Menu back

Ubezpieczenie maszynowe – maszyny od awarii oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto posiadać Ubezpieczenia maszynowe w Allianz

www.allianz.pl - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Eksploatacja maszyn wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego w przypadku wystąpienia takich szkód.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi sprzętu, zaplecza oraz maszyn budowlanych w przypadku szkód powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wskutek błędu operatora.  

  

 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta:

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu maszyn

 • Dla kogo jest to ubezpieczenie

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

 • Suma ubezpieczenia

 • Okres i koszt ubezpieczenia

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Umowę ubezpieczenia z Allianz Polska może zawrzeć przedsiębiorca będący właścicielem lub użytkownikiem pojedynczej maszyny lub urządzenia lub rozbudowanego parku maszyn stacjonarnych.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte maszyny i urządzenia wszelkiego typu, pod warunkiem, że zostały one dopuszczone do eksploatacji i użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem.
Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również utratę zysku, będącą następstwem awarii lub uszkodzenia ubezpieczonej maszyny lub urządzenia.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe, przypadkowe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego powstanie szkody rozumianej jako fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych pozycji bądź ich części powodujące konieczność naprawy, wymiany lub odtworzenia, będące skutkiem zdarzenia niepodlegającego wyłączeniom zawartym gdziekolwiek w o.w.u. maszyn lub umowie ubezpieczenia. W szczególności objęte ochroną ubezpieczeniową są następujące zdarzenia:

 • wady odlewnicze i materiałowe,
 • błąd konstrukcyjny, wadliwe wykonanie,
 • błędy warsztatowe lub montażowe,
 • niezręczność, niedbalstwo,
 • brak wody w kotłach,
 • rozerwanie z powodu działania siły odśrodkowej,
 • zwarcie, przepięcie.

Dodatkowo do ubezpieczenia maszyn możliwe jest ubezpieczenie:

 1. maszyn podczas montażu o ile wartość przedmiotu inwestycji jest nie większa niż 2.000.000,- PLN, w zakresie określonym w o.w.u.,
 2. maszyn w trakcie transportu realizowanego transportem własnym,
 3. kosztów dodatkowych:
  1. koszty wynikające ze wzrostu cen,
  2. koszty wynikające z postępu technologicznego,
  3. koszty wynikające z poleceń uprawnionych organów władzy,
  4. koszty odtworzenia danych i oprogramowania,
  5. koszty rzeczoznawców.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać wartości odtworzeniowej, czyli kosztowi nabycia, transportu i montażu nowych identycznych maszyn i urządzeń lub maszyn i urządzeń tego samego typu i o identycznych parametrach.

Okres i koszt ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest standardowo zawierana na okres jednego roku.

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka. Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych

 • Dla kogo jest to ubezpieczenie

 • Przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres ubezpieczenia

 • Suma ubezpieczenia

 • Okres i koszt ubezpieczenia

Dla kogo jest to ubezpieczenie

Umowę ubezpieczenia z Allianz Polska może zawrzeć przedsiębiorca będący właścicielem lub użytkownikiem pojedynczej maszyny budowlanej lub parku mobilnych maszyn budowlanych.Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt i maszyny budowlane na terenie bazy, magazynu, placu budowy i w transporcie pomiędzy bazą lub magazynem i placami budów oraz zaplecze budowy z wyposażeniem.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych maszyn i urządzeń, powodujące konieczność ich naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, braku doświadczenia, niedbalstwa lub błędu pracowników.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna ona odpowiadać wartości odtworzeniowej, czyli kosztowi nabycia nowego sprzętu, maszyn i wyposażenia zaplecza.

Okres i koszt ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest standardowo zawierana na okres jednego roku.

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka. Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje również możliwość rozłożenia płatności na raty.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Częste pytania o ubezpieczenie

Jak długo trzeba czekać na ofertę?

Kontakt ze strony Allianz Polska następuje w ciągu 2 dni. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji, czas oczekiwania na ofertę wynosi zazwyczaj kilka dni.

Jaka jest konstrukcja ubezpieczenia?

Wszystkie ubezpieczenia techniczne skonstruowane są na zasadzie przedstawienia w OWU wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Jaka wartość przyjmowana jest do ubezpieczenia?

W ubezpieczeniach technicznych przyjmowana jest zawsze wartość nowa odtworzeniowa. Zgodnie z o.w.u. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości odtworzeniowej (nowej) danego przedmiotu ubezpieczenia określonej jako kwota środków finansowych niezbędna do zakupu lub odtworzenia ubezpieczonych pozycji o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach użytkowych i jakościowych jak pozycji będących przedmiotem ubezpieczenia, włączając w to w szczególności fracht, wszelkie opłaty, cło i koszt montażu.

Czy możliwa jest płatność składki w ratach?

Tak, Allianz przewidział możliwość opłacania składki w ratach.

Co można zrobić, żeby zawrzeć umowę ubezpieczenia?

Należy podać informacje wymienione w kwestionariuszu wniosku oraz dodatkowe dane o które poprosi prowadzący sprawę specjalista.

Na podstawie tych informacji sporządzona zostaje oferta ubezpieczenia i przesłana do ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Allianz Polska od ubezpieczającego jego pisemnej akceptacji oferty. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje polisą lub innym dokumentem, w którym określony jest również sposób i terminy płatności składki.

Jaka wartość jest podstawą odszkodowania?

Przy szkodach częściowych odszkodowanie obejmie wszelkie koszty, poniesione niezbędnie w celu przywrócenia uszkodzonego mienia do stanu jak przed szkodą.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ograniczy się do wartości rzeczywistej utraconego mienia, przy czym dla przedmiotów ubezpieczenia nie starszych niż 3 lata odszkodowanie ograniczone jest do wartości nowej odtworzeniowej zgłoszonej do ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.