Ład korporacyjny

Informacja o podjętych uchwałach przez organy TUiR Allianz Polska S.A. w sprawie wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego

Mając na względzie opublikowane na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), niniejszym informujemy o uchwałach podjętych odpowiednio w zakresie swojej kompetencji przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie, w zakresie swojej kompetencji, przyjmuje Zasady do stosowania jako istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej. Walne Zgromadzenie dążyć będzie do stosowania Zasad, w szczególności określonych w § 12 ust. 1 oraz ust. 2 Zasad, mając na względzie:

  • przysługujące Spółce, jak i samemu Walnemu Zgromadzeniu oraz akcjonariuszom prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
  • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
  • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
  • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

Rada Nadzorcza, w zakresie swojej kompetencji, przyjmuje Zasady do stosowania jako istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej. Rada Nadzorcza dążyć będzie do stosowania Zasad, mając na względzie:

  • przysługujące Spółce, jak i samej Radzie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
  • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
  • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
  • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

Zarząd, w zakresie swojej kompetencji, uznaje Zasady za istotny dokument programowy strategicznej polityki korporacyjnej Spółki. Zarząd dążyć będzie do stosowania Zasad, mając na względzie:

  • przysługujące Spółce, jak i samemu Zarządowi prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa,
  • zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki,
  • dążenie do uniknięcia nadmiernej uciążliwości dla Spółki,
  • możliwą realizację celu Zasad w inny sposób niż określony w ich treści.

Ponadto Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie oświadczają w podjętych przez siebie uchwałach, iż nie są uprawnione do zajmowania stanowiska w kwestii stosowania Zasad w odniesieniu do prerogatyw innych organów Spółki.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez TUiR Allianz Polska S.A.

Zasady prowadzenia polityki informacyjnej TUiR Allianz Polska S.A.

Więcej o TUiR Allianz Polska S.A.