Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ

Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 4 lata.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Fundusz inwestuje przynajmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Polityka funduszu master polega na inwestowaniu głównie w następujące klasy aktywów amerykańskich: obligacje wysokodochodowe, obligacje zamienne oraz akcje z pokrytą opcją kupna.
  •  
  • Inwestycje w inne fundusze mogą stanowić od 0 do 45% aktywów.
  • Depozyty bankowe również mogą stanowić od 0 do 45% aktywów. 

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
4 lata
Typ funduszu
zamknięty,  niepubliczny
Data pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego
16.05.2013 r. 
Wysokość minimalnej wpłaty
ok. 40 tys. euro
(dokładna wartość inwestycji uzależniona od wyceny certyfikatu przed subskrypcją)
Częstotliwość wyceny
co miesiąc
Wykupienie certyfikatów
co miesiąc
Zarządzajacy
Grzegorz Prażmo

Sprawdź notowania funduszy otwartych
Zarządzający funduszem
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Od 2012 roku zatrudniony w TFI Allianz Polska S.A. na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

Potrzebujesz pomocy?

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
NAPISZ DO NAS

Klauzula prawna 

Opis warunków subskrypcji i czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ znajdują się w statucie Funduszu dostępnym w siedzibie TFI Allianz Polska SA (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa) oraz na stronie www.allianz.pl/tfi. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych.

Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu Allianz KumulacyjnyIncome and Growth FIZ. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.