Menu back

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

www.allianz.pl - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zapewnia ochronę właścicielowi elektronicznych urządzeń w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych (szczegóły znajdziesz w OWU)

 

 

  

  

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Dla kogo jest to ubezpieczenie

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres i koszt ubezpieczenia

 • Suma i okres ubezpieczenia

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Umowę ubezpieczenia z Allianz Polska może zawrzeć przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń elektronicznych.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt elektroniczny, pod warunkiem, że jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto ubezpieczenie może objąć zewnętrzne nośniki danych wraz z kosztem odtworzenia utraconych danych oraz dodatkowe koszty pracy poniesione w następstwie szkody rzeczowej, a wynikające z wynajęcia zastępczego systemu komputerowego.

Zakres i koszt ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, dymu i sadzy, agresywnych gazów, wody i wilgoci, awarii klimatyzacji, krótkiego spięcia, zwarcia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, braku doświadczenia, niedbalstwa pracowników, kradzieży z włamaniem.

Zakres ubezpieczenia może również obejmować szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych wskutek ww. przyczyn.

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka. Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Suma i okres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać wartości odtworzeniowej, czyli

 • w przypadku sprzętu elektronicznego, kosztowi nabycia, transportu i zainstalowania nowego sprzętu tego samego typu i o identycznych parametrach,
 • w przypadku zewnętrznych nośników danych oraz kosztu odtworzenia danych, kosztowi zakupu nowych nośników wraz z przewidywanym kosztem odtworzenia przechowywanych danych – w odniesieniu do zewnętrznych nośników danych,
 • w przypadku kosztów dodatkowych, przewidywanym kosztom dodatkowym, niezbędnym do kontynuowania działalności – w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracy.

Umowa ubezpieczenia jest standardowo zawierana na okres jednego roku.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Wnioski, formularze, inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

Czy w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Allianz Polska chroni od skutków działania wirusów i ataków hackerów?

Nie, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie obejmuje ochroną skutków działania wirusów komputerowych i ataków hackerów.

Jak długo trzeba czekać na ofertę?

Kontakt ze strony Allianz Polska następuje w ciągu 2 dni. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, czas oczekiwania na ofertę wynosi zazwyczaj kilka dni.

Jaka wartość przyjmowana jest do ubezpieczenia?

W ubezpieczeniach technicznych przyjmowana jest zawsze wartość odtworzeniowa nowa.

Czy możliwa jest płatność składki w ratach?

Tak, Allianz przewidział możliwość opłacania składki w ratach.

Co można zrobić, żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Należy podać informacje wymienione w kwestionariuszu wniosku oraz dodatkowe dane o które poprosi prowadzący sprawę specjalista.

Na podstawie tych informacji sporządzona zostaje oferta ubezpieczenia i przesłana do ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Allianz Polska od ubezpieczającego jego pisemnej akceptacji oferty. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje polisą lub innym dokumentem, w którym określony jest również sposób i terminy płatności składki.

Jaka wartość jest podstawą odszkodowania?

Przy szkodach częściowych odszkodowanie obejmie wszelkie koszty, poniesione niezbędnie w celu przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu jak przed szkodą.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ograniczy się do wartości rzeczywistej utraconego mienia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.