oceń stronę Allianz

Częste pytania - OFE

Kto może przystąpić do OFE?

Do OFE może przystąpić każda osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym. W tym celu należy zawrzeć umowę z wybranym otwartym funduszem. Umowa powinna zostać zawarta nie później niż
w terminie 4 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia
.
W przeciwnym razie ZUS nie zarejestruje na jej podstawie członkostwa w OFE.

Kliknij, aby przystąpić do Allianz Polska OFE

 

Jeśli umowa nie zostanie zawarta w terminie 4 miesięcy od powstania obowiązku ubezpieczenia, w celu przystąpienia do OFE konieczne jest złożenie oświadczenia o przekazywaniu składki do wybranego OFE, a następnie zawarcie z nim umowy. Czynności te muszą nastąpić w określonych przepisami prawa terminach:


1. złożenie oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE może nastąpić w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r., a następnie co 4 lata w analogicznym okresie – w oświadczeniu należy wybrać OFE, do którego ma być odprowadzana składka,

Kliknij, aby pobrać wzór oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE


2. umowa z wybranym OFE powinna zostać zawarta nie później niż
w terminie 4 miesięcy od złożenia oświadczenia
.

Kliknij, aby przystąpić do Allianz Polska OFE

 

Część składki emerytalnej, wynosząca 2,92% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto), będzie przekazywana do OFE począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym ZUS otrzyma od OFE zawiadomienie o zawarciu umowy.

W przypadku złożenia oświadczenia i niezawarcia umowy
w przewidzianym terminie, cała składka emerytalna wynosząca 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pozostaje w ZUS.  

W jaki sposób jest dzielona składka emerytalna?

Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników wynagrodzenie brutto).

 

W przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jest dzielona w następujący sposób:
• 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
• 4,38% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar),
• 2,92% trafi do OFE (II filar).

Kliknij, aby pobrać wzór oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE

 

W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu całej składki
w ZUS
, składka emerytalna (19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jest dzielona w następujący sposób:
• 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
• 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar).

Co zrobić w razie braku składek na rachunku lub stwierdzenia nieprawidłowych kwot składek?

Najczęstszymi przyczynami braku składek na rachunku w Funduszu mogą być:


- niezłożenie przez Członka Funduszu oświadczenia o przekazywaniu składki przez ZUS (części składki na ubezpieczenie emerytalne wynoszącej 2,92% podstawy wymiaru, którym w przypadku pracowników jest wynagrodzenie brutto). Powyższe skutkuje tym, iż składka ta nie jest przekazywana do Funduszu, lecz pozostaje na subkoncie ubezpieczonego w ZUS. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. sytuacja ta dotyczy składek począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r.,


- przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej), powodującego zaprzestanie odprowadzania składki emerytalnej
i rentowej. Kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne można sprawdzić na stronie ZUS,


- niezłożenie przez płatnika składek dokumentów rozliczeniowych
w sprawie składek na ubezpieczenie emerytalne lub złożenie ich
z opóźnieniem,


- poinformowanie funduszu przez ZUS o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku
z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundusz rozpoczyna przekazywanie środków do ZUS, a ZUS zaprzestaje przekazywania do otwartego funduszu nowych składek. Środki przekazywane do ZUS oraz nowe składki są zapisywane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej kwoty składki prosimy mieć na względzie, że wskutek zmiany przepisów prawa o systemie ubezpieczeń społecznych, począwszy od składek należnych za maj 2011 r. wysokość składki przekazywanej przez ZUS do otwartych funduszy emerytalnych początkowo wynosząca 7,3% podstawy wymiaru została obniżona i obecnie wynosi 2,92%. Zmiana wysokości składki przekazywanej do OFE kształtowała się następująco:
• składki należne za okres od maja 2011 r. do grudnia 2012 r. – 2,3%
• składki należne za okres od stycznia do grudnia 2013 r. - 2,8%
• składki należne za styczeń 2014 r. - 3,1%
• składki  należne za okres od lutego 2014 r. -  2,92%.

 

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie braku składek, nieprawidłowych kwot składek, opóźnienia w ich przekazaniu lub zwrotu nienależnie przekazanych składek, należy wyjaśniać bezpośrednio z terenową jednostką organizacyjną ZUS, właściwą ze względu na adres miejsca zamieszkania Członka Funduszu.

