Menu back

Oferta ubezpieczeń OC

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do wyboru:

OC zawodowe

Wykonywanie zawodu, nawet jeżeli nie wiąże się z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, może stwarzać ryzyko wyrządzenia szkody – zarówno osobom trzecim, jak i kontrahentom. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu zapewnia pokrycie finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych przy wykonywaniu zawodu.

Korzyści:

 • Szeroki zakres podstawowy ubezpieczenia
 • Możliwość przedłużenia okresu zgłaszania roszczeń
 • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej

 

OC działalności i mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni Ubezpieczonego przed poniesieniem wydatków na pokrycie szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Zakres ubezpieczenia można dostosować do specyfiki przedsiębiorcy.

Korzyści:

 • Zakres podstawowy może zostać rozszerzony o kilkanaście klauzul dodatkowych
 • Ubezpieczenie OC za podwykonawców w zakresie podstawowym
 • Odpowiedzialność za szkody popełnione wskutek rażącego niedbalstwa w zakresie podstawowym

 

OC Członków Władz Spółki

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu jest dedykowane osobom pełniącym funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek prawa handlowego, a także pozostałym osobom pełniącym w tych spółkach funkcje zarządcze lub nadzorcze, w tym osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Korzyści:

 • Ochrona prywatnego majątku osób zarządzających, ich współmałżonków i spadkobierców
 • Pokrycie kosztów obrony w przypadku zgłoszenia roszczeń
 • Korzyści dla Spółki: Ubezpieczenie skutków nieprawidłowych działań osób zarządzających

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.