Menu back

Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

www.allianz.pl - Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku

Ubezpieczenie od utraty zysku jest uzupełnieniem ubezpieczenia majątku. Szkoda w mieniu powoduje niejednokrotnie przerwę lub zakłócenie w działalności przedsiębiorstwa, mogące skutkować spadkiem obrotu i zysku, utratą płynności finansowej, utratą rynku, itp.

W razie wystąpienia szkody ubezpieczenie od utraty zysku zabezpiecza osiągnięcie planowanego wyniku finansowego, w przypadku wystąpienia przerwy lub zakłócenia w działalności, będącego następstwem szkody w mieniu. Wypłacone odszkodowanie rekompensuje utracony zysk operacyjny oraz pokrywa koszty stałe poniesione w okresie nieplanowanego przestoju, nawet długotrwałego, co może być czynnikiem decydującym o przetrwaniu przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Dla kogo jest to ubezpieczenie

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

 • Suma i okres ubezpieczenia

 • Koszt ubezpieczenia

 • Warunki zawarcia ubezpieczenia

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Adresatami tego ubezpieczenia są przedsiębiorstwa, które deklarują gotowość jednoczesnego ubezpieczenia mienia o wartości przekraczającej 15 mln zł w pojedynczej lokalizacji lub 25 mln zł we wszystkich lokalizacjach i ubezpieczenia od utraty zysku lub już posiadają ubezpieczenie majątkowe przedsiębiorstw zawarte w TUiR Allianz Polska S.A.

Ubezpieczenie od utraty zysku (ewentualnie utraty czynszu) skierowane jest do różnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność komercyjną, bez względu na branżę, czyli m.in. do:

 • firm produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • właścicieli obiektów biurowych,
 • instytucji finansowych.Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniu podlega zysk brutto, w rozumieniu ubezpieczeniowym, na który składają się:

 • planowany zysk operacyjny,
 • planowane koszty stałe.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia powinien odpowiadać zakresowi posiadanego ubezpieczenia majątku w Allianz Polska. W żadnym wypadku jednak zakres ubezpieczenia od utraty zysku nie może być szerszy od zakresu posiadanego ubezpieczenia majątku.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Allianz Polska rozpoczyna się z chwilą powstania szkody w mieniu, będącej następstwem ryzyka ubezpieczonego zarówno w polisie ubezpieczenia majątku jak i w polisie ubezpieczenia od utraty zysku, powodującej przerwę lub zakłócenie działalności firmy. Kończy się natomiast w momencie uzyskania przez ubezpieczoną firmę takich wyników, jakie byłyby osiągnięte, gdyby szkoda w mieniu i będąca jej następstwem przerwa lub zakłócenie w działalności w ogóle nie wystąpiły, jednak nie później niż z upływem uzgodnionego maksymalnego okresu odszkodowawczego (najczęściej jest to jeden rok). W tym czasie Allianz Polska pokrywa straty w zysku operacyjnym oraz ponoszone koszty stałe.
Długość maksymalnego okresu odszkodowawczego powinna uwzględniać czas niezbędny do odtworzenia mienia oraz odzyskania potencjału ekonomicznego przedsiębiorstwa przy założeniu powstania szkody całkowitej tzn. całkowitego zniszczenia lub utraty mienia.

Suma i okres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia powinna być wyliczona na podstawie możliwie najaktualniejszych dokumentów finansowych za ostatni zamknięty okres obrachunkowy (rok, półrocze, kwartał) poprzedzający okres ubezpieczenia. Od obrotu netto (bez VAT) należy odjąć wysokość kosztów zmiennych przypadających na ten obrót. Aby uaktualnić otrzymany wynik należy go podwyższyć o planowany wzrost w roku bieżącym i następnym (w przypadku 12-miesięcznego maksymalnego okresu odszkodowawczego).

Umowa ubezpieczenia jest standardowo zawierana na okres jednego roku i może pokrywać się z okresem ubezpieczenia majątku.

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka. Przy ustalaniu wysokości stawki bierze się pod uwagę m.in. zakres ubezpieczenia, branżę w jakiej działa klient, prawdopodobieństwo wystąpienia szkody majątkowej, stopień skomputeryzowania procesu produkcji oraz występowanie tzw. wąskich gardeł w procesie produkcyjnym.

Warunki zawarcia ubezpieczenia

Konieczne jest złożenie pisemnego wniosku, co można uczynić za pośrednictwem brokera, agenta lub bezpośrednio w placówce Allianz Polska.
We wniosku wstępnym o ubezpieczenie od utraty zysku - oprócz informacji wymaganych przy ubezpieczeniu majątkowym konieczne są dodatkowe informacje, niezbędne do przygotowania oferty cenowej. W tym celu należy odpowiedzieć na następujące pytania:

 • czy proces produkcyjny jest sterowany komputerowo,
 • czy występują odcinki produkcji, wyposażone w urządzenia, których zniszczenie automatycznie spowoduje znaczące zakłócenia lub wstrzymanie działalności całego bądź części zakładu,
 • czy firma używa specjalistycznych, trudno dostępnych maszyn, materiałów lub surowców.

Na podstawie tych informacji przeprowadza się ocenę ryzyka ubezpieczeniowego i przygotowuje ofertę cenową, a po jej ewentualnym zaakceptowaniu, zawierana jest umowa ubezpieczenia potwierdzana polisą.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.