 

Kliknij, aby pobrać wzór reklamacji do ZUS

Dlaczego wysokość środków zgromadzonych na rachunku uległa zmniejszeniu?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych każdy otwarty fundusz emerytalny był zobowiązany umorzyć i przekazać do ZUS 51,5% jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku każdego członka funduszu według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r., co miało miejsce w dniu 3 lutego 2014 r. Środki te zostały zewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego prowadzonym przez ZUS.

Zmniejszenie wysokości środków może być także związane
z ukończeniem przez członka funduszu wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego i koniecznością ich stopniowego przekazywania do ZUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z chwilą osiągnięcia przez członka otwartego funduszu wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego środki zgromadzone na rachunku w funduszu, są stopniowo przekazywane do ZUS. W takiej sytuacji ZUS nie będzie przekazywał do funduszu nowych składek. Środki przekazywane do ZUS oraz nowe składki będą zapisywane na subkoncie ubezpieczonego w ZUS.

Co oferuje Serwis Internetowy Funduszu? Jak uzyskać Hasło jednorazowe/Numer PIN?

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny udostępnia bezpłatnie każdemu Członkowi Funduszu internetowy dostęp do informacji o rachunku w Funduszu.

Serwis Internetowy

Serwis Internetowy jest dostępny pod adresem www.ofeallianz.pl. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego mogą Państwo m.in.:

 • sprawdzić bieżący stan swojego rachunku w Funduszu,

 • sprawdzić historię wykonanych transakcji (z możliwością ich przeniesienia do pliku PDF),

 • dokonać analizy prawidłowości i kompletności składek przekazanych przez ZUS do Funduszu,

 • sprawdzić wykaz swoich danych osobowych oraz teleadresowych widniejących w Rejestrze Członków oraz danych osób uprawnionych do otrzymania środków przypadających po śmierci Członka Funduszu (jeżeli zostały wyznaczone),

 • zmienić drogą elektroniczną dane do kontaktu, takie jak adres korespondencyjny, numery telefonów czy adres poczty elektronicznej,

 • uzyskać dostęp do historii przesłanych informacji o stanie rachunku w Funduszu oraz otrzymywać, po uprzednim uzgodnieniu z Funduszem, informacje o stanie rachunku w Funduszu w formie elektronicznej.

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania obu Serwisów reguluje Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Allianz Polska OFE. Korzystanie z usług oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

Uzyskanie Hasła jednorazowego/Numeru PIN

W celu pierwszego poprawnego zalogowania się do Serwisu Internetowego, należy wprowadzić numer rachunku w Funduszu oraz otrzymane od nas Hasło jednorazowe lub Numer PIN.

Hasło jednorazowe można uzyskać w ramach Usługi SMS dostępnej na głównej stronie Serwisu Internetowego (www.ofeallianz.pl) przed zalogowaniem. Hasło jednorazowe zostanie przesłane w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu komórkowego.

Numer PIN można uzyskać poprzez:

 • złożenie dyspozycji pisemnej na adres Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa nr 85, 02-696 Warszawa 113 bądź Allianz Polska OFE, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa lub
 • złożenie dyspozycji poprzez elektroniczny formularz kontaktu: www.kontaktOFE.allianz.pl lub
 • złożenie dyspozycji telefonicznie, pod numerem 224 224 224.

Informacja o Numerze PIN jest wysyłana zwykłą przesyłką listową w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji na adres widniejący w Rejestrze Członków Funduszu jako adres przeznaczony do korespondencji lub – jeżeli taka będzie dyspozycja Członka Funduszu – na adres widniejący w Rejestrze Członków Funduszu jako adres miejsca zamieszkania. 

Logowanie do Serwisu Internetowego

Hasło jednorazowe lub Numer PIN należy - wraz z numerem rachunku w Funduszu - wykorzystać przy pierwszym logowaniu. 

Po pierwszym udanym zalogowaniu zostaną Państwo poproszeni o nadanie i wprowadzenie własnego hasła dostępu do Serwisu Internetowego. Po utworzeniu własnego hasła dostępu, Hasło jednorazowe/Numer PIN staną się nieaktywne. Przy kolejnych logowaniach należy posługiwać się nadanym hasłem dostępu.

