faktur

Kosztorys warsztatu jest sprawdzany w Allianz pod katem zgodności uszkodzeń z okolicznościami powstania szkody.
Jeżeli Klient zmieni zdanie i decyduje się ostatecznie na rozliczenie kosztów na podstawie faktur, powinien poinformować o tym likwidatora i poprosić o weryfikację kosztorysu przed naprawą.

  • wykona zdjęcia
  • opisze uszkodzenia pojazdu
  • zrobi kopię potrzebnych dokumentów
  • poprosi o podpisanie druku Zgłoszenia Szkody
  • udzieli niezbędnych informacji o dalszych krokach likwidacji szkody
  • Bezzgotówkowo - upoważnienie warsztatu  do naprawy i odbioru odszkodowania
  • Kosztorysowo – klient otrzymuje odszkodowanie na swoje konto

Szczegóły likwidacji szkody

Kiedy można naprawiać pojazd?

Jeżeli odbyły się oględziny, decyzję o kiedy naprawiać pojazd podejmuje właściciel.
Należy pamiętać, że wykonanie oględzin nie jest jednoznaczne z wypłatą odszkodowania. Informację o przyznanym odszkodowaniu  lub odmowie wraz z uzasadnieniem klient otrzyma od likwidatora w formie pisemnej decyzji. 

Upoważnienie do naprawy pojazdu dla warsztatu

To dokument, na podstawie którego klient upoważnia dany warsztat do naprawy pojazdu i/lub otrzymania zapłaty za te naprawę bezpośrednio od Allianz. 
Na upoważnieniu podpis Klienta musi być uwierzytelniony przez etatowego pracownika Allianz (pracownik CLS, rzeczoznawca mobilny, sekretarka w Oddziałach), notariusza lub pracownika ASO, z którym Allianz ma podpisaną umowę (dotyczy tylko szkód z AC pakietowego). W przeciwnym wypadku odszkodowanie zostanie wypłacone bezpośrednio właścicielowi pojazdu.

Kiedy szkoda jest całkowita?

Za szkodę całkowitą zgodnie z ogólnymi warunkami autocasco (art.1, pkt. 8), uważa się szkodę, dla której koszty naprawy przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. Koszty wyliczane są  wg cen brutto nowych części oryginalnych producenta i koniecznej robocizny.

Na czym polega rozliczenie szkody całkowitej?

Rozliczenie szkody całkowitej polega na wypłacie odszkodowania w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym. Wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym, oraz wartość pojazdu uszkodzonego wylicza się na dzień ustalenia odszkodowania.

Termin rozliczenia szkody

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli w tym terminie okaże się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności będzie możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia zgłoszenia szkody

Odwołania w postępowaniu likwidacyjnym

W przypadku, gdy poszkodowany nie zgadza się z wyceną szkody lub inną decyzją ubezpieczyciela, może  zlecić wykonanie własnej ekspertyzy. Robi to jednak na własne ryzyko i koszt, ponieważ zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku takiej opinii uwzględnić.
Na każdym etapie postępowania likwidacyjnego poszkodowany ma prawo wglądu do dokumentów szkody.

  Definicje ubezpieczeniowe

  Posiadacz pojazdu

  Posiadaczem pojazdu jest właściciel oraz każdy, kto faktycznie włada rzeczą jak użytkownik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo dające władzę  nad rzeczą.

  Ruch pojazdu

  Za ruch pojazdu uważa się okres od uruchomienia silnika w celu rozpoczęcia jazdy do chwili kiedy jazda została zakończona. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa sie szkodę zaistniałą:

   • przy wsiadaniu i wysiadaniu pojazdu
   • podczas zatrzymania, postoju i garażowania
   • przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

  Siła wyższa

  Siła wyższa to zdarzenie, które jednocześnie spełnia poniższe warunki:

   • ma charakter nadzwyczajny i pochodzi z zewnątrz pojazdu
   • jego skutków nie da się przewidzieć
   • jego skutkom nie można zapobiec
   • nie jest siła wyższą gołoledź, awaria sygnalizacji, defekt pojazdu, czy atak serca kierującego pojazdem

   Wyłączna wina poszkodowanego

   Wyłączna wina poszkodowanego występuje wtedy,  gdy na powstanie wypadku nie miały wpływu inne przyczyny niż zachowanie się poszkodowanego na drodze np. ani stan techniczny pojazdu, ani warunki atmosferyczne a ponadto poszkodowany w chwili wypadku miał ukończone 13 lat oraz poszkodowany w chwili wypadku był niepoczytalny z powodu stanu zdrowia psychicznego lub fizycznego.

    Zachowanie na miejscu zdarzenia

    Pierwsza pomoc

     • sprawdź, czy nikomu nic się nie stało
     • potrzebującym  zapewnij podstawową pomoc medyczną
     • w razie konieczności wezwij pogotowie

     Uszkodzony samochód na jezdni

     • przy drobnej kolizji usuń  uszkodzony samochód z jezdni
     • wyjdź z uszkodzonego pojazdu i czekaj na pomoc
     • Jjeśli poruszasz się po jezdni - załóż odblaskową kamizelkę

     Prawidłowe oznakowanie

     • oznakuj miejsce postoju pojazdu
     • włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy:
      • na autostradzie 100 m za pojazdem
      • poza obszarem zabudowanym 30–50 m za pojazdem
      • w obszarze zabudowanym – tuż za pojazdem

     Osoby poszkodowane

     • jeżeli ktoś ucierpiał - zadzwoń pod numer ratunkowy 112
     • miejsce zdarzenia pozostaw w stanie nienaruszonym
     • nie zmieniaj ustawienia samochodu ani żadnego przedmiotu

     Policja

     Wezwij Policję jeśli :

     • w wypadku są ranni lub ofiary w ludziach
     • podejrzewamy, że mogło dojść do przestępstwa (np. kierowca jest pod wpływem alkoholu)
     • nie można ustalić, kto jest sprawcą

     Przy mniejszych stłuczkach obecność policji nie jest konieczna.

     Oświadczenie uczestników

     Spisz oświadczenie uczestników, które musi zawierać:

     • datę, godzinę i miejsce kolizji
     • dokładne dane uczestników i właścicieli samochodów (tel kontaktowy, e-mail)
     • numery polis ubezpieczeniowych i nazwę ubezpieczycieli przebieg zdarzenia
      dane świadków

     Dokumentacja fotograficzna

     Jest przydatna dla ustalenia winnych kolizji. Jeśli to możliwe - zrób zdjęcia na  miejscu zdarzenia. 

     Assistance

     Jeśli samochód nie nadaje się do dalszej jazdy skorzystaj z assistance, które przysługuje:

     • pojazdom ubezpieczonym w Allianz
     • pojazdom, z którymi wystąpił wypadek pojazdu ubezpieczonego w Allianz

     Skontaktuj  się z Mondial Assistance 22 522 25 22, czynnym 24h/7


    Polecamy:
    › Zgłoś zmiany w ubezpieczeniu Zgłoszenie zmian w ubezpieczeniu, aktualizacja danych osobowych lub firmy.
    © Allianz Polska .