oceń stronę Allianz

Ubezpieczenia zdrowotne

Sprawdź pytania i odpowiedzi dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych.

Zobacz także częste pytania dotyczące ubezpieczeń na życie:


> Ubezpieczenia indywidualne na życie
> Prosperita
> Ubezpieczenia grupowe na życie

 

Więcej informacji o indywidualnych ubezpieczeniach zdrowotnych

Więcej informacji o grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Ubezpieczenie zdrowotne o indeksie AOZ 02

Ubezpieczeni, którzy zawarli umowę na podstawie o.w.u o indeksie AOZ 02 w razie braku możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz, bądź w przypadku chęci skorzystania ze świadczenia zdrowotnego należnego w ramach posiadanego wariantu ubezpieczenia, w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej, otrzymają zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych.

Skorzystanie z możliwości, o której mowa powyżej, nie wymaga uprzedniej akceptacji Allianz za pośrednictwem infolinii medycznej.

Jedynie skorzystanie z wizyty domowej na zasadzie refundacji wymaga wcześniejszej zgody Allianz pod numerem 19 512.

Ubezpieczenie zdrowotne o indeksie AOZ 01

Ubezpieczeni, którzy posiadają umowe ubezpieczenia zawartą na podstawie o.w.u o indeksie AOZ 01 mogą jedynie skorzystać z refundacji w razie braku możliwości realizacji wybranego świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej wskazanej przez Allianz bądź w przypadku braku w danej miejscowości placówki medycznej współpracującej z Allianz, Ubezpieczony może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Polsce w warunkach ambulatoryjnych w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej (zmiany wprowadzone z dniem 25.01.2010 roku aneksem nr 1 do o.w.u o indeksie AOZ 01.) po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Allianz za pośrednictwem infolinii medycznej pod numerem 19 512.

Zwrot kosztów

TU Allianz Życie Polska S.A. zwraca koszty świadczeń zdrowotnych maksymalnie do wysokości określonej w cenniku gwarantowanych refundacyjnie świadczeń zdrowotnych (załącznik nr 2 do o.w.u o indeksie AOZ 01 lub załącznik nr 1 dla o.w.u. o indeksie AOZ 02 , na podstawie pisemnego zgłoszenia roszczenia na formularzu Allianz (wniosku refundacyjnym ) wraz z załącznikami: oryginałami dowodów poniesionych kosztów np. rachunkami/ fakturami - kserokopią skierowania lekarskiego w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagających zgodnie z umową skierowania lekarskiego.

Dowody poniesionych kosztów opatrzone pieczęcią firmową zakładu opieki zdrowotnej oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentów wskazujące wysokość poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów świadczeń zdrowotnych, muszą zawierać szczegółową specyfikację uwzględniającą w szczególności:

 • imię, nazwisko oraz aktualny adres Ubezpieczonego, któremu zostało udzielone świadczenie zdrowotne,
 • wskazanie lekarza specjalisty z porady którego korzystał Ubezpieczony,
 • wykaz wykonanych świadczeń zdrowotnych, objętych zakresem ubezpieczenia, z których korzystał Ubezpieczony,
 • datę wykonanych świadczeń zdrowotnych,
 • cenę poszczególnych świadczeń zdrowotnych.

Oryginały dowodów poniesionych kosztów wraz ze skierowaniem lekarskim (w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagających zgodnie z umową skierowania lekarskiego) i.wypełnionym wnioskiem refundacyjnym należy przesłać na adres:

TU Allianz Życie Polska S.A.

Wydział Ubezpieczeń Zdrowotnych

Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa

Jak mogę uzyskać zwrot kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu?

W przypadku wykupienia dodatkowej umowy zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu Allianz zwraca Ubezpieczonemu koszty zakupu leków wpisanych w zaleceniach lekarskich wskazanych na karcie wypisowej leczenia szpitalnego lub ich zamienników.

