Allianz Obligacji Inflacyjnych

Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 2 lata.
kobieta z smartphonem, mężczyzna z tabletem,  monitor

Polityka inwestycyjna: 

  • Subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji.
  • Instrumenty te są emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa lub są poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa jak również są emitowane przez państwa członkowskie i państwa należące do OECD. Emitentami instrumentów dłużnych, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji, mogą być również inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa.

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz SFIO 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Rekomendowany okres inwestycji
2 lata
Typ funduszu
papierów dłużnych globalnych
Benchmark
subfundusz nie posiada benchmarku (wzorca)
Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

18.01.2016 r. - 100,00 zł

*zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu 24.10.2020 (poprzednia nazwa  Allianz Obligacji Zmiennokuponowych).

Wysokość minimalnej wpłaty
500 zł - pierwsza wpłata
100 zł - kolejne
Konto nabyć subfunduszu
14 1240 1037 1111 0010 6623 9078
Opłata za zarządzanie w skali roku
1,0%
Aktywa
5,4 mln zł
Zarządzajacy
Marek Kuczalski
Kamil Artyszuk
Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami Dłużnymi, Zarządzający Funduszami Dłużnymi
Od 2000 jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. Od 2004 roku pracuje w TFI Allianz Polska S.A., gdzie odpowiada obecnie za zarządzanie portfelami dłużnymi.
Analityk Zarządzający Funduszem
Od 2015 r. związany z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. początkowo jako analityk, a następnie jako Analityk Zarządzający Funduszem.

Częste pytania o fundusze inwestycyjne otwarte 

  • Wybór funduszu inwestycyjnego zależy od dwóch czynników: horyzontu inwestycyjnego oraz poziomu ryzyka, który możemy zaakceptować, zgodnie z zasadą: wyższe ryzyko = wyższy potencjał zysków. Im dłuższy horyzont czasowy, tym inwestycja może być agresywniejsza (udział akcji bądź funduszy akcyjnych w naszym portfelu może być większy). Analogicznie - im krótszy inwestycyjny horyzont, tym portfel powinien być skonstruowany bezpieczniej, to znaczy mniej powinno być w nim akcji, a więcej obligacji czy też funduszy obligacyjnych albo pieniężnych.
  • zlecenia możesz składać za pośrednictwem telefonu i serwisu internetowego Allianz24 (jeśli wybrałeś taką usługę),
  • zlecenie możesz złożyć także u swojego Doradcy, u którego otwierałeś pierwszy rejestr lub w innym Punkcie Obsługi Funduszy.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Dokumenty do pobrania 

alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. statuty, regulaminy, prospekty, ogłoszenia prawne, kluczowe informacje dla inwestorów, karty subfunduszy, rachunki nabyć,  tabele opłat, sprawozdania finansowe, skład portfeli.

Klauzula prawna TFI Allianz Polska S.A. 

Allianz SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz SFIO oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz SFIO zawierający wymagane prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym,opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz u dystrybutorów.