Reklamacje

Czegokolwiek potrzebujesz, zadzwoń: 224 224 224

W trosce o Państwa komfort i poczucie bezpieczeństwa, Allianz Polska stale podnosi jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, zgodnie z najwyższymi standardami.

Państwa uwagi na temat sposobu zawierania umowy ubezpieczenia i realizacji zobowiązań z niej wynikających stanowią dla nas cenne źródło informacji o naszych produktach, procesach i formie obsługi przez naszych pracowników i współpracowników.

Każda Państwa uwaga będzie rozpatrzona z najwyższą troską.

Reklamacje Allianz

  • Rozpatrzenie reklamacji

  • Odpowiedź na reklamację

  • Tryb odwoławczy

Rozpatrzenie reklamacji

Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta. Jeśli odpowiedź na reklamację ma zostać dostarczona pocztą elektroniczną wskazane jest podanie adresu e-mail. 

Odpowiedź w formie papierowej będzie wysłana na adres przeznaczony do korespondencji zarejestrowany w Allianz (adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny, o ile został podany) lub adres podany w reklamacji.

Tryb odwoławczy

Oprócz możliwych dróg zgłoszenia reklamacji, osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami,  istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jak złożyć reklamację

Przez internet

Prosimy o podanie numeru szkody lub polisy, jeśli zastrzeżenia dotyczą umowy ubezpieczenia.

Osobiście

  • Dzwoniąc: 224 224 224
  • Składając pismo bądź zgłaszając ustnie (do zaprotokołowania) w wybranej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz

Korespondencyjnie

  • Wysyłając pismo na adres Centrali Allianz
    ul. Rodziny Hiszpańskich 1
    02-685 Warszawa

Prosimy o podanie numeru szkody lub polisy, jeśli zastrzeżenia dotyczą umowy ubezpieczenia.

Sprawdź nasze inne serwisy!

Dla Ciebie

Potrzebujesz ubezpieczenia? Sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych oraz zdrowotnych.

Dla firm

Dowiedz się jak ochronić własne przedsiębiorstwo i pracowników. Dla małych i średnich firm specjalna oferta w zależności od branży.

Kariera

Ludzie są w Grupie Allianz najcenniejszym kapitałem. Sprawdź wyszukiwarkę ofert pracy w Centrali oraz w Sieci sprzedaży Allianz.