Allianz zwraca koszty zakupu leków poniesionych w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia wskazanego na karcie wypisowej leczenia szpitalnego jako data wypisu ze szpitala, do łącznej kwoty 1000 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego pod warunkiem, że Ubezpieczony pozostawał w dacie zakupu leków w ochronie, a pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie co najmniej:

 • 4 pełne dni – jeżeli był spowodowany chorobą lub wypadkiem innym niż wypadek przy pracy;
 • 1 pełny dzień – jeżeli był spowodowany obrażeniami ciała doznanymi przez Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy;
 • 7 pełnych dni – jeżeli związany był z ciążą lub był spowodowany odbytym porodem.

Po zakończeniu hospitalizacji należy dostarczyć Allianz:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 • dowody poniesionych kosztów zawierających:

a) imię, nazwisko oraz aktualny adres Ubezpieczonego,

b) wykaz leków,

c) cenę leku;

 • kseropokopie recepty;
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej do świadczenia;
 • protokół BHP – jeżeli pobyt w szpitalu związany był z wypadkiem w pracy;
 • opis okoliczności wypadku – jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało charakter wypadkowy;
 • inne dokumenty niezbędne do rzetelnego rozpatrzenia roszczenia i ustalenia zobowiązań Allianz, wskazane przez Allianz na piśmie po wpłynięciu do Allianz zawiadomienia o zajściu zdarzenia. Dokumenty należy przedstawić w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Gdzie można się leczyć?

Programu ubezpieczeń zdrowotnych zapewnia ubezpieczonemu szerokiego zakresu świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju. Ubezpieczony ma do dyspozycji prywatne przychodnie lekarskie gwarantujące wysoki poziom świadczonych usług medycznych i może sam zdecydować, w której przychodni chce korzystać z usług medycznych.
Dane placówek medycznych można uzyskać:

 • za pomocą wyszukiwarki placówek medycznych
 • dzwoniąc pod numer całodobowej infolinii medycznej 22 567 67 68. Oprócz podania danych teleadresowych przychodni i godzin pracy konsultant poinformuje o zakresie usług dostępnych w danej placówce medycznej.
Jak zarejestrować się do lekarza (umówić termin wizyty lekarskiej/ zamówić lekarską wizytę wyjazdową do domu)?

Warunkiem uzyskania świadczeń zdrowotnych jest:

 • rejestracja zgłoszenia za pośrednictwem internetu pod adresem: http://www.zdrowotne.allianz.pl/
 • skontaktowanie się z infolinią medyczną 22 567 67 68 czynną przez 24 godziny na dobę.

Przez internet

Dzięki wyszukiwarce internetowej możesz zlokalizować interesującą Cię placówkę, ustalić trasę dojazdu i wysłać zgłoszenie umówienia wizyty, podając preferencje dotyczące terminu wizyty i lekarza. Potwierdzenie otrzymasz SMSem.

Przez telefon

Podczas kontaktu telefonicznego Doradcy Konsultanci infolinii poprzez wywiad telefoniczny pomagają ubezpieczonemu wybrać właściwą drogę postępowania.

Korzystając z infolinii medycznej, możesz:

 • umówić termin wizyty lekarskiej w dowolnej przychodni w kraju,
 • zamówić lekarską wizytę wyjazdową do domu.

Uwaga!
Umówienie wizyty domowej
jest możliwe jedynie za pośrednictwem telefonu   

Jakie dokumenty trzeba mieć podczas wizyty lekarskiej?

Ubezpieczony powinien posiadać dowód tożsamości lub inny dokument jednoznacznie określający jego tożsamość.

Co zrobić, gdy zginie identyfikator?

W sytuacji zagubienia identyfikatora należy:

 • wypełnić formularz o zagubieniu identyfikatora i przesłać bezpośrednio faksem +48 22 567 44 37 lub pocztą na adres:

TU Allianz Życie Polska S.A.
Wydział Ubezpieczeń Zdrowotnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02- 685 Warszawa

 • lub skontaktować się ze swoim agentem serwisującym, którego dane są umieszczone na polisie lub indywidualnym certyfikacie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Nowy identyfikator zostanie przesłany do agenta serwisującego.