 

Jak zmienić swoje dane zarejestrowane w Funduszu?

Członek Funduszu ma obowiązek powiadomienia Allianz Polska OFE o zmianach danych:

 • osobowych (imię, nazwisko, numer PESEL, dokument tożsamości),
 • adresowych (adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny),
 • innych (telefon, adres e-mail),
 • związanych ze zmianą stanu cywilnego i/lub stosunków majątkowych (zawarcie związku małżeńskiego, rozwód, separacja, podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej, itp.).

Dane dotyczące adresu korespondencyjnego, numerów telefonów oraz adresu poczty elektronicznej można zmienić za pośrednictwem Serwisu Internetowego Funduszu, dostępnego pod adresem www.ofeallianz.pl lub za pośrednictwem Infolinii Funduszu.

Zmiana pozostałych danych na rachunku wymaga formy pisemnej – w tym celu należy skorzystać z Formularza AL04.
Uzupełniony i podpisany formularz należy przesłać tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113

Formularz można uzyskać:

1. zamawiając:

 • za pośrednictwem Infolinii 224 224 224. Nasi Konsultanci czekają na telefony od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 20:00,
 • pisemnie, kierując dyspozycję przesłania formularza pod wskazany powyżej adres.

2. pobierając ze strony www i drukując go samodzielnie.

Uwaga: Zamawiając druk prosimy pamiętać o podaniu swojego aktualnego imienia, nazwiska oraz adresu, na który powinna być kierowana korespondencja.

Zmiany danych można dokonać także w formie niestandardowego, pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać:

 • numer rachunku w Funduszu lub dotychczasowe dane,
 • aktualne dane,
 • podpis.

Oświadczenie również należy wysłać pod wskazany wyżej adres.

AL04

Jak sprawdzić, wskazać, odwołać lub zmienić osoby uprawnione do środków w razie śmierci Członka Funduszu?

1. Sprawdzenie aktualnego zapisu osób uprawnionych na rachunku Członka Funduszu

Chcąc sprawdzić aktualny zapis na rachunku dotyczący osób uprawnionych do środków na wypadek śmierci Członka Funduszu
(czy są wskazane osoby uprawnione i czy ich dane osobowe i adresowe są prawidłowe) należy:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer rachunku lub swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL), które umożliwią  jednoznaczną identyfikację Członka Funduszu. W razie kontaktu listownego, informacja o wskazanych osobach uprawnionych zostanie wysłana na adres zapisany na rachunku.

2. Wskazania, odwołania lub zmiany osób uprawnionych, a także zmiany lub uzupełnienia danych osób które zostały już wskazane można dokonać wypełniając formularz AL02, określając typ dyspozycji. Jeśli dyspozycja miałaby dotyczyć więcej niż dwóch osób uprawnionych, należy dodatkowo wypełnić formularz AL22.

Uzupełniony i podpisany formularz/formularze należy przesłać tradycyjną pocztą, na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113

Formularze można uzyskać:

1. zamawiając:

 • za pośrednictwem Infolinii 224 224 224. Nasi Konsultanci czekają na telefony od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 8:30 do 20:00
 • pisemnie, kierując dyspozycję przesłania formularza pod wskazany powyżej adres.

2. pobierając ze strony www i drukując samodzielnie - jeśli dyspozycja ma dotyczyć maksymalnie dwóch osób uprawnionych lub dodatkowo formularz AL22.

Uwaga! Zamawiając formularze prosimy pamiętać o podaniu swojego aktualnego imienia, nazwiska oraz adresu, na który powinna być kierowana korespondencja.

Ewentualnie, powyższych zmian można dokonać także w formie niestandardowego pisemnego oświadczenia, które powinno zawierać:

 • Twój numer rachunku w Funduszu lub dotychczasowe dane,
 • aktualne dane,
 • podpis.

Oświadczenie również należy wysłać pod wskazany wyżej adres.

AL02
AL22

Jak wskazać więcej niż dwie osoby uprawnione zawierając umowę o członkostwo?

