oceń stronę Allianz
Aktualizacja danych osobowych

Zmiana/Aktualizacja danych osobowych

Jeśli zmienił się Twój adres bądź dane osobowe (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. telefon, e-mail) lub dane firmy poinformuj o tym niezwłocznie Allianz.

Aktualizacji danych możesz dokonać:

   • kontaktując się z Infolinią Allianz pod numerem telefonu 224 224 224 (dot. zmian danych teleadresowych)
   • wypełniając formularz online
   • pocztą wypełniając:
 • Wniosek o zmianę/aktualizację danych osoby fizycznej
  Przy zmianie imienia, nazwiska lub adresu zameldowania należy dołączyć do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa, potwierdzenie zameldowania) potwierdzoną notarialnie lub przez Agenta za zgodność z oryginałem.
 • Wniosek o zmianę/aktualizację danych firmy
  Przy zmianie nazwy firmy / adresu siedziby należy dołączyć kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS.

Korespondencję prosimy przekazywać na adres Allianz Polska Departament Obsługi Klienta: Departament Obsługi Klienta, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa lub osobiście w najbliższej jednostce Allianz Polska za potwierdzeniem odbioru.

Uwaga!

Zmiana/Aktualizacja danych zarejestrowanych w Allianz Polska OFE i Allianz Polska DFE:


© Allianz Polska .