Menu back

Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych

www.allianz.pl - Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych i montażowych (szczegóły znajdziesz w OWU). 

Obydwa ubezpieczenia obejmują szkody:

 • w robotach kontraktowych
 • w mieniu należącym do inwestora
 • w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy
 • w sprzęcie
 • zapleczu
 • maszynach budowlanych
 • odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu ryzyk budowlanych

 • Dla kogo są te ubepieczenia

 • Przedmiot ubezpieczeń

 • Zakres ubezpieczeń

 • Suma ubezpieczenia

 • Okres ubezpieczenia

 • Koszt ubezpieczenia

Dla kogo są te ubepieczenia

Ubezpieczenia te przeznaczone są dla różnych podmiotów, zaangażowanych w proces realizacji inwestycji, tj.:

 • dla inwestorów (zleceniodawców),
 • wykonawców lub podwykonawców,
 • producentów lub dostawców montowanych urządzeń,
 • instalacji oraz instytucji finansujących.

Oferta ubezpieczenia ryzyk budowlanych skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność budowlano – montażową lub przedsiębiorców planujących rozpoczęcie Inwestycji.

Przedmiot ubezpieczeń

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

 • wszelkie prace kontraktowe, materiały do przerobu, sprzęt i maszyny budowlane, zaplecze budowy, mienie należące do inwestora, mienie będące w pieczy i pod kontrolą wykonawcy,
 • odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych w związku z prowadzeniem prac budowlanych.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również utratę zysku, będącą następstwem zaistniałej szkody rzeczowej, objętej zakresem ubezpieczenia.

­

Zakres ubezpieczeń

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, braku doświadczenia, niedbalstwa lub błędu pracowników.
Zakres ubezpieczenia może również uwzględniać odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom nie związanym z procesem budowlanym.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać: 

 • całkowitej wartości prac, zgodnie z kontraktem budowlanym, z uwzględnieniem materiałów do przerobu,
 • w odniesieniu do sprzętu, maszyn i zaplecza – w wysokości równej kosztowi nabycia nowego sprzętu, maszyn, zaplecza,
 • w odniesieniu do mienia należącego do inwestora i mienia będącego w pieczy i pod kontrolą wykonawcy – na podstawie indywidualnej oceny wysokości możliwych szkód w tym mieniu określany jest indywidualnie limit odpowiedzialności.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wysokość sumy gwarancyjnej (sumy ubezpieczenia) ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie indywidualnej oceny możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, bądź też na podstawie zobowiązań zawartych w kontrakcie budowlanym.

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia powinien obejmować całkowity okres realizacji inwestycji, zaczynając od: 

 • przekazania placu budowy wykonawcy, rozpoczęcia robót lub rozładowania pierwszych materiałów na placu budowy,
  a kończąc na:
 • przekazaniu obiektu inwestorowi lub rozpoczęciu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Opcjonalnie ubezpieczenie może objąć również okres rękojmi/gwarancji na warunkach klauzul dodatkowych indywidualnie negocjowanych.

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka.  Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu ryzyk montażowych

 • Dla kogo są te ubepieczenia

 • Przedmiot ubezpieczeń

 • Zakres ubezpieczeń

 • Suma ubezpieczenia

 • Okres ubezpieczenia

 • Koszt ubezpieczenia

Dla kogo są te ubepieczenia

Ubezpieczenia te przeznaczone są dla różnych podmiotów, zaangażowanych w proces realizacji inwestycji, tj.:

 • dla inwestorów (zleceniodawców),
 • wykonawców lub podwykonawców,
 • producentów lub dostawców montowanych urządzeń, instalacji,
 • oraz instytucji finansujących.

Oferta ubezpieczenia ryzyk montażowych skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących działalność budowlano – montażową lub przedsiębiorców planujących rozpoczęcie montażu maszyny.

Przedmiot ubezpieczeń

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

 • wszelkie prace kontraktowe, materiały do przerobu, urządzenia do zamontowania, sprzęt i maszyny służące do montażu, zaplecze miejsca montażu, mienie należące do inwestora, mienie będące w pieczy i pod kontrolą wykonawcy,
 • odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i/lub ubezpieczonych w związku z prowadzeniem prac montażowych.
  Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również utratę zysku, będącą następstwem zaistniałej szkody rzeczowej, objętej zakresem ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczeń

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, krótkiego spięcia, zwarcia i przepięcia, nadciśnienia lub podciśnienia, rozerwania siłą odśrodkową, błędu w montażu, braku doświadczenia, niedbalstwa lub błędu pracowników.
Zakres ubezpieczenia może również uwzględniać odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom nie związanym z prowadzeniem prac montażowych.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać:

 • całkowitej wartości prac – zgodnie z kontraktem montażowym, z uwzględnieniem wartości urządzeń do zamontowania,
 • w odniesieniu do sprzętu, maszyn i zaplecza – w wysokości równej kosztowi nabycia nowego sprzętu, maszyn, zaplecza,
 • w odniesieniu do mienia należącego do inwestora i mienia będącego w pieczy i pod kontrolą wykonawcy – na podstawie indywidualnej oceny wysokości możliwych szkód w takim mieniu określany jest indywidualnie limit odpowiedzialności.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wysokość sumy gwarancyjnej (sumy ubezpieczenia) ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie indywidualnej oceny możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi pracami montażowymi, bądź też na podstawie zobowiązań zawartych w kontrakcie montażowym.

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia powinien obejmować całkowity okres realizacji inwestycji, zaczynając od:

 • przekazania wykonawcy placu montażu, rozpoczęcia robót lub rozładowania pierwszych materiałów na placu budowy,
  a kończąc na:
 • przekazaniu obiektu inwestorowi lub rozpoczęciu użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W ramach okresu ubezpieczenia powinien zostać uwzględniony okres prób technologicznych i ruchu próbnego.

Opcjonalnie ubezpieczenie może objąć również okres rękojmi/gwarancji.

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka.  Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

Jak długo trzeba czekać na ofertę?

Kontakt ze strony Allianz Polska następuje w ciągu 2 dni. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, czas oczekiwania na ofertę wynosi zazwyczaj kilka dni.

Jaka wartość przyjmowana jest do ubezpieczenia?

W ubezpieczeniach technicznych przyjmowana jest zawsze wartość odtworzeniowa nowa.

Czy możliwa jest płatność składki w ratach?

Tak, Allianz przewidział możliwość opłacania składki w ratach.

Co można zrobić, żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Należy podać informacje wymienione w kwestionariuszu wniosku oraz dodatkowe dane o które poprosi prowadzący sprawę specjalista.

Na podstawie tych informacji sporządzona zostaje oferta ubezpieczenia i przesłana do ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Allianz Polska od ubezpieczającego jego pisemnej akceptacji oferty. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje polisą lub innym dokumentem, w którym określony jest również sposób i terminy płatności składki.

Jaka wartość jest podstawą odszkodowania?

Przy szkodach częściowych odszkodowanie obejmie wszelkie koszty, poniesione niezbędnie w celu przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu jak przed szkodą.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ograniczy się do wartości rzeczywistej utraconego mienia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.