W przypadku zawierania umowy o członkostwo z wykorzystaniem formularza do ręcznego wypełniania, w celu wskazania więcej niż dwóch osób uprawnionych należy dodatkowo wypełnić formularz AL11.

W obu egzemplarzach formularza AL11 należy wypełnić jednobrzmiąco, drukowanymi literami, używając długopisu o ciemnym kolorze tuszu (granatowy, czarny) pola z zakresu od 1 do 17 (ewentualnie także od 18 do 29) i pole 31.

Pola przeznaczone na dane osoby przystępującej do Funduszu (pola od 1 do 5) należy wypełnić kompletnie i identycznie jak odpowiednie pola w formularzu umowy AL01/AL03 - dzięki temu nie będzie wątpliwości, że umowa i formularz AL11 stanowią całość.

Dane osoby uprawnionej (pola od 6 do 17 i od 18 do 29) należy wpisać podając jej imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres miejsca zamieszkania. Wypełniając pola przeznaczone na ades należy podać ulicę (jeśli jest), numer domu, numer lokalu (jeśli jest), kod pocztowy i miejscowość. Jeśli miejscowość jest wsią, dodatkowo należy podać także gminę i pocztę. W przypadku adresu zagraniczego prosimy uwzględnić także kraj.

W przypadku określenia dla każdej z osób uprawnionych, wskazanych w formularzu umowy i załączniku AL11, udziału procentowego w środkach należy pamiętać, aby udziały wszystkich osób sumowały się do 100%.

W polu 30 należy wpisać datę złożenia deklaracji, identyczną jak w polu 62 formularza umowy.

Prosimy nie wypełniać pól od 32 do 34 - są one przeznaczone na dane i podpis Reprezentanta Fnduszu.

Uwaga! Oba egzemplarze powinny zostać obowiązkowo podpisane w polu 30. Podpis musi być złożony własnoręcznie, oddzielnie na każdym egzemplarzu formularza.

Wypełniony formularz AL11 należy przesłać wraz z formularzem umowy na adres:

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113

Jak uzyskać informację o stanie rachunku w Funduszu?

1. Jak często Członek Allianz Polska OFE otrzymuje informację o stanie rachunku?

Allianz Polska OFE wysyła do wszystkich Członków Funduszu informację o stanie rachunku raz w roku.

Korespondencja jest wysyłana:

 • w formie papierowej zwykłą przesyłką listową listem zwykłym na ostatni podany adres widniejący w Rejestrze Członków Funduszu jako adres do korespondencji lub
 • po uprzednim uzgodnieniu z członkiem Funduszu - w formie elektronicznej na utworzone przez Fundusz dla członka Funduszu indywidualne konto internetowe zlokalizowane w ramach Serwisu Internetowego Funduszu.

2. Jak zamówić informację o stanie rachunku?

Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113

We wszystkich wypadkach należy podać numer rachunku w Funduszu. W razie braku tej informacji prosimy o przesłanie korespondencji uwzględniającej inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Członka Funduszu (imię, nazwisko, numer PESEL).

3. Jak samodzielnie sprawdzić stan rachunku? 

Chcąc sprawdzić aktualny stan swojego rachunku należy:

 • zadzwonić pod numer 224 224 224

Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania obu Serwisów określa Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego. Korzystanie z usług oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi w OFE w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania, umownego wyłączenia albo ograniczenia ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami?

Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu emerytalnego uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, przekazywane są w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.
Wypłata transferowa jest dokonywana w ostatnim dniu roboczym każdego lutego, maja, sierpnia i listopada po przedstawieniu funduszowi dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły byłemu współmałżonkowi.

Jeżeli uprawniony były małżonek zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, i w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku członka funduszu przypadły byłemu małżonkowi, nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu emerytalnym, otwarty fundusz, do którego należy drugi z byłych współmałżonków, niezwłocznie otworzy rachunek na nazwisko byłego współmałżonka uprawnionego i przekaże na ten rachunek, w ramach wypłaty transferowej, przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego współmałżonka. W ten sposób z chwilą otwarcia rachunku były uprawniony współmałżonek uzyskuje członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym. Fundusz niezwłocznie potwierdza na piśmie warunki członkostwa uprawnionego współmałżonka.

Osoby, którym w powyższym trybie otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie: 
1) złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;

2) nie nabycia prawa do emerytury, o ile ukończył 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

3) złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 roku, jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej: 
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku  nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
b) 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.

Osoby, które mają prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie odrębnych przepisów, a którym otwarty fyndusz emerytalny otworzył rachunek w powyższym trybie, nie tracą prawa do wcześniejszej emerytury.

Jakie są zasady dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku?

W zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych istnieje możliwość dziedziczenia zgromadzonych środków.
Dziedziczeniu podlegają środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym oraz na subkoncie w ZUS.
Natomiast składki (uprawnienia) zebrane w ZUS w ramach I filaru nie podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci ubezpieczonego zgromadzone środki zostaną bezpowrotnie utracone.

Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim i środki znajdujące się na jego rachunku stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, połowa tych środków (objętych wspólnością), w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, jest przekazywana, w formie wypłaty transferowej, na rachunek w otwartym funduszu małżonka zmarłego członka. Jeżeli małżonek nie posiada rachunku w otwartym funduszu i w ciągu 2 miesięcy nie wskaże rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, którego członkiem był zmarły otworzy rachunek na nazwisko małżonka zmarłego członka i przekaże na ten rachunek w ramach wypłaty transferowej przypadające mu środki. Z chwilą otwarcia małżonek zmarłego członka uzyskuje członkostwo w funduszu. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.

Zawierając umowę z funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków.

W praktyce zdarza się, że niektóre osoby mogą życzyć sobie przekazania środków zgromadzonych w funduszu na rzecz kilku uprawnionych, dlatego też można określić w sposób procentowy udział wskazanych imiennie osób uprawnionych w środkach przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

Jeżeli osoba przystępująca do funduszu wskazała kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jej śmierci, a nie określiła ich udziału w środkach przyjmuje się, że udział wszystkich osób uprawnionych jest równy.

Członek otwartego funduszu emerytalnego może w każdej chwili i czasie zmienić poprzednie dyspozycje dotyczące osób uprawnionych wypełniając odpowiedni formularz.

 • Może wskazać inne osoby uprawnione zamiast poprzednich osób,
 • Może wskazać dodatkowe osoby uprawnione oprócz osób wskazanych poprzednio,
 • Może zmienić udział w środkach przypadający po jego śmierci dla poszczególnych osób uprawnionych,
 • Może odwołać poprzednią dyspozycję nie wskazując żadnych innych osób.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że śmierć osoby uprawnionej nastąpi przed śmiercią członka funduszu, wskazanie osoby uprawnionej do trzymania środków po śmierci Członka staje się bezskuteczne. W takiej sytuacji jeżeli Członek nie zadysponuje udziałem osoby zmarłej w inny sposób, udział przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym.

W przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, fundusz dokonuje wypłaty środków osobie (osobom) uprawnionej lub spadkobiercom w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. Dodatkowo spadkobiercy obowiązani są przedłożyć prawomocne stwierdzenie nabycia spadku. Wypłata ta jest dokonywana w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej lub spadkobiercy. Szczegółowe zasady wypłat w ratach określa statut otwartego funduszu emerytalnego. Wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu.

Gdzie i jak zgłosić zgon Członka Funduszu?

W przypadku zgonu Członka Funduszu, aby rozpocząć procedurę wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku, należy przekazać do PTE Allianz Polska S.A.:

 • akt zgonu (do zgłoszenia sprawy wystarczająca będzie jego kserokopia),
 • dane osoby zmarłej (imię, nazwisko oraz numer rachunku w Funduszu lub numer PESEL),
 • dane osoby kontaktującej się (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, ewentualnie numer telefonu).

Jeżeli przed zgonem Członka Funduszu nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych małżeńskich, a Fundusz nie został o tym poinformowany, należy dołączyć do przesyłanych dokumentów dowód takiej zmiany.

Zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszenia zgonu Członka Allianz Polska OFE

Powyższe dokumenty należy przesłać:

 • faksem na numer: +48 22 640 04 88
 • lub pocztą na adres:

Allianz Polska OFE 
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113

Przydatne linki

www.knf.gov.pl
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

www.zus.pl
Serwis informacyjny ZUS

www.igte.com.pl
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych


© Allianz Polska .