oceń stronę Allianz
Aktualizacja danych osobowych

Zmiana/Aktualizacja danych osobowych

Jeśli zmienił się Twój adres bądź dane osobowe (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) lub dane firmy poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Aktualizacji danych możesz dokonać:

  • Wniosek o zmianę/aktualizację danych osoby fizycznej
    Przy zmianie imienia lub nazwiska należy dołączyć do wniosku kopię dowodu osobistego potwierdzoną notarialnie lub przez Agenta za zgodność z oryginałem lub inny dokument potwierdzający zmianę (np. akt małżeństwa).
  • Wniosek o zmianę/aktualizację danych firmy
    Przy zmianie nazwy firmy / adresu siedziby należy dołączyć kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Korespondencję prosimy przekazywać na adres Allianz Polska Centrum Operacyjnej i Telefonicznej Obsługi Klienta, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa lub osobiście w najbliższej jednostce Allianz Polska za potwierdzeniem odbioru.

Uwaga!

Zmiana/Aktualizacja danych zarejestrowanych w Allianz Polska OFE i Allianz Polska DFE:


© Allianz Polska .