Reklamacje

Czegokolwiek potrzebujesz, zadzwoń: 224 224 224

W trosce o Państwa komfort i poczucie bezpieczeństwa, Allianz Polska stale podnosi jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, zgodnie z najwyższymi standardami.

Państwa uwagi na temat sposobu zawierania umowy ubezpieczenia i realizacji zobowiązań z niej wynikających stanowią dla nas cenne źródło informacji o naszych produktach, procesach i formie obsługi przez naszych pracowników i współpracowników.

Każda Państwa uwaga będzie rozpatrzona z najwyższą troską.

  Reklamacje Allianz

  • Rozpatrzenie reklamacji

  • Odpowiedź na reklamację

  • Tryb odwoławczy

Rozpatrzenie reklamacji

Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na reklamację ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail. 

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Allianz (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w reklamacji.

Tryb odwoławczy

Oprócz możliwych dróg zgłoszenia reklamacji, osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami,  istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Jak złożyć reklamację

Przez internet

Prosimy o podanie numeru szkody lub polisy, jeśli zastrzeżenia dotyczą umowy ubezpieczenia.

Osobiście

  • Dzwoniąc: 224 224 224
  • Składając pismo bądź zgłaszając ustnie (do zaprotokołowania) w wybranej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz

Korespondencyjnie

  • Wysyłając pismo na adres Centrali Allianz
    ul. Rodziny Hiszpańskich 1
    02-685 Warszawa

Prosimy o podanie numeru szkody lub polisy, jeśli zastrzeżenia dotyczą umowy ubezpieczenia.

Sprawdź nasze inne serwisy!

Dla Ciebie

www.allianz.pl - Allianz Dla Ciebie 

Potrzebujesz ubezpieczenia? Sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych oraz zdrowotnych.

Dla firm

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Dowiedz się jak ochronić własne przedsiębiorstwo i pracowników. Dla małych i średnich firm specjalna oferta w zależności od branży.

Kariera

www.allianz.pl - Kariera 

Ludzie są w Grupie Allianz najcenniejszym kapitałem. Sprawdź wyszukiwarkę ofert pracy w Centrali oraz w Sieci sprzedaży Allianz.