Menu back

Ubezpieczenie maszynowe – maszyny od awarii oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

  Dlaczego warto posiadać Ubezpieczenia maszynowe w Allianz

www.allianz.pl - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Eksploatacja maszyn wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego w przypadku wystąpienia takich szkód.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę właścicielowi lub użytkownikowi sprzętu, zaplecza oraz maszyn budowlanych w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wskutek błędu operatora.

  

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta:

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

 

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu maszyn

 • Dla kogo jest to ubezpieczenie

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

 • Suma ubezpieczenia

 • Okres i koszt ubezpieczenia

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Umowę ubezpieczenia z Allianz Polska może zawrzeć przedsiębiorca będący właścicielem lub użytkownikiem pojedynczej maszyny lub urządzenia lub rozbudowanego parku maszyn stacjonarnych.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte maszyny i urządzenia wszelkiego typu, pod warunkiem, że zostały one dopuszczone do eksploatacji i użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem.
Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również utratę zysku, będącą następstwem awarii lub uszkodzenia ubezpieczonej maszyny lub urządzenia.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe, przypadkowe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego powstanie szkody rozumianej jako fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych pozycji bądź ich części powodujące konieczność naprawy, wymiany lub odtworzenia, będące skutkiem zdarzenia niepodlegającego wyłączeniom zawartym gdziekolwiek w o.w.u. maszyn lub umowie ubezpieczenia. W szczególności objęte ochroną ubezpieczeniową są następujące zdarzenia:

 • wady odlewnicze i materiałowe,
 • błąd konstrukcyjny, wadliwe wykonanie,
 • błędy warsztatowe lub montażowe,
 • niezręczność, niedbalstwo,
 • brak wody w kotłach,
 • rozerwanie z powodu działania siły odśrodkowej,
 • zwarcie, przepięcie.

Dodatkowo do ubezpieczenia maszyn możliwe jest ubezpieczenie:

 1. maszyn podczas montażu o ile wartość przedmiotu inwestycji jest nie większa niż 2.000.000,- PLN, w zakresie określonym w o.w.u.,
 2. maszyn w trakcie transportu realizowanego transportem własnym,
 3. kosztów dodatkowych:
  1. koszty wynikające ze wzrostu cen,
  2. koszty wynikające z postępu technologicznego,
  3. koszty wynikające z poleceń uprawnionych organów władzy,
  4. koszty odtworzenia danych i oprogramowania,
  5. koszty rzeczoznawców.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać wartości odtworzeniowej, czyli kosztowi nabycia, transportu i montażu nowych identycznych maszyn i urządzeń lub maszyn i urządzeń tego samego typu i o identycznych parametrach.

Okres i koszt ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest standardowo zawierana na okres jednego roku.

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka. Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych

 • Dla kogo jest to ubezpieczenie

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

 • Suma ubezpieczenia

 • Okres i koszt ubezpieczenia

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Umowę ubezpieczenia z Allianz Polska może zawrzeć przedsiębiorca będący właścicielem lub użytkownikiem pojedynczej maszyny budowlanej lub parku mobilnych maszyn budowlanych.Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt i maszyny budowlane na terenie bazy, magazynu, placu budowy i w transporcie pomiędzy bazą lub magazynem i placami budów oraz zaplecze budowy z wyposażeniem.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych maszyn i urządzeń, powodujące konieczność ich naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, braku doświadczenia, niedbalstwa lub błędu pracowników.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać wartości odtworzeniowej, czyli kosztowi nabycia nowego sprzętu, maszyn i wyposażenia zaplecza.

Okres i koszt ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest standardowo zawierana na okres jednego roku.

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka. Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

  Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

Jak długo trzeba czekać na ofertę?

Kontakt ze strony Allianz Polska następuje w ciągu 2 dni. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, czas oczekiwania na ofertę wynosi zazwyczaj kilka dni.

Czy można zawrzeć umowę od wszelkiego ryzyka?

Wszystkie ubezpieczenia techniczne skonstruowane są na zasadzie od wszelkiego ryzyka, tzn. ubezpieczeniem objęte są wszystkie zdarzenia z wyjątkiem tych, które zostały wyraźnie wyłączone.

Jaka wartość przyjmowana jest do ubezpieczenia?

W ubezpieczeniach technicznych przyjmowana jest zawsze wartość nowa odtworzeniowa. Zgodnie z o.w.u. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej (nowej) danego przedmiotu ubezpieczenia określonej jako kwota środków finansowych niezbędna do zakupu lub odtworzenia ubezpieczonych pozycji o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach użytkowych i jakościowych jak pozycji będących przedmiotem ubezpieczenia, włączając w to w szczególności fracht, wszelkie opłaty, cło i koszt montażu.

Czy możliwa jest płatność składki w ratach?

Tak, Allianz przewidział możliwość opłacania składki w ratach.

Co można zrobić, żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Należy podać informacje wymienione w kwestionariuszu wniosku oraz dodatkowe dane o które poprosi prowadzący sprawę specjalista.

Na podstawie tych informacji sporządzona zostaje oferta ubezpieczenia i przesłana do ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Allianz Polska od ubezpieczającego jego pisemnej akceptacji oferty. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje polisą lub innym dokumentem, w którym określony jest również sposób i terminy płatności składki.

Jaka wartość jest podstawą odszkodowania?

Przy szkodach częściowych odszkodowanie obejmie wszelkie koszty, poniesione niezbędnie w celu przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu jak przed szkodą.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ograniczy się do wartości rzeczywistej utraconego mienia, przy czym dla przedmiotów ubezpieczenia nie starszych niż 3 lata odszkodowanie ograniczone jest do wartości nowej odtworzeniowej zgłoszonej do ubezpieczenia.

  Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

  Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

www.allianz.pl - Kontakt z Allianz 

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

www.allianz.pl - Obsługa polisy 

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.