> Formularz o zagubieniu identyfikatora (pdf)

W jaki sposób wykonać badania diagnostyczne?

Badania diagnostyczne realizowane są wyłącznie na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza dostępnego w ramach przysługującego Ubezpieczonemu wariantu ubezpieczenia w kierującej na badania placówce medycznej lub u jej podwykonawcy.

Rezerwacja terminów wykonania badań odbywa się za pośrednictwem infolinii medycznej podanej na imiennym identyfikatorze.

Jak zmienić zakres ubezpieczenia?

Ubezpieczający może wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia nie później niż na miesiąc przed każdą rocznicą polisy. W razie problemów w wypełnieniu wniosku należy skontaktować się ze swoim agentem serwisującym, którego dane są umieszczone na polisie.

> Wniosek o zmianę warunków umowy ubezpieczenia zdrowotnego (pdf)

Co się dzieje, gdy nie opłaciło się w terminie składki?

Jeżeli składka nie zostanie zapłacona przez ubezpieczającego do ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego okres, za który jest należna, Allianz Życie Polska wzywa do zapłaty składki w odpowiednim terminie, określonym w wezwaniu.  Wezwanie wysyłane jest do ubezpieczającego do 5. dnia roboczego pierwszego miesiąca okresu, za który składka była należna.
Jednocześnie umowę uważa się za wypowiedzianą ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca rozpoczynającego kolejny okres ochrony, za który nie opłacono składki. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres wypowiedzenia. Niezwłocznie po zapłaceniu składki za okres wypowiedzenia ubezpieczający musi złożyć w Allianz Życie Polska pisemne oświadczenie potwierdzające wolę rozwiązania umowy. W razie braku takiego oświadczenia wypowiedzenie umowy uważa się za niebyłe.

Jak odbywa się refundacja wykonanych zabiegów operacyjnych?

W wypadku wykupienia umowy dodatkowego ubezpieczenia leczenia ubezpieczonego w szpitalu w zakresie chirurgii jednego dnia, Allianz Życie Polska zwraca ubezpieczonemu koszty poniesione na wykonanie zabiegów operacyjnych znajdujących się w katalogu zabiegów chirurgicznych:

 • do wysokości podanej w ogólnych warunkach umowy dodatkowej

Po wykonaniu zabiegu należy przedstawić oryginały imiennych rachunków lub faktur wystawionych przez zakład opieki zdrowotnej wskazujących wysokość kosztów, które ubezpieczony poniósł w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego oraz inne wymagane przez Allianz Życie Polska dokumenty.
W celu zgłoszenia zabiegu należy skontaktować się ze swoim agentem serwisującym, którego dane są umieszczone na polisie lub indywidualnym certyfikacie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Jak zawrzeć ubezpieczenie zdrowotne?

W razie zainteresowania ofertą ubezpieczenia zdrowotnego należy:

Kiedy można korzystać z opieki medycznej?

Odpowiedzialność Allianz Życie Polska w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych rozpoczyna się od daty wskazanej przez Allianz Życie w indywidualnym certyfikacie, zawsze od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.

Na jak długo zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia wraz z umowami dodatkowymi zawierana jest na okres jednego roku i jest przedłużana na następny roczny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron nie złoży drugiej stronie, najpóźniej na miesiąc przed upływem każdego rocznego okresu ubezpieczenia, pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy ubezpieczenia. Dodatkowa umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na następny roczny okres ubezpieczenia zawsze, jeżeli przedłużeniu ulega główna umowa ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia i umowy dodatkowe mogą być przedłużane wielokrotnie, pod warunkiem zachowania określonego powyżej trybu.

Czy Allianz płaci za pomoc w nagłych wypadkach?

Wszelkie zgłoszenia wymagające pilnej interwencji medycznej, za które uważa się:

 • zatrucia,
 • zaburzenia świadomości,
 • utratę przytomności,
 • omdlenia,
 • duszność,
 • zaburzenia oddychania,
 • ból w klatce piersiowej,
 • ostry ból brzucha,
 • krwotoki,
 • zagrożenie życia spowodowane przez nieszczęśliwe wypadki,
 • stany zagrożenia ciąży,
 • poważne urazy,
 • złamania kości,
 • nagłe wystąpienie: drgawek (również w przebiegu wysokiej temperatury), porażeń i niedowładów

traktowane są jako stany zagrożenia życia i powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Ubezpieczonego do Pogotowia Ratunkowego.

Jakie dane są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia?

Do zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego wystarczy wypełnić wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia podając dane ubezpieczającego – zakładu pracy. Dodatkowo każdy ubezpieczony musi wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i złożyć podpis pod deklaracją. W przypadku zawierania umowy w formie pakietów rodzinnych deklarację za niepełnoletnie dziecko podpisuje jeden z rodziców lub przedstawiciel ustawowy. W ubezpieczeniu grupowym brak jest oceny ryzyka. Minimalna wielkość grupy, która może być objęta umową wynosi 5 osób lub 5 pakietów rodzinnych.

> Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego (pdf)

> Deklaracja przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego (pdf)

Czy w zakresie ubezpieczenia jest leczenie w szpitalu?

Program Allianz Opieka Zdrowotna zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenia zdrowotne opisane w załączniku do ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jeżeli zainteresowany jesteś umową w zakresie leczenia w szpitalu, zapoznaj się z ofertą grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Szpitalna.

Co to jest karencja i co obejmuje?

Karencja jest to wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Allianz Życie z tytułu zajścia zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową.

Karencja występuje jedynie w umowie dodatkowej chirurgii jednego dnia oraz w umowie dodatkowej stomatologii.

Jak zmienić dane ubezpieczonego?

Zmiany danych osobowych mogą zostać zgłoszone w każdej chwili. Allianz Życie zobowiązany jest wprowadzić je następnego dnia po otrzymaniu wniosku o zmianę. W celu dokonania zmian należy przesłać do Centrali Allianz wypełniony formularz "Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych".

> Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych

Jak zmienić uposażonych?

Ubezpieczony ma prawo zmienić uposażonego w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. W celu dokonania zmian należy przesłać do Allianz wypełniony formularz "Wniosek o zmianę osób uposażonych."

W części: „Uposażeni” należy wpisać w przeznaczonej do tego tabeli wszystkich uposażonych w przypadku zgonu ubezpieczonego wraz z datami urodzenia i z procentowym wskazaniem wysokości świadczenia.

Uwaga: W przypadku zgonu ubezpieczonego wyłącznie osoby wskazane w tej tabeli będą uposażonymi. Dane tam zawarte anulują poprzednie wskazania uposażonych.

> Wniosek o ustanowienie/zmianę osób Uposażonych

Jak zmienić dane ubezpieczającego?

Ubezpieczający w każdym czasie trwania umowy może dokonać zmian dotyczących własnych danych (zmiana nazwy/nazwiska, adresu siedziby/zameldowania/ korespondencyjny). W celu dokonania zmian należy przesłać do Centrali Allianz wypełniony formularz "Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych".

Ubezpieczający powinien potwierdzić zmiany podpisem, zgodnym z podpisem złożonym na wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
Allianz Życie potwierdza dokonanie zmian wystawiając aneks do polisy.

> Wniosek o zmianę/ aktualizację danych osobowych

Jak i kiedy można zmienić warunki umowy?

W każdą rocznicę polisy na wniosek ubezpieczającego i za zgodą Allianz Życie jest możliwe wprowadzenie zmian w umowie dotyczących:

 • zakresu ubezpieczenia,
 • częstotliwości opłacania składek,
 • dołączenie do umowy ubezpieczenia umów dodatkowych,
 • formy ubezpieczenia (zamiana z indywidualnej na pakiet rodzinny).

W celu dokonania zmiany ubezpieczający powinien przysłać na adres Centrali Allianz "Wniosek o zmianę warunków umowy ubezpieczenia zdrowotnego" przynajmniej na 30 dni przed rocznicą polisy.

Również Allianz Życie może podjąć w rocznicę polisy decyzję o zmianie umowy ubezpieczenia, w tym np. o podwyższeniu składki.

Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia potwierdzane są:

 • aneksem do polisy (ubezpieczenie grupowe i indywidualne),
 • certyfikatami (dla ubezpieczonych w ubezpieczeniu grupowym).

W razie problemów w wypełnieniu wniosku należy skontaktować się ze swoim agentem serwisującym, którego dane są umieszczone na polisie.

> Wniosek o zmianę warunków umowy ubezpieczenia zdrowotnego

Jaki jest zakres świadczeń opiekuńczych dla ubezpieczonego i jego rodziny ?

Zakres przysługujących świadczeń pomocy medycznej opisuje poniższa tabela

1

Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny -  w razie  choroby lub nieszczęśliwego wypadku … ******

1)

dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza

W następstwie choroby lub doznanych obrażeń ciała wymagającego leżenia Allianz pokrywa koszty dostarczenia leków do łącznej kwoty 100 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

2)

transport medyczny z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej  wskazanego przez lekarza prowadzącego

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego wymagającego pobytu Ubezpieczonego jego współmałżonka Ubezpie lub dziecka  w zakładzie opieki zdrowotnej zapewniamy transport medyczny ; transport jest organizowany o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego i o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu; Allianz pokrywa koszty do łącznej kwoty 1000 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

3)

transport medyczny z osobą bliską z zakładu opieki zdrowotnej do miejsca zamieszkania

Jeżeli w następstwie choroby lub wypadku  Ubezpieczony jego współmałżonek  lub dziecko Ubezpieczonego przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej, zorganizujemy transport medyczny do Państwa miejsca zamieszkania. Realizujemy usługę, o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu; Allianz pokrywa koszty do łącznej kwoty 1000 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

4)

transport medyczny z osobą bliską z zakładu opieki zdrowotnej do zakładu opieki zdrowotnej

Jeżeli zakład opieki zdrowotnej, w której przebywa Ubezpieczony, jego współmałżonek lub dziecko, nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia  lub gdy skierowany/e jest na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innym zakładzie opieki zdrowotnej organizujemy transport do innego zakładu opieki zdrowotnej. Transport jest organizowany, o ile stan zdrowia pacjenta utrudnia skorzystanie z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu; Allianz pokrywa koszty do łącznej kwoty 500 złotych, w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

5)

organizacja procesu rehabilitacyjnego

Jeżeli w następstwie choroby lub wypadku Ubezpieczony, jego współmałżonek  lub dziecko, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, wymagają rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej; Allianz zapewnia zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w domu Ubezpieczonego do łącznej kwoty 700 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego albo zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej do łącznej kwoty 700 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

6)

organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

Jeżeli w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony, jego współmałżonek  lub dziecko, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, powinni używać sprzętu rehabilitacyjnego w domu Allianz zapewnia podanie informacji dotyczących placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny oraz pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Allianz organizuje i pokrywa koszty transportu sprzętu rehabilitacyjnego do domu Ubezpieczonego do łącznej kwoty 500 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego oraz pokrywa koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego do łącznej kwoty 500 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

7)

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

W sytuacji gdy Ubezpieczony, jego współmałżonek  lub dziecko o, przebywają w szpitalu przez okres dłuższy niż trzy dni, Allianz zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu dzieci pod opieką osoby uprawnionej przez Allianz do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi i ich powrotu (bilety kolejowe pierwszej klasy lub autobusowe), przejazdu osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszkania do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i jej powrotu (bilety kolejowe pierwszej klasy lub autobusowe).

Centrum operacyjne świadczy powyższe usługi po uzyskaniu przez lekarza centrum operacyjnego informacji ze szpitala o przewidywanym czasie hospitalizacji oraz gdy istnieje możliwość skontaktowania się z osobą wyznaczoną do opieki. Jeżeli  w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia roszczenia przez Ubezpieczonego - centrum operacyjnemu nie uda się skontaktować z osobą wyznaczoną do opieki pod wskazanym przez Ubezpieczonego adresem lub osoba ta nie zgadza się na sprawowanie tej opieki , Allianz zorganizuje i pokryje koszty opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego do wysokości 150 zł za każdy dzień i maksymalnie do trzech dni. Jeżeli po upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, centrum operacyjne dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub opiekę społeczną. Te usługi realizowane są na wniosek Ubezpieczonego i za jego pisemną zgodą -  w sytuacji gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma żadnej osoby, która mogłaby taką opiekę zapewnić;

8)

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich zachorowania

W razie choroby dziecka lub osoby niesamodzielnej potwierdzonej przez lekarza, Allianz organizuje i pokrywa koszty opieki nad dzieckiem Ubezpieczonego lub osoby niesamodzielnej. Usługa jest świadczona przez 1 dzień, do wysokości 200 zł. Świadczenie jest realizowane na wniosek Ubezpieczonego i za jego pisemną zgodą;

9)

organizacja prywatnych lekcji

W sytuacji gdy dziecko Ubezpieczonego, na podstawie zwolnienia lekarskiego, będzie musiało przebywać w domu powyżej 7 dni, Allianz pokrywa koszty prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania dziecka Ubezpieczonego do wysokości 200 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

10)

organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka

 W sytuacji gdy dziecko Ubezpieczonego jest hospitalizowane, Allianz zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu jednego z opiekunów prawnych dziecka w szpitalu, o ile usługa taka jest możliwa do zorganizowania w warunkach szpitalnych, w którym przebywa dziecko lub hotelu przyszpitalnym do wysokości 500 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

11)

opieka pielęgniarki po hospitalizacji

W sytuacji gdy Ubezpieczony jego współmałżonek lub dziecko na skutek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego był hospitalizowany przez okres dłuższy niż pięć dni, Allianz zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki pielęgniarskiej po zakończeniu hospitalizacji, w związku ze stwierdzoną, medycznie uzasadnioną, koniecznością pomocy w miejscu zamieszkania do wysokości 1500 zł przez okres maksymalnie pięć dni;

12)

pomoc domowa

Jeżeli Ubezpieczony jego współmałżonek  lub dziecko, jest hospitalizowany/e przez okres dłuższy niż siedem dni, Allianz zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji, jeżeli osoby ww. wymienione  nie mają możliwości skorzystania z pomocy domowników. Usługa świadczona jest do wysokości 300 zł i maksymalnie przez pięć dni;

13)

pomoc medyczna za granicą

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego lub czasowego zameldowania Ubezpieczonego jego współmałżonka  lub dziecka  Allianz gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej w placówce medycznej za granicą, zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego, ego współmałżonka lub dziecka oraz pokrycie kosztów honorariów, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. Allianz pokrywa koszty usług wymienionych w zdaniu poprzednim, z możliwością dwukrotnego skorzystania z usług w roku polisowym do łącznego limitu 200 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego.

2

Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny -  w razie nieszczęśliwego wypadku … ******

1)

wizyta pielęgniarki

Organizujemy i pokrywamy koszty dojazdów i honorariów pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego jego współmałżonka  lub dziecka  do łącznej kwoty 500 złotych w odniesieniu do jednego  nieszczęśliwego wypadku.

2.

Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny -   gdy nadejdzie najgorsze …. ******

1)

pomoc psychologa

 W trudnych sytuacjach losowych Ubezpieczonego, jego współmałżonka  lub dziecka, takich jak zgon dziecka lub urodzenie martwego dziecka, zgon współmałżonka, choroba Ubezpieczonego, jego współmałżonka lub dziecka, Allianz zapewnia organizację i pokrycie kosztów wizyt u psychologa do limitu 500 złotych w odniesieniu do jednej sytuacji losowej. Allianz na prośbę osób uprawnionych zapewnia również usługi informacyjne dotyczące możliwości dalszego korzystania z poradni zdrowia psychicznego w ramach ubezpieczenia społecznego.

3

Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny  -  gdy potrzebna jest informacja … ******

1)

usługi informacyjne

W razie choroby lub urazu, do których doszło poza miejscem zamieszkania otrzymacie Państwo informacje o państwowych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej,  o działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami, możliwości przyjmowania ich  w czasie ciąży, o placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, o placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, informacje o tym, jak należy się przygotowywać do zabiegów lub badań medycznych, o dietach, zdrowym żywieniu, o domach pomocy społecznej, hospicjach, o przebiegu załatwiania formalności związanych ze zgonem bliskiej osoby, o schorzeniach, stosowanych metodach leczenia i nowoczesnych metodach leczenia (w ramach obowiązujących w RP przepisów), o niezbędnych badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku, informacje na temat grup wsparcia dla: osób dotkniętych alkoholizmem, osób w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia, kobiet po mastektomii, rodziców ciężko chorych dzieci,  o aptekach czynnych przez całą dobę,  informacje dla podróżnych o szczepieniach i zagrożeniach epidemiologicznych oraz dostęp do infolinii medycznej, polegający na telefonicznej rozmowie z lekarzem dyżurnym centrum operacyjnego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości, udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania

2)

dostęp do infolinii „Baby Assistance”

Za pośrednictwem infolinii „Baby Assistance” gwarantujemy dostęp do informacji o objawach ciąży, badaniach prenatalnych, przygotowaniu się do porodu, szkołach rodzenia, pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, karmieniu noworodka, obowiązkowych szczepieniach dzieci, pielęgnacji noworodka.

4

Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny  -  gdy urodzi się dziecko … ******

1)

pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem

Gwarantuje Ubezpieczonemu lub jego współmałżonkowi zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdów i honorariów położnej lub pielęgniarki do miejsca zamieszania Ubezpieczonego w okresie 1 miesiąca po wyjściu matki ze szpitala. Allianz pokrywa koszty jednej wizyty do łącznej kwoty 150 zł. Opieka nad dzieckiem nowonarodzonym obejmuje: instruktaż oraz porady w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia, instruktaż oraz porady w zakresie prawidłowego noszenia, przewijania, ubierania noworodka, porady w razie problemów z laktacją, porady w zakresie prawidłowego odżywiania się przez matkę w okresie połogu, edukację w zakresie szczepień ochronnych.

5

Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego Rodziny  - gdy pomocy  potrzebuje rodzic Ubezpieczonego lub rodzic współmałżonka Ubezpieczonego… ******

1)

pomoc domowa oraz pielęgniarska

Zapewniamy rodzicowi Ubezpieczonego lub współmałżonka Ubezpieczonego zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy domowej i pielęgniarskiej po zakończeniu hospitalizacji, trwającej powyżej pięciu dni, w związku ze stwierdzoną przez lekarza centrum operacyjnego medycznie uzasadnioną koniecznością pomocy w miejscu zamieszkania rodzica Ubezpieczonego. Allianz pokrywa koszty do łącznej kwoty 500 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

2)

transport na wizytę kontrolną

Zapewniamy rodzicowi Ubezpieczonego i rodzicowi współmałżonka Ubezpieczonego zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu na jedną wizytę kontrolną w roku po hospitalizacji trwającej powyżej pięciu dni (zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego);

3)

osobisty asystent

Zapewniamy zorganizowanie i pokrycie honorarium osoby, która będzie towarzyszyć rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka Ubezpieczonego podczas transportu medycznego do i z zakładu opieki zdrowotnej oraz będzie mu służyć pomocą przy załatwianiu formalności w zakładzie opieki zdrowotnej (pomoc przy rejestracji oraz wypisie ze szpitala). Allianz pokrywa koszty do łącznej kwoty 200 złotych w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego;

4)

dostęp do infolinii medycznej

Zapewniamy rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka Ubezpieczonego dostęp do infolinii medycznej polegający na umożliwieniu telefonicznej rozmowy z lekarzem dyżurnym centrum operacyjnego, który w miarę posiadanej wiedzy specjalistycznej oraz istniejących możliwości udzieli ustnej informacji co do dalszego postępowania.


© Allianz Polska .