Menu back

OC działalności i mienia

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie OC działalności i mienia

www.allianz.pl - Ubezpieczenie OC działalności i mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności i mienia oferuje:

 • Bogaty zakres podstawowy, m.in. włączenie szkód wyrządzonych przez podwykonawców, szkód w nieruchomościach, z których korzysta Ubezpieczony
 • Zakres podstawowy może zostać rozszerzony o kilkanaście klauzul dodatkowych, dopasowujących ochronę do specyfiki branży
 • Ubezpieczenie zarówno dla mniejszych, jak i większych przedsiębiorców
To ubezpieczenie możesz kupić u agenta lub za pośrednictwem brokera.

 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Informacje ogólne

 • Kto może się ubezpieczyć

 • Zakres

 • Jak to działa

Informacje ogólne

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze będzie obarczone ryzykiem wyrządzenia szkody kontrahentom lub osobom trzecim. Od odpowiedzialności takiej nie da się uchronić, można się jednak zabezpieczyć przed jej majątkowymi konsekwencjami dzięki odpowiednio dobranej ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni Ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami pokrycia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Zakres ubezpieczenia można dostosować do specyfiki przedsiębiorcy.

Kto może się ubezpieczyć

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka osobowa, spółka kapitałowa) i wielkość.

Zakres

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza zarówno szkody na osobie, jak i mieniu, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia. Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za produkt i wykonane usługi. Przedmiotem ubezpieczenia są także koszty ochrony prawnej.

Jak to działa

W momencie dowiedzenia się o szkodzie Ubezpieczony powiadamia o tym Allianz. Po sprawdzeniu przez Allianz zasadności roszczenia, Allianz wypłaca osobie trzeciej (poszkodowanemu) odszkodowanie.

Opcje dodatkowe do do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • Klauzula nr 1

 • Klauzula nr 2

 • Klauzula nr 3

 • Klauzula nr 4

 • Klauzula nr 5

 • Klauzula nr 6

 • Klauzula nr 7

 • Klauzula nr 8

 • Klauzula nr 9

 • Klauzula nr 10

 • Klauzula nr 11

 • Klauzula nr 12

 • Klauzula nr 13

 • Klauzula nr 14

Klauzula nr 1

Klauzula nr 1

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy po­wsta­łe po­za te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej (z wyłączeniem terytorium USA, Ka­na­dy i ich po­sia­dło­ści).

Klauzula nr 1a

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy po­wsta­łe na terytorium USA, Ka­na­dy i ich
po­sia­dło­ści.

Klauzula nr 2

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy po­wo­du­ją­ce rosz­cze­nia po­mię­dzy Ubez­pie­czo­ny­mi na pod­sta­wie tej sa­mej umo­wy ubez­pie­cze­nia oraz pomiędzy Ubezpieczonymi i ich podwykonawcami.

Klauzula nr 3

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy w rze­czach ru­cho­mych użyt­ko­wa­nych przez Ubez­pie­czo­ne­go na pod­sta­wie umo­wy naj­mu, dzier­ża­wy, uży­cze­nia, le­asin­gu lub in­nej umo­wy o po­dob­nym cha­rak­te­rze.

Klauzula nr 4

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy w rze­czach sta­no­wią­cych przed­miot ob­rób­ki, czysz­cze­nia, na­pra­wy, ser­wi­su, pa­ko­wa­nia lub in­nych czyn­no­ści wy­ko­ny­wa­nych w ra­mach usług pro­wa­dzo­nych przez Ubez­pie­czo­ne­go.

Klauzula nr 5

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy w rze­czach ru­cho­mych znaj­du­ją­cych się w pie­czy, pod do­zo­rem lub kon­tro­lą Ubez­pie­czo­ne­go.

Klauzula nr 6

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy oso­bo­we i rzeczowe wy­rzą­dzo­ne pra­cow­ni­kom Ubez­pie­czo­ne­go.

Klauzula nr 7

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za czyste szko­dy majątkowe.

Klauzula nr 8

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szko­dy powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emi­sji, wy­cie­ku, uwal­nia­nia się lub in­nej for­my prze­do­sta­nia się do po­wie­trza, wo­dy lub grun­tu ja­kich­kol­wiek sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych.

Klauzula nr 9

Włączenie odpowiedzialności za szkody wy­rzą­dzo­ne w związ­ku z za­sto­so­wa­niem eks­pe­ry­men­tal­nych me­tod le­cze­nia lub re­ha­bi­li­ta­cji, w tym ba­dań kli­nicz­nych.

Klauzula nr 10

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szkody po­nie­sio­ne przez oso­by trze­cie z po­wo­du wa­dli­wo­ści pro­duk­tu końcowego, po­wsta­jącego w wy­ni­ku po­łą­cze­nia lub zmie­sza­nia pro­duk­tów do­star­czo­nych przez Ubez­pie­czo­ne­go z innymi wy­ro­ba­mi.

Klauzula nr 11

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szkody po­nie­sio­ne przez oso­by trze­cie z po­wo­du wa­dli­wo­ści wyrobów, które zostały wy­pro­du­ko­wa­ne, pod­da­ne ob­rób­ce lub prze­ro­bio­ne za po­mo­cą ma­szyn, urzą­dzeń i ich części wy­pro­du­ko­wa­nych, do­star­czo­nych, mon­to­wa­nych lub kon­ser­wo­wa­nych przez Ubez­pie­czo­ne­go.

Klauzula nr 12

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szkody po­nie­sio­ne przez oso­by trze­cie na dal­sze prze­two­rze­nie lub dal­szą ob­rób­kę wa­dli­wych pro­duk­tów do­star­czo­nych przez Ubez­pie­czo­ne­go bez ich łą­cze­nia lub mie­sza­nia z in­ny­mi wy­ro­ba­mi, je­że­li pro­dukt koń­co­wy po­wsta­ją­cy w wy­ni­ku prze­two­rze­nia lub dalszej ob­rób­ki nie mo­że być sprze­da­ny.

Klauzula nr 13

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za kosz­ty osób trzecich po­nie­sio­ne na usu­nię­cie, de­mon­taż lub od­sło­nię­cie wa­dli­wych pro­duk­tów oraz na mon­taż, umo­co­wa­nie lub po­ło­że­nie pro­duk­tu bez wad.

Klauzula nr 14

Włą­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz szkód wynikłych z niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o parametrach innych niż uzgodnione.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty ogólne do ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń dla firm

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Assistance 24h

Pomoc Assisstance jest dostępna całą dobę.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.