oceń stronę Allianz

Ubezpieczenia zdrowotne

Sprawdź pytania i odpowiedzi dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych.

Zobacz także częste pytania dotyczące ubezpieczeń na życie:


> Ubezpieczenia indywidualne na życie
> Prosperita
> Ubezpieczenia grupowe na życie

 

Więcej informacji o indywidualnych ubezpieczeniach zdrowotnych

Więcej informacji o grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Ubezpieczenie zdrowotne o indeksie AOZ 02

Ubezpieczeni, którzy zawarli umowę na podstawie o.w.u o indeksie AOZ 02 w razie braku możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz, bądź w przypadku chęci skorzystania ze świadczenia zdrowotnego należnego w ramach posiadanego wariantu ubezpieczenia, w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej, otrzymają zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych.

Skorzystanie z możliwości, o której mowa powyżej, nie wymaga uprzedniej akceptacji Allianz za pośrednictwem infolinii medycznej.

Jedynie skorzystanie z wizyty domowej na zasadzie refundacji wymaga wcześniejszej zgody Allianz pod numerem 19 512.

Ubezpieczenie zdrowotne o indeksie AOZ 01

Ubezpieczeni, którzy posiadają umowe ubezpieczenia zawartą na podstawie o.w.u o indeksie AOZ 01 mogą jedynie skorzystać z refundacji w razie braku możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz bądź w przypadku braku w danej miejscowości placówki medycznej współpracującej z Allianz, Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Polsce w warunkach ambulatoryjnych w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej (zmiany wprowadzone z dniem 25.01.2010 roku aneksem nr 1 do o.w.u o indeksie AOZ 01.) po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Allianz za pośrednictwem infolinii medycznej pod numerem 19 512.

Zwrot kosztów

TU Allianz Życie Polska S.A. zwraca koszty świadczeń zdrowotnych maksymalnie do wysokości określonej w cenniku gwarantowanych refundacyjnie świadczeń zdrowotnych (załącznik nr 2 do o.w.u o indeksie AOZ 01 lub załącznik nr 1 dla o.w.u. o indeksie AOZ 02 , na podstawie pisemnego zgłoszenia roszczenia na formularzu Allianz (wniosku refundacyjnym ) wraz z załącznikami: oryginałami dowodów poniesionych kosztów np. rachunkami/ fakturami - kserokopią skierowania lekarskiego w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagających zgodnie z umową skierowania lekarskiego.

Dowody poniesionych kosztów opatrzone pieczęcią firmową zakładu opieki zdrowotnej oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentów wskazujące wysokość poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów świadczeń zdrowotnych, muszą zawierać szczegółową specyfikację uwzględniającą w szczególności:

 • imię, nazwisko oraz aktualny adres Ubezpieczonego, któremu zostało udzielone świadczenie zdrowotne,
 • wskazanie lekarza specjalisty z porady którego korzystał Ubezpieczony,
 • wykaz wykonanych świadczeń zdrowotnych, objętych zakresem ubezpieczenia, z których korzystał Ubezpieczony,
 • datę wykonanych świadczeń zdrowotnych,
 • cenę poszczególnych świadczeń zdrowotnych.

Oryginały dowodów poniesionych kosztów wraz ze skierowaniem lekarskim (w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagających zgodnie z umową skierowania lekarskiego) i.wypełnionym wnioskiem refundacyjnym należy przesłać na adres:

TU Allianz Życie Polska S.A.

Wydział Ubezpieczeń Zdrowotnych

Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa

Jak mogę uzyskać zwrot kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu?

W przypadku wykupienia dodatkowej umowy zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu Allianz zwraca Ubezpieczonemu koszty zakupu leków wpisanych w zaleceniach lekarskich wskazanych na karcie wypisowej leczenia szpitalnego lub ich zamienników.

Allianz zwraca koszty zakupu leków poniesionych w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia wskazanego na karcie wypisowej leczenia szpitalnego jako data wypisu ze szpitala, do łącznej kwoty 1000 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Po zakończeniu hospitalizacji należy dostarczyć Allianz:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 • dowody poniesionych kosztów zawierających:

a) imię, nazwisko oraz aktualny adres Ubezpieczonego,

b) wykaz leków,

c) cenę leku;

 • dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia;
 • protokół BHP – jeżeli pobyt w szpitalu związany był z wypadkiem w pracy;
 • opis okoliczności wypadku – jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało charakter wypadkowy;
 • inne dokumenty niezbędne do rzetelnego rozpatrzenia roszczenia i ustalenia zobowiązań Allianz, wskazane przez Allianz na piśmie po wpłynięciu do Allianz zawiadomienia o zajściu zdarzenia. 
Gdzie można się leczyć?

Programu ubezpieczeń zdrowotnych zapewnia ubezpieczonemu szerokiego zakresu świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju. Ubezpieczony ma do dyspozycji prywatne przychodnie lekarskie gwarantujące wysoki poziom świadczonych usług medycznych i może sam zdecydować, w której przychodni chce korzystać z usług medycznych.
Dane placówek medycznych można uzyskać:

 • za pomocą wyszukiwarki placówek medycznych
 • dzwoniąc pod numer całodobowej infolinii medycznej 224 224 224. Oprócz podania danych teleadresowych przychodni i godzin pracy konsultant poinformuje o zakresie usług dostępnych w danej placówce medycznej.
Jak zarejestrować się do lekarza (umówić termin wizyty lekarskiej/ zamówić lekarską wizytę wyjazdową do domu)?

Warunkiem uzyskania świadczeń zdrowotnych jest:

 • rejestracja zgłoszenia za pośrednictwem internetu pod adresem: http://www.zdrowotne.allianz.pl/
 • skontaktowanie się z infolinią medyczną 224 224 224 czynną przez 24 godziny na dobę.

Przez internet

Dzięki wyszukiwarce internetowej możesz zlokalizować interesującą Cię placówkę, ustalić trasę dojazdu i wysłać zgłoszenie umówienia wizyty, podając preferencje dotyczące terminu wizyty i lekarza. Potwierdzenie otrzymasz SMSem.

Przez telefon

Podczas kontaktu telefonicznego Doradcy Konsultanci infolinii poprzez wywiad telefoniczny pomagają ubezpieczonemu wybrać właściwą drogę postępowania.

Korzystając z infolinii medycznej, możesz:

 • umówić termin wizyty lekarskiej w dowolnej przychodni w kraju,
 • zamówić lekarską wizytę wyjazdową do domu.

Uwaga!
Umówienie wizyty domowej
jest możliwe jedynie za pośrednictwem telefonu   

Jakie dokumenty trzeba mieć podczas wizyty lekarskiej?

Ubezpieczony powinien posiadać dowód tożsamości lub inny dokument jednoznacznie określający jego tożsamość.

W jaki sposób wykonać badania diagnostyczne?

Badania diagnostyczne realizowane są na podstawie ważnego skierowania lekarskiego. Jedynie badania profilaktyczne, których wykaz znajdziesz w załączniku nr 1 do owu realizowane są bez skierowania. Ilość badań profilkatycznych jest limitowana.

Jak zmienić zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczający może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia nie później niż na miesiąc przed każdą rocznicą polisy. W razie problemów w wypełnieniu wniosku należy skontaktować się ze swoim agentem serwisującym, którego dane są umieszczone na polisie.

> Wniosek o zmianę warunków umowy ubezpieczenia zdrowotnego (pdf)

Co się dzieje, gdy nie opłaciło się w terminie składki?

Jeżeli składka nie zostanie zapłacona przez ubezpieczającego do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który jest należna, Allianz Życie Polska wzywa do zapłaty składki w odpowiednim terminie, określonym w wezwaniu.  Wezwanie wysyłane jest do ubezpieczającego do 5. dnia roboczego pierwszego miesiąca okresu, za który składka była należna.
Jednocześnie umowę uważa się za wypowiedzianą ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rozpoczynającego kolejny okres ochrony, za który nie opłacono składki. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres wypowiedzenia. Niezwłocznie po zapłaceniu składki za okres wypowiedzenia ubezpieczający musi złożyć w Allianz Życie Polska pisemne oświadczenie potwierdzające wolę rozwiązania umowy. W razie braku takiego oświadczenia wypowiedzenie umowy uważa się za niebyłe.

Jak odbywa się refundacja wykonanych zabiegów operacyjnych?

W wypadku wykupienia umowy dodatkowego ubezpieczenia leczenia ubezpieczonego  w zakresie chirurgii jednego dnia, Allianz Życie Polska zwraca ubezpieczonemu koszty poniesione na wykonanie zabiegów chirurgicznych znajdujących się w katalogu zabiegów :

 • do wysokości podanej w warunkach umowy dodatkowej chirurgii jednego dnia

Po wykonaniu zabiegu należy przedstawić dowody poniesionych kosztów wystawione przez zakład opieki zdrowotnej wskazujące wysokość kosztów, które ubezpieczony poniósł w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego oraz inne wymagane przez Allianz Życie dokumenty.
 

Jak zawrzeć ubezpieczenie zdrowotne?

W razie zainteresowania ofertą ubezpieczenia zdrowotnego należy:

Kiedy można korzystać z opieki medycznej?

Odpowiedzialność Allianz Życie Polska w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych rozpoczyna się od daty wskazanej przez Allianz Życie w indywidualnym certyfikacie, zawsze od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.

Na jak długo zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia wraz z umowami dodatkowymi zawierana jest na okres jednego roku i jest przedłużana na następny roczny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na miesiąc przed upływem każdego rocznego okresu ubezpieczenia, pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia. Dodatkowa umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na następny roczny okres ubezpieczenia zawsze, jeżeli przedłużeniu ulega główna umowa ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia i umowy dodatkowe mogą być przedłużane wielokrotnie, pod warunkiem zachowania określonego powyżej trybu.

Czy Allianz płaci za pomoc w nagłych wypadkach?

Wszelkie zgłoszenia wymagające pilnej interwencji medycznej, za które uważa się:

 • zatrucia,
 • zaburzenia świadomości,
 • utratę przytomności,
 • omdlenia,
 • duszność,
 • zaburzenia oddychania,
 • ból w klatce piersiowej,
 • ostry ból brzucha,
 • krwotoki,
 • zagrożenie życia spowodowane przez nieszczęśliwe wypadki,
 • stany zagrożenia ciąży,
 • poważne urazy,
 • złamania kości,
 • nagłe wystąpienie: drgawek (również w przebiegu wysokiej temperatury), porażeń i niedowładów

traktowane są jako stany zagrożenia życia i powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Ubezpieczonego do Pogotowia Ratunkowego.

Jakie dane są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia?

Do zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego wystarczy wypełnić wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Dodatkowo każdy ubezpieczony musi wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i złożyć podpis pod deklaracją. W przypadku zawierania umowy w formie pakietów partnerskich lub rodzinnych deklarację za niepełnoletnie dziecko podpisuje jeden z rodziców lub przedstawiciel ustawowy. W ubezpieczeniu grupowym brak jest oceny ryzyka. Minimalna wielkość grupy, która może być objęta umową wynosi 5 osób lub 5 pakietów partnerskich lub rodzinnych.

Czy w zakresie ubezpieczenia jest leczenie w szpitalu?

Program Allianz Opieka Zdrowotna zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia zdrowotne opisane w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jeżeli zainteresowany jesteś umową w zakresie leczenia w szpitalu, zapoznaj się z ofertą grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Szpitalna.

Co to jest karencja i co obejmuje?

Karencja jest to wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Allianz Życie z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową.

Karencja występuje jedynie w umowie dodatkowej chirurgii jednego dnia oraz w umowie dodatkowej stomatologii.

Jak zmienić dane ubezpieczonego?

Zmiany danych osobowych mogą zostać zgłoszone w każdej chwili. Allianz Życie zobowiązany jest wprowadzić je następnego dnia po otrzymaniu wniosku o zmianę. W celu dokonania zmian należy przesłać do Centrali Allianz wypełniony formularz "Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych".

> Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych

Jak zmienić uposażonych?

Ubezpieczony ma prawo zmienić uposażonego w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. W celu dokonania zmian należy przesłać do Allianz wypełniony formularz "Wniosek o zmianę osób uposażonych."

W części: „Uposażeni” należy wpisać w przeznaczonej do tego tabeli wszystkich uposażonych w przypadku zgonu ubezpieczonego wraz z datami urodzenia i z procentowym wskazaniem wysokości świadczenia.

Uwaga: W przypadku zgonu ubezpieczonego wyłącznie osoby wskazane w tej tabeli będą uposażonymi. Dane tam zawarte anulują poprzednie wskazania uposażonych.

> Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Jak zmienić dane ubezpieczającego?

Ubezpieczający w każdym czasie trwania umowy może dokonać zmian dotyczących własnych danych (zmiana nazwy/nazwiska, adresu siedziby/zameldowania/ korespondencyjny). W celu dokonania zmian należy przesłać do Centrali Allianz wypełniony formularz "Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych".

Ubezpieczający powinien potwierdzić zmiany podpisem, zgodnym z podpisem złożonym na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
Allianz Życie potwierdza dokonanie zmian wystawiając aneks do polisy.

> Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych

Jak i kiedy można zmienić warunki umowy?

W każdą rocznicę polisy na wniosek ubezpieczającego i za zgodą Allianz Życie jest możliwe wprowadzenie zmian w umowie dotyczących:

 • zakresu ubezpieczenia,
 • częstotliwości opłacania składek,
 • dołączenie do umowy ubezpieczenia umów dodatkowych,
 • formy ubezpieczenia (zamiana z indywidualnej na pakiet rodzinny).

W celu dokonania zmiany ubezpieczający powinien przysłać na adres Centrali Allianz "Wniosek o zmianę warunków umowy ubezpieczenia zdrowotnego" przynajmniej na 30 dni przed rocznicą polisy.

Również Allianz Życie może podjąć w rocznicę polisy decyzję o zmianie umowy ubezpieczenia, w tym np. o podwyższeniu składki.

Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia potwierdzane są:

 • aneksem do polisy (ubezpieczenie grupowe i indywidualne),
 • certyfikatami (dla ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym).

W razie problemów w wypełnieniu wniosku należy skontaktować się ze swoim agentem serwisującym, którego dane są umieszczone na polisie.

> Wniosek o zmianę warunków umowy ubezpieczenia zdrowotnego

Jaki jest zakres świadczeń opiekuńczych dla ubezpieczonego?

Zakres przysługujących świadczeń opiekuńczych znajdziesz w załączniku do umowy dodotkowej świadczeń opiekuńczych znajdujących się w owu.

Zakres obejmuje m.in organizację i pokrycie kosztów: opieki pielęgniarskiej, transportu medycznego, rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego, dostraczenia leków.

Specjalnie z myślą o osobach starszych został przygotowany pakiet usług dla Rodziców ubezpieczonego


© Allianz Polska .