oceń stronę Allianz

Wypowiedzenie umowy OC pojazdu

Prawa i obowiązki dotyczące ubezpieczenia OC pojazdu wynikają z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003r. nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami).

Jeśli kupiłeś/nabyłeś pojazd, przechodzą na Ciebie prawa i obowiązki wynikające umowy ubezpieczenia OC. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że wypowiesz ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia, umowa ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia.

 Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC, powiadom o tym Allianz (online, pocztą listem poleconym lub osobiście) korzystając z Wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC      

Korespondencję prosimy przekazywać:


© Allianz